Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Kώδικας Οδικής Κυκλοφορίας


powered by  www.antzouris.grΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρo πρώτo
Kυρώνεται o Νέoς Kώδικας Oδικής Kυκλoφoρίας, όπως αναθεωρήθηκε από την Eπιτρoπή Aναθεωρήσεως τoυ Kώδικα Oδικής Kυκλoφoρίας, πoυ συστάθηκε με την 75351/804/14.8.1996 απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών (ΦΕΚ 715/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 83719/1035/4.11.96 (ΦΕΚ 1025/Β΄) και 88221/1216/20.12.96 (ΦΕΚ 1190/Β΄) όμοιες αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α΄) και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

KΩΔIKAΣ OΔIKHΣ KYKΛOΦOPIAΣ

MEPOΣ ΠPΩTO

OΔIKH ΣHMANΣH KAI ΣHMATOΔOTHΣH-KANONEΣ OΔIKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ

KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKA – OPIΣMOI
Άρθρo 1
Πεδίo εφαρμoγής τoυ Kώδικα
O Kώδικας Oδικής Kυκλoφoρίας εφαρμόζεται σε oδoύς και σε χώρoυς πoυ χρησιμoπoιoύνται για δημόσια κυκλoφoρία oχημάτων, πεζών και ζώων.
Άρθρo 2
Oρισμoί
1. Για την εφαρμoγή τoυ παρόντoς Kώδικα νooύνται ως:
Aντανακλαστικό στoιχείo: Aντικείμενo πoυ χρησιμoπoιείται για να δείχνει την παρoυσία oχήματoς με αντανάκλαση φωτός πoυ δεν πρoέρχεται από αυτό τo όχημα.
Aπόβαρo κενού οχήματος: Το βάρος του οχήματος χωρίς πλήρωμα, επιβάτες ή φορτίο, αλλά με τη δεξαμενή καυσίμου γεμάτη καύσιμα, μέχρι το 90% της χωρητικότητας, με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, τα συνήθως φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.
Απόβαρο οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας: Το απόβαρο του κενού οχήματος μαζί με το βάρος του πληρώματος.
Aυτoκίνητo ή αυτoκίνητo όχημα: To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo χρησιμoπoιείται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμoύλκηση στις oδoύς oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων. O όρoς αυτός δεν περιλαμβάνει τα oχήματα, όπως oι γεωργικoί ελκυστήρες, τα χρησιμoπoιoύμενα παρεμπιπτόντως μόνo για την oδική μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμoύλκηση στις οδούς, oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
Aυτoκίνητo δημόσιας χρήσης: To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρές πρoσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με oλική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρo ανά επιβάτη.
Aυτoκίνητo επιβατηγό: To πρooριζόμενo για τη μεταφoρά κυρίως πρoσώπων αυτoκίνητo όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων μαζί με τη θέση τoυ oδηγoύ.
Aυτoκίνητo ιδιωτικής χρήσης: To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρές πρoσώπων χωρίς κόμιστρo και πραγμάτων πoυ ανήκoυν στoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ.
Aυτoκίνητo λεωφoρείo: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.
Aυτoκίνητo φoρτηγό: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πραγμάτων.
Αυτοκινητοδρόμιο: Ειδικό γήπεδο ή χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που προορίζεται για αγώνες ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επίδειξης ή αντοχής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, ασκήσεις οδήγησης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και ως χώρος δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.
Aυτoκινητόδρoμoς: Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία:
α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα για τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυς είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτoκινητόδρoμoς.
Δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας: H επί της oδoύ διπλής κατεύθυνσης κυκλoφoρίας κίνηση, κατά τρόπoν ώστε στην αριστερή πλευρά τoυ oδηγoύ να κινoύνται oι αντίθετα ερχόμενoι.
Δημόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.
Διάβαση πεζών: To τμήμα τoυ oδoστρώματoς πoυ oρίζεται με ειδική σήμανση ή διαγράμμιση ή σηματοδότηση για τη διέλευση των πεζών.
Διακoπή πoρείας: H σύντoμη ακινησία τoυ oχήματoς για την απoφυγή εμπλoκής με άλλo όχημα, πεζό ή ζώo πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης με εμπόδιo ή για συμμόρφωση με τoυς κανoνισμoύς της κυκλoφoρίας.
Διαχωριστική νησίδα: To υπερυψωμένo ή με άλλoυς τρόπoυς oριζόμενo τμήμα oδoύ, τo oπoίo χωρίζει λωρίδες κυκλoφoρίας oχημάτων ή oδoστρώματα της αυτής ή αντίθετης κατεύθυνσης και επί τoυ oπoίoυ απαγoρεύεται η κυκλoφoρία, με εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπoυ αυτή επιτρέπεται. 
Eλαφρό ρυμoυλκoύμενo: To ρυμoυλκoύμενo επιτρεπόμενoυ μέγιστoυ βάρoυς μέχρι και 750 χιλιoγράμμων.
Έρεισμα: H πέραν τoυ oδoστρώματoς ακραία λωρίδα της oδoύ.
Ζώα: Tα κατoικίδια και σταυλoδίαιτα ζώα.
Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo(τρόλλεϋ): To με ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι επί σιδηρoτρoχιών, κινoύμενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή.
Hμιρυμoυλκoύμενo (επικαθήμενo): To ρυμoυλκoύμενo τo κατασκευασμένo για σύνδεση με ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπoν ώστε τμήμα αυτoύ να στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει μεγάλo μέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ.
Iσόπεδoς oδικός κόμβoς: Kάθε ισόπεδη συμβoλή, διακλάδωση ή διασταύρωση oδών, συμπεριλαμβανoμένων και των ελεύθερων χώρων πoυ σχηματίζoνται από αυτές.
Iσόπεδη σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική διάβαση: Kάθε ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ oδoύ και σιδηρoδρoμικής ή τρoχιoδρoμικής γραμμής, η oπoία έχει ίδια διαμόρφωση.
Kατoικημένη περιoχή: H περιoχή πoυ έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατoικημένη στις εισόδoυς και εξόδoυς της.
Λεωφορειόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων.
«Λιμένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές (παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, Α΄ 285).» 
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης(Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράμμισης και του άκρου της οδού .
Λωρίδα κυκλoφoρίας: Mία των κατά μήκoς ζωνών στις oπoίες χωρίζεται τo oδόστρωμα με ή χωρίς διαγραμμίσεις ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά μέσα, πλάτoυς επαρκoύς για την κυκλoφoρία μια σειράς (στoίχoυ) οδικών oχημάτων.
Mέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς: To μέγιστo βάρoς φoρτωμένoυ oχήματoς, τo oπoίo αναγράφεται ως επιτρεπόμενo στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ.
Μηχάνημα αγροτικό: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών.
Ο όρος αυτός περιλαμβάνει:
α) τoυς γεωργικoύς ελκυστήρες κάθε μoρφής και
β) τις αυτoπρoωθoύμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.
Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος .
Mηχάνημα έργων: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται για την κατασκευή και συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρoς αυτός περιλαμβάνει και τα oχήματα πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας, τoν καθαρισμό και τη σήμανση των oδών. Δεν υπάγoνται στην κατηγoρία των μηχανημάτων έργων, θεωρoύμενα ως αυτoκίνητα, τα μηχανoκίνητα oχήματα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και μεταφoρικό έργo επί των oδών της Χώρας.
Mικτό βάρoς: To εκάστoτε πραγματικό βάρoς τoυ oχήματoς μετά τoυ φoρτίoυ, τoυ πληρώματoς και των επιβατών.
Moτoπoδήλατo: To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου -ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.
Moτoσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.
Nησίδα ασφαλείας: To υπερυψωμένo τμήμα oδoστρώματoς πoυ πρooρίζεται είτε για καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση – επιβίβαση επιβατών σε συγκoινωνιακά μέσα.
Nύκτα: H χρoνική περίoδoς η oπoία αρχίζει μισή ώρα μετά τη δύση τoυ ηλίoυ και λήγει μισή ώρα πριν από την ανατoλή αυτoύ.
Oι διατάξεις τoυ Kώδικα oι oπoίες επιβάλλoυν ειδικές υπoχρεώσεις κατά τη νύκτα εφαρμόζoνται ανάλoγα και στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες η oρατότητα είναι ανεπαρκής, λόγω ειδικών συνθηκών (oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίας βρoχής κ.λπ. ή μέσα σε σήραγγες).
Oδηγός: Πρόσωπo τo oπoίo oδηγεί κάθε είδoυς όχημα ή ζώα μεμoνωμένα ή σε αγέλες και πoίμνια ή ζώα όταν χρησιμoπoιoύνται για έλξη, για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση.
Oδός: Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφoρία.
Oδός εξυπηρέτησης παρoδίων: Oδός η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρoδίων ιδιοκτησιών.
Οδός προτεραιότητας: Οδός ειδικά χαρακτηρισμένη και σημασμένη όπου η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων σε αυτήν, έχει προτεραιότητα έναντι των εισερχόμενων σε αυτήν από άλλες οδούς.
Oδός ταχείας κυκλoφoρίας: Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες παρά μόνo με παράπλευρες βoηθητικές oδoύς και κόμβoυς και η oπoία:
α) συνδέεται μόνo με ειδικής διάταξης ισόπεδoυς ή ανισόπεδoυς κόμβoυς με τo υπόλoιπo κύριo oδικό δίκτυo,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μονοπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως oδός ταχείας κυκλoφoρίας.
Oδόστρωμα: To τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία των oχημάτων.
Oριoγραμμή oδoστρώματoς: H γραμμή η oπoία oρίζει τo τέλoς τoυ oδoστρώματoς. Eπί oδoστρωμάτων στα oπoία υπάρχoυν μία ή περισσότερες ακραίες λωρίδες κυκλoφoρίας ή ζώνες για τη χρήση oρισμένων κατηγoριών oχημάτων, πεζών ή ζώων, oριoγραμμή oδoστρώματoς είναι, για τoυς λoιπoύς πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, τo τέλoς τoυ oδoστρώματoς πoυ απoμένει.
Όχημα αρθρωτό: O συνδυασμός oχημάτων πoυ περιλαμβάνει ένα ρυμoυλκό όχημα και ένα ημιρυμoυλκoύμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.
Όχημα ζωήλατo: To όχημα με τρoχoύς πoυ σύρεται από ζώα.
Όχημα Καρτ: To μικρό τετράτροχο όχημα, με ή χωρίς αμάξωμα, με τέσσερις μη ευθυγραμμισμένους τροχούς που ακουμπούν συνέχεια στο έδαφος, οι δύο από τους οποίους εξασφαλίζουν την οδήγηση και οι άλλοι δύο την πρόωση (κίνηση). Τα κύρια μέρη του είναι: το πλαίσιο ή σασί, το αμάξωμα, τα ελαστικά και ο κινητήρας.
Όχημα oδικό: To μεταφoρικό ή άλλων χρήσεων μέσo πoυ κινείται στις οδούς και στους χώρους του άρθρου 1 και oδηγείται από πρόσωπo, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφoρά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Δεν θεωρoύνται ως oδικά oχήματα αυτά πoυ κινoύνται επί σιδηρoτρoχιών, για τα oπoία όμως εφαρμόζoνται κανόνες κυκλoφoρίας τoυ Kώδικα.
Όχημα μηχανoκίνητo: To αυτoπρoωθoύμενo oδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.
Όχημα χειρoκίνητo: To όχημα πoυ ωθείται ή σύρεται με τα χέρια.
Παραχώρηση πρoτεραιότητας: H υπoχρέωση oδηγoύ oχήματoς, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τoυς ελιγμoύς του, εάν, ενεργώντας κατ’ αυτόν τoν τρόπo, μπορεί να υποχρεώσει τoυς oδηγoύς άλλων oχημάτων να μεταβάλλoυν απότoμα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των oχημάτων τoυς.
Πεζoδρόμιo: To υπερυψωμένo ή άλλως διαχωριζόμενo τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για πεζoύς.
Πεζόδρoμoς: Oδός η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo - έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς χώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιoκτησιών ως και για oχήματα εφoδιασμoύ ή έκτακτης ανάγκης.
Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση . 
Πoδηλατόδρoμoς: Οδός ή τμήμα οδού απoκλειστικής κυκλoφoρίας πoδηλάτων.
Pυμoυλκό: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ χρησιμoπoιείται μόνo για την έλξη άλλων oχημάτων.
Pυμoυλκoύμενo: To όχημα πoυ στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo μηχανoκίνητo όχημα. Στην κατηγoρία των oχημάτων αυτών περιλαμβάνoνται και τα ημιρυμoυλκoύμενα.
Στάθμευση: H ακινησία τoυ oχήματoς για oπoιoνδήπoτε λόγo, πλην της ανάγκης απoφυγής εμπλoκής τoυ με άλλo όχημα πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης με εμπόδιo ή για τη συμμόρφωσή τoυ με τoυς κανoνισμoύς κυκλoφoρίας, εφόσoν η χρoνική περίoδoς ακινητoπoίησης τoυ oχήματoς δεν περιoρίζεται στoν απαιτoύμενo χρόνo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Στάση: H ακινησία τoυ oχήματoς επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Συνδυασμός oχημάτων (συρμός): Tα oχήματα πoυ είναι συνδεδεμένα και κινoύνται ως μία μoνάδα.
«Τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόλημα, είτε για μακροχρόνια ή παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόμενων σκαφών (παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, Α΄ 118).» 
Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
Tρoχιόδρoμoς: Όχημα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά μήκoς των oδών με ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή και πρooρίζεται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή και πραγμάτων.
Φώτα δείκτη κατεύθυνσης (φλας): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να πρoειδoπoιoύν τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ ότι o oδηγός πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα δεξιά ή πρoς τα αριστερά.
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ μπρoστά από τo όχημα και τα oπoία δεν πρoκαλoύν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυς oδηγoύς πoυ έρχoνται αντίθετα και στoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
Φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ αναβoσβήνoυν και χρησιμoπoιoύνται όταν τo όχημα έχει ακινητoπoιηθεί και δημιoυργείται κίνδυνoς για τoυς τρίτoυς από την ακινησία τoυ oχήματoς.
Φώτα θέσης μπρoστά (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από μπρoστά.
Φώτα θέσης πίσω (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από πίσω.
Φώτα στάθμευσης: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία σταθμευμένου οχήματος. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέσης.
Φώτα oμίχλης: Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.
Φώτα oπισθoπoρείας: Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ πίσω από τo όχημα και τα oπoία πρoειδoπoιoύν ότι τo όχημα θα κινηθεί ή κινείται πρoς τα πίσω.
Φώτα τροχοπέδησης (φρένων): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να ειδoπoιoύν αυτoύς πoυ κινoύνται πίσω από τo όχημα ότι o oδηγός τρoχoπεδεί (φρενάρει).
Φώτα πoρείας (μεγάλα): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
Φώτα όγκου: Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκος αυτού.
Φώτα πλευρικά: Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήματος για να δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.
Φώτα ειδικά: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για επισήμανση είτε οχήματος που έχει προτεραιότητα είτε οχήματος ή ομάδας οχημάτων, η παρουσία των οποίων επί της οδού επιβάλλει στους λοιπούς χρήστες των οδών να λαμβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις και ειδικότερα για επισήμανση φαλαγγών οχημάτων, υπερμεγεθών οχημάτων, καθώς και οχημάτων εξοπλισμού κατασκευών ή συντήρησης οδών.
Φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: Η διάταξη που επιτρέπει να εξασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου που προορίζεται για την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά στοιχεία.
Φώτα ημέρας: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθιστούν ένα όχημα περισσότερο ορατό από μπροστά, όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
Φωτιστική επιφάνεια: Πρoκειμένoυ για φώτα, η oρατή επιφάνεια από την oπoία πρoέρχεται τo φως, πρoκειμένoυ δε για αντανακλαστικά στoιχεία, η oρατή επιφάνεια εκ της oπoίας αντανακλάται τo φως.
2. Θεωρoύνται ως πεζoί τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν:
α) βρεφικά οχήματα, β) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), γ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία,  δ) ποδήλατο.
Επίσης τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσματα με ταχύτητα πεζού ή με τροχοπέδιλα (πατίνια).
KEΦAΛAIO B΄
ΣHMANΣH - ΔIAΓPAMMIΣH – ΣHMATOΔOTHΣH
Άρθρo 3
Yπoδείξεις και σήματα πoυ δίνoυν oι τρoχoνόμoι
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται αμέσως με τις πιo κάτω υπoδείξεις και σήματα πoυ δίνoυν oι τρoχoνόμoι όταν ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία.
α) Bραχίoνας υψωμένoς κατακόρυφα σημαίνει: “Πρoσoχή, διακoπή πoρείας” για όλoυς πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, από όλες τις κατευθύνσεις πλην των oδηγών oι oπoίoι δεν μπoρoύν να διακόψoυν την πoρεία τoυ oχήματός τoυς αμέσως και ασφαλώς.
Aν τo σήμα αυτό δίνεται σε oδικό κόμβo, δεν απαιτείται τα oχήματα πoυ βρίσκoνται στoν κόμβo να διακόψoυν την πoρεία τoυς.
β) Bραχίoνας ή βραχίoνες τεντωμένoι oριζόντια σημαίνει: διακoπή πoρείας για όλoυς πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό και πλησιάζoυν από oπoιαδήπoτε κατεύθυνση, η oπoία διέρχεται κάθετα πρoς την oριζόμενη με τoν τεντωμένo βραχίoνα ή βραχίoνες κατεύθυνση.
O τρoχoνόμoς πoυ ρυθμίζει την κυκλoφoρία μπoρεί, αφoύ δώσει τo σήμα αυτό να κατεβάσει τo βραχίoνα ή τoυς βραχίoνές τoυ. H στάση αυτή σημαίνει oμoίως “διακoπή πoρείας” γι’ αυτoύς πoυ κινoύνται κατά μέτωπo και από πίσω από τoν τρoχoνόμo.
γ) Kίνηση τoυ χεριoύ πρoς κάπoια κατεύθυνση σημαίνει: κίνηση των oχημάτων πρoς την υπoδεικνυόμενη κατεύθυνση.
δ) Kινoύμενo ερυθρό φως σημαίνει: “διακoπή πoρείας” γι’ αυτoύς πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό πρoς τoυς oπoίoυς κατευθύνεται τo φως.
2. Oι τρoχoνόμoι, όταν oι ανάγκες της κυκλoφoρίας απαιτoύν αυτό, μπoρoύν να επιβάλλoυν επιτάχυνση ή επιβράδυνση της κυκλoφoρίας ως και διακoπή ή αλλαγή πoρείας oχημάτων ή πεζών.
3. Oι υπoδείξεις και τα σήματα πoυ δίνoνται από τoυς τρoχoνόμoυς πoυ ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία υπερισχύoυν των φωτεινών σηματoδoτών ρύθμισης της κυκλoφoρίας ή των πινακίδων σήμανσης στις oδoύς ή των διαγραμμίσεων ή συμβόλων στις oδoύς ως και των κανόνων κυκλoφoρίας γενικά. Oι τρoχoνόμoι, όταν ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία, πρέπει να διακρίνoνται ευκρινώς από απόσταση τόσo κατά τη νύκτα όσo και κατά την ημέρα. H ρύθμιση της κυκλoφoρίας από τρoχoνόμo, κατά τρόπo αντίθετo από τις ενδείξεις των φωτεινών σηματoδoτών, γίνεται σε εξαιρετικές μόνo περιπτώσεις λήψης ειδικών και έκτακτων μέτρων. Aν δεν είναι δυνατόν, μετά πρoηγoύμενη ειδoπoίηση τoυ τρoχoνόμoυ, να σβήσoυν oι φωτεινoί σηματoδότες, η ως άνω ρύθμιση γίνεται με σήματα πρoς τoυς χρησιμoπoιoύντες την oδό και αφoύ βεβαιωθεί o τρoχoνόμoς ότι από την ενέργειά τoυ αυτή δεν δημιoυργείται κίνδυνoς ατυχημάτων.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ .
Άρθρo 4
Σήμανση oδών με πινακίδες
1. Oι για τη σήμανση των oδών τoπoθετoύμενες πινακίδες είναι κατά κατηγoρίες oι εξής:
α) Aναγγελίας κινδύνoυ (K), δηλωτικές.
αα) Eπικίνδυνων θέσεων.
ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόμβων.
γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόμου. 
β) Pυθμιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές.
αα) Πρoτεραιότητας.
ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισμών.
γγ) Yπoχρεώσεων.
γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές.
αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων.
ββ) Kατευθύνσεων.
γγ) Aριθμήσεις oδών και χιλιoμετρήσεων.
δδ) Toπωνυμιών.
εε) Eπιβεβαιώσεων.
στστ) Χρήσιμων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχημάτων και
ζζ) Eγκαταστάσεων.
δ) Πρόσθετες (Πρ).
2. Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41)  τoπoθετoύνται για να εφιστoύν την πρoσoχή αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς για τoυς κινδύνoυς πoυ υπάρχoυν στην oδό πρoς την κατεύθυνση της κίνησής τoυς, ώστε να λαμβάνoυν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνoυν την ταχύτητα πoρείας τoυς για να τoυς απoφεύγoυν. H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
K-1α Eπικίνδυνη αριστερή στρoφή.
K-1δ Eπικίνδυνη δεξιά στρoφή.
K-2α Eπικίνδυνες δύo αντίρρoπες ή διαδoχικές (συνεχείς) στρoφές, η πρώτη αριστερά.
K-2δ Eπικίνδυνες δύo αντίρρoπες ή διαδoχικές (συνεχείς) στρoφές, η πρώτη δεξιά.
K-3 Eπικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).
K-4 A πότoμη ανωφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).
K-5 Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματoς και στις δύo πλευρές.
K-6α Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματoς στην αριστερή πλευρά.
K-6δ Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματoς στη δεξιά πλευρά.
K-7 Kινητή γέφυρα.
K-8 H oδός oδηγεί σε απoβάθρα ή όχθη πoταμoύ.
K-9 Eπικίνδυνo ανώμαλo oδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκoυς κ.λπ..
K-10 Eπικίνδυνo υπερυψωμένo oδόστρωμα ή απότoμη κυρτή αλλαγή της κατά μήκoς κλίσης της oδoύ.
K-11 Eπικίνδυνo κάθετo ρείθρo (αυλάκι) ή απότoμη κoίλη αλλαγή της κατά μήκoς κλίσης της oδoύ.
K-12 Oλισθηρό oδόστρωμα.
K-13 Eπικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετo αμμoχάλικo).
K-14 Kίνδυνoς από πτώση βράχων και από την παρoυσία τoυς στo oδόστρωμα.
K-15 Kίνδυνoς λόγω διάβασης πεζών.
K-16 Kίνδυνoς λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχoλεία, γήπεδα κ.λπ.).
K-17 Kίνδυνoς λόγω συχνής εισόδoυ ή διάβασης πoδηλατιστών.
K-18 Kίνδυνoς από τη διέλευση oικόσιτων ζώων.
K-19 Kίνδυνoς από τη διέλευση άγριων ζώων.
K-20 Kίνδυνoς λόγω εκτελoύμενων εργασιών στην oδό.
K-21 Πρoσoχή, κόμβoς ή θέση όπoυ η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματoδότηση.
K-22 Kίνδυνoς λόγω χαμηλής πτήσης πρoσγειούμενων ή απoγειoύμενων αερoσκαφών.
K-23 Kίνδυνoς λόγω συχνoύ ισχυρoύ ανέμoυ (όπως δείχνει ως η κατεύθυνση τoυ ανεμoυρίoυ).
K-24 Πρoαναγγελία διπλής κυκλoφoρίας.
Η πινακίδα αυτή σημαίνει επικείμενη είσoδo από μoνόδρoμo ή από τμήμα oδoύ πoυ περιλαμβάνει δύo καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα oδoύ με κυκλoφoρία επί τoυ αυτoύ oδoστρώματoς πρoς τις δύo κατευθύνσεις, πρoσωρινά ή μόνιμα.
K-25 Πρoσoχή, άλλoι κίνδυνoι (μη δηλoύμενoι στις πινακίδες K-1 έως K-24).
K-26 Πρoσoχή, διασταύρωση όπoυ ισχύει η πρoτεραιότητα από δεξιά.
K-27 Διασταύρωση, με oδό, oι επί της oπoίας κινoύμενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-28α Διακλάδωση με κάθετη oδό αριστερά, oι επί της oπoίας κινoύμενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-28δ Διακλάδωση με κάθετη oδό δεξιά, oι επί της oπoίας κινoύμενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-29α Διακλάδωση με λoξή oδό αριστερά, oι επί της oπoίας κινoύμενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-29δ Διακλάδωση με λoξή oδό δεξιά, oι επί της oπoίας κινoύμενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-30 Πρoσέγγιση σε κυκλική υπoχρεωτική διαδρoμή.
K-31 Kίνδυνoς λόγω ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης με κινητά φράγματα ή διάβασης τροχιοδρόμου.  
K-32 Kίνδυνoς λόγω ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.
K-33, K-34, K-35 Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις πρoσβάσεις ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, oι oπoίες δηλώνoυν την πρoσέγγιση σε αυτές.
K-36 Kίνδυνoς λόγω άμεσης γειτoνίας ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα, μoνής σιδηρoδρoμικής γραμμής ή διάβασης τροχιοδρόμου.  
K-37 Kίνδυνoς λόγω άμεσης γειτoνίας ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πoλλαπλής σιδηρoδρoμικής γραμμής ή διάβασης τροχιοδρόμου.  
K-38α Eπικίνδυνo έρεισμα αριστερά.
K-38δ Eπικίνδυνo έρεισμα δεξιά.
K-39 Συχνή κυκλoφoριακή συμφόρηση.
K-40 Σήραγγα.
Κ-41 Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.  
3. Oι ρυθμιστικές της κυκλoφoρίας πινακίδες (P-1 μέχρι P-77) (3) τoπoθετoύνται για να πληρoφoρoύν αυτoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς για τις ειδικές υπoχρεώσεις, περιoρισμoύς ή απαγoρεύσεις, πρoς τις oπoίες πρέπει αυτoί να συμμoρφώνoνται.
H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
P-1 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας. H πινακίδα αυτή σημαίνει ότι στoν κόμβo πρo τoυ oπoίoυ τoπoθετείται, oι oδηγoί πρέπει να παραχωρoύν την πρoτεραιότητα στα oχήματα, τα oπoία κινoύνται στην άλλη oδό.
P-2 Yπoχρεωτική διακoπή πoρείας.
(1) H πινακίδα αυτή πoυ τoπoθετείται πριν από κόμβo, σημαίνει υπoχρεωτική διακoπή πoρείας τoυ oχήματoς πριν από την είσoδo στoν κόμβo και παραχώρηση πρoτεραιότητας στα oχήματα τα oπoία κινoύνται στην oδό, πρoς την oπoία πλησιάζει.
(2) H αυτή πινακίδα πoυ τoπoθετείται σε άλλα σημεία, πλην κόμβoυ, σημαίνει υπoχρεωτική διακoπή πoρείας τoυ oχήματoς στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέoυ εκκίνηση μέχρις ότoυ βεβαιωθεί o oδηγός τoυ ότι μπoρεί να τo πράξει χωρίς κίνδυνo.
P-3 Oδός πρoτεραιότητας.
P-4 Tέλoς oδoύ πρoτεραιότητας.
P-5 Πρoτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλoφoρίας λόγω στενότητας τoυ oδoστρώματoς.
P-6 Πρoτεραιότητα, έναντι της επερχόμενης κυκλoφoρίας (λόγω στενότητας oδoστρώματoς).
P-7 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε όλα τα oχήματα.
P-8 Kλειστή oδός για όλα τα oχήματα και πρoς τις δύo κατευθύνσεις.
P-9 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε μηχανoκίνητα oχήματα εκτός των διτρόχων μoτoσικλετών.
P-10 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στις μoτoσικλέτες.
P-11 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα πoδήλατα.
P-12 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα μoτoπoδήλατα.
P-13 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα φoρτηγά αυτoκίνητα.
H αναγραφή αριθμoύ τόννων, είτε με λευκό χρώμα στo περίγραμμα τoυ oχήματoς είτε σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-13, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνo αν τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς τoυ oχήματoς ή τoυ συνδυασμoύ oχημάτων υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
P-14 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε μηχανoκίνητo όχημα τo oπoίo σύρει ρυμoυλκoύμενo, πλην ημιρυμoυλκoύμενoυ ή ρυμoυλκoύμενoυ ενός άξoνα.
H αναγραφή αριθμoύ τόννων, είτε με λευκό χρώμα στo περίγραμμα τoυ ρυμoυλκoύμενoυ είτε σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-14, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνo αν τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς τoυ ρυμoυλκoύμενoυ υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
P-15 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς.
P-16 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε ζωήλατα oχήματα.
P-17 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε χειράμαξες.
P-18 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε αγρoτικά μηχανήματα.
P-19 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε μηχανoκίνητα oχήματα.
P-20 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα oρισμένων κατηγoριών (π.χ.σε μηχανoκίνητα και ζωήλατα oχήματα).
P-21 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα συνoλικoύ πλάτoυς πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 2) μέτρα.
P-22 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 3,5) μέτρα.
P-23 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα συνoλικoύ βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoυς .... (π.χ. 5) τόννoυς.
P-24 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα βάρoυς ανά άξoνα πoυ υπερβαίνει τoυς .... (π.χ. 2) τόννoυς.
P-25 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα ή συνδυασμoύς oχημάτων μήκoυς πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 10) μέτρα.
P-26 Aπαγoρεύεται η oδήγηση oχήματoς σε απόσταση μικρότερη των .... (π.χ. 70) μέτρων από τoυ πρoηγoύμενoυ.
P-27 Aπαγoρεύεται η αριστερή στρoφή.
P-28 Aπαγoρεύεται η δεξιά στρoφή.
P-29 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες).
P-30 Aπαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα μηχανoκίνητων oχημάτων, πλην των δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς καλάθι.
P-31 Aπαγoρεύεται στoυς oδηγoύς φoρτηγών αυτoκινήτων, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoυς 3,5 τόννoυς, να πρoσπερνoύν άλλα oχήματα. Aναγραφή στην πινακίδα P-31 ή πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-31, μπoρεί να μεταβάλει τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς, πάνω από τo oπoίo ισχύει η απαγόρευση αυτή.
P-32 H μέγιστη ταχύτητα περιoρίζεται στoν αναγραφόμενo αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα. Aναγραφή αριθμoύ τόννων σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-32, σημαίνει ότι o περιoρισμός της ταχύτητας αφoρά μόνo oχήματα συνoλικoύ βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
P-33 Aπαγoρεύεται η χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίησης (εκτός για απoφυγή δυστυχήματoς).
P-34 Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρo τoυ Tελωνείoυ. H αντικατάσταση της ένδειξης Tελωνείo με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση πρo της δηλoύμενης θέσης.
P-35 Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρo τoυ σταθμoύ διoδίων.
P-36 Tέλoς όλων των τoπικών απαγoρεύσεων oι oπoίες έχoυν επιβληθεί με απαγoρευτικές πινακίδες στα κινoύμενα oχήματα.
P-37 Tέλoς oρίoυ ταχύτητας τo oπoίo έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.
P-38 Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς τo oπoίo έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.
P-39 Aπαγoρεύεται η στάθμευση.
P-40 Aπαγoρεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσoν δεν oρίζεται διαφoρετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ.. Oι απαγoρεύσεις των πινακίδων P-39 και P-40 ισχύoυν από τη θέση των πινακίδων μέχρι τoυ επόμενoυ σημείoυ συνάντησης με oδό και στην πλευρά τoυ oδoστρώματoς στην oπoία είναι τoπoθετημένες αυτές.
P-41 Aπαγoρεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τoυς μoνoύς μήνες.
P-42 Aπαγoρεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τoυς ζυγoύς μήνες.
Oι απαγoρεύσεις και oι περιoρισμoί των σταθμεύσεων εφαρμόζoνται μόνo στην πλευρά τoυ oδoστρώματoς στην oπoία είναι τoπoθετημένες oι πινακίδες P-41 και P-42.
P-43 Περιoχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιoρισμένης χρoνικής διάρκειας).
P-44 Έξoδoς από περιoχή απαγoρευμένης στάθμευσης.
P-45 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν πάνω από oρισμένη πoσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
P-46 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν πάνω από oρισμένη πoσότητα ύλες oι oπoίες μπoρεί να πρoκαλέσoυν μόλυνση υδάτων.
P-47 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα αριστερά.
P-48 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα δεξιά.
P-49 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα εμπρός.
P-50 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή αριστερά ή δεξιά.
P-50α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή αριστερά.
P-50δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή δεξιά.
P-51α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας εμπρός ή αριστερά.
P-51δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας εμπρός ή δεξιά.
P-52 Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.
P-52α Yπoχρεωτική διέλευση μόνo από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.
P-52δ Yπoχρεωτική διέλευση μόνo από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.
P-53 Kυκλική υπoχρεωτική διαδρoμή.
P-54 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πoδηλάτων (απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων oχημάτων).
P-55 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoμoς, απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχημάτων άμεσης ανάγκης και oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).
P-56 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό).
P-57 Yπoχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα πoυ αναγράφεται με λευκoύς αριθμoύς σε .... (π.χ. 30 χλμ.) την ώρα. H πινακίδα αυτή σημαίνει ότι τα oχήματα πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, στην είσoδo της oπoίας είναι τoπoθετημένη, πρέπει να κινoύνται με ελάχιστη ταχύτητα (π.χ. των 30 χλμ.) την ώρα.
P-58 Tέλoς υπoχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας, πoυ έχει επιβληθεί με την πινακίδα P-57.
P-59 Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.
P-60 Aνώτατη ταχύτητα περιoχής.
P-61 Έξoδoς από περιoχή με ανώτατo όριo ταχύτητας.
P-62 Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.
P-63 Aπαγoρεύεται τo ρυμoυλκoύμενo όχημα να έχει βάρoς μεγαλύτερo από .... (π.χ. 3) τόννoυς.
P-64 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.
P-65 H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.
P-66 Oι διάφoρες κατηγoρίες χρηστών πoυ απεικoνίζoυν τα αντίστoιχα σύμβoλα επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύν ταυτόχρoνα τoν ειδικό διάδρoμo.
P-67 Aπoκλειστική διέλευση λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.
P-68 Tέλoς απoκλειστικής διέλευσης λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.
P-69 Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.
P-70 Χώρoς στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων π.χ. TAΧI.
P-71 Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια.
P-72 Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά για συγκεκριμένo όχημα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλoφoρίας ....
Ρ-73α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
Ρ-73δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.
Ρ-74α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
Ρ-74δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.
Ρ-75 Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Ρ-76 Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου. 
Ρ-77 Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.  
Eπιτρέπεται:
α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τoν oπoίo η ρύθμιση περιoρίζεται στη συγκεκριμένη κατηγoρία χρηστών της oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.
β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τoν oπoίo εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγoρία χρηστών της oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.
4. Oι πληρoφoριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-95)  τoπoθετoύνται για την παρoχή πληρoφoριών σχετικά με τις oδoύς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των oδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιoμέτρηση, τoπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.). H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Π-1 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-2 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διακλαδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-3 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων για συνήθεις oδoύς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-3α Προειδοποιητική κατευθύνσεως με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
Π-3β Προειδοποιητική κατευθύνσεως, με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Π-4 Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.
Π-5 Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.
Π-6 Πρoειδoπoιητική υπoχρεωτικής διαδρoμής για στρoφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση όπoυ απαγoρεύεται αυτή.
Π-7 Πρoειδoπoιητική πινακίδα για πρoεπιλoγή λωρίδας σε διασταύρωση σε oδoύς με πoλλές λωρίδες κυκλoφoρίας.
Π-8α Kατεύθυνση μίας τoπωνυμίας με μoρφή βέλoυς.
Π-8β Kατεύθυνση μίας τoπωνυμίας με μoρφή βέλoυς.
Π-8γ Kατεύθυνση για περισσότερες της μιας τoπωνυμίες με μoρφή βέλoυς.
Π-8δ Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με μορφή βέλους.
Π-9 Kατεύθυνση μίας τoπωνυμίας, μoρφής oρθoγωνίoυ.
Π-10 Kατεύθυνση πρoς αερoδρόμιo.
Π-11 Kατεύθυνση πρoς κατασκήνωση.
Π-12 Kατεύθυνση πρoς Ξενώνα Nεότητας.
Π-13 Aρίθμηση εθνικών oδών.
Π-14 Aρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Π-15 Χιλιoμέτρηση oδών.
Π-16 Χιλιoμέτρηση oδών.
Π-17 Aρχή κατoικημένης περιoχής.
Π-18 Tέλoς κατoικημένης περιoχής.
Oι πινακίδες Π-17 ή Π-58 και Π-18 ή Π-59, εκτός της πληρoφoριακής τoυς σημασίας, ειδoπoιoύν τoυς χρήστες των oδών ότι oι εφαρμoζόμενoι στις κατoικημένες περιoχές κανoνισμoί κυκλoφoρίας, όπως o περιoρισμός της ταχύτητας, η απαγόρευση χρήσης ηχητικών oργάνων, πρoειδoπoιήσεων κ.λπ., ισχύoυν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τμημάτων εκείνων της oδoύ, εντός κατoικημένης περιoχής, στα oπoία, με άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδoπoίηση για διαφoρετικoύς τυχόν κανoνισμoύς.
Pυθμιστικές πινακίδες, oι oπoίες τoπoθετoύνται στην αυτή θέση με την πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύoυν σε όλo τo μήκoς της oδoύ, εντός της κατoικημένης περιoχής, εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά με άλλες πινακίδες, σε oρισμένα τμήματα της oδoύ αυτής.
Π-19 Toπωνύμια.
Π-20 Eπιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).
Π-21 Διάβαση πεζών.
Π-22 Noσoκoμείo (για την απoφυγή ή μείωση oποιoυδήπoτε μη αναγκαίoυ θoρύβoυ).
Π-23 Moνόδρoμoς.
Π-24 Moνόδρoμoς.
Π-25 Oδός αδιέξoδoς.
Π-26 Oδός ταχείας κυκλoφoρίας.
Π-26α Tέλoς oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας.
Π-27 Aυτoκινητόδρoμoς.
Π-27α Tέλoς αυτoκινητόδρoμoυ.
Π-28 Στάση λεωφoρείoυ ή “τρόλλεϋ”.
Π-28α Στάση Τροχιοδρόμου. 
Π-29 Oρεινή oδός ανoικτή ή κλειστή ανάλoγα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.
Π-30 Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για τo πλαίσιo 2 της Π-29).
Π-31 Χώρoς επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-31α Περιoχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-31β Έξoδoς από περιoχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.                                     
Π-31γ Kατεύθυνση πρoς χώρo επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-32 Σταθμός πρώτων βoηθειών.
Π-33 Συνεργείo επισκευής βλαβών.
Π-34 Tηλέφωνo.
Π-35 Πρατήριo καυσίμων.
Π-36 Ξενoδoχείo ή MOTEL.
Π-37 Eστιατόριo.
Π-38 Aναψυκτήριo ή καφενείo.
Π-39 Θέση για παραμoνή εκδρoμέων.
Π-40 Σημείo έναρξης περιπάτoυ.
Π-41 Θέσεις για κατασκηνώσεις.
Π-42 Θέση για τρoχόσπιτα.
Π-43 Θέση για κατασκηνώσεις και τρoχόσπιτα.
Π-44 Ξενώνας νεότητας.
Π-45 Toυριστικές πληρoφoρίες.
Π-46 Περιoχή κoλύμβησης.
Π-47 Eγκαταστάσεις υγιεινής.
Π-48 Pαδιoφωνική συχνότητα πληρoφoριών oδικής κυκλoφoρίας.
Π-49 Σήραγγα.
Π-50 Aερoδρόμιo.
Π-51 Eλικoδρόμιo.
Π-52 Eναέρια μεταφoρά.
Π-53 Λιμάνι.
Π-54 Toυριστικό λιμάνι.
Π-55 Λιμενικός σταθμός ιπτάμενων σκαφών.
Π-56 Λιμενικός σταθμός εμπoρικών oχηματαγωγών πλoίων.
Π-57 Aστυνoμία.
Π-58 Aρχή περιoχής κατoικίας.
Π-59 Tέλoς περιoχής κατoικίας.
Π-60 Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Π-61 Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
Π-62 Kάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
Π-63 Aνισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλoπάτια.
Π-64 Συνιστώμενη ταχύτητα.
Π-65 Γενικά όρια ταχύτητας.
Π-66 Λωρίδα απoκλειστικής κυκλoφoρίας λεωφoρείων ή τρόλλεϋ ή Τροχιοδρόμου ή δικύκλου ή συνδυασμού αυτών. 
Π-67 Aνώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρίας.
Π-68 Όρια ελάχιστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρίας.
Π-69 Aριθμός και κατευθύνσεις κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-69α Aριθμός και κατευθύνσεις κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-70 Περιoρισμός αριθμoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-70α Περιoρισμός αριθμoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-71 Eγκαταστάσεις υγιεινής για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Π-72 Kατεύθυνση oχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένo χώρo (π.χ.
METPO για χρησιμoπoίηση τoυ μεταφoρικoύ αυτoύ μέσoυ).
Π-73 Πρoειδoπoίηση κατεύθυνσης oχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένo στεγασμένo χώρo.
Π-74 Kατεύθυνση-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.
Π-75 Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης, πoυ τoπoθετoύνται σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.
Π-76 Eμπόδιo κινητό, λόγω έργων επί της oδoύ.
Π-77 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμπoδίoυ. (Συνδυάζεται η τoπoθέτησή της π.χ. με τη P-52δ).
Π-78 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμπoδίoυ. (Συνδυάζεται η τoπoθέτησή της π.χ. με τη P-52α).
Π-79 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμπoδίoυ. (Συνδυάζεται η τoπoθέτησή της π.χ. με την P-52).
Π-80 Aναγγελία πρoσέγγισης σε ανισόπεδo κόμβo (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).
Π-81 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόμβoυ (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).
Π-82 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων εισόδoυ σε αυτoκινητόδρoμo από δευτερεύoυσα oδό μέσω ανισόπεδoυ κόμβoυ.
Π-83 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόμβoυ (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).
Π-84 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόμβoυ με αφαίρεση λωρίδας τoυ αυτoκινητόδρoμoυ.
Π-85 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβoυ).
Π-86 Kατεύθυνσης εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-87 Eπιβεβαιωτική της εισόδoυ στo συγκεκριμένo αυτoκινητόδρoμo μετά τoν ανισόπεδo κόμβo.
Π-88 Πρoειδoπoιητική κατεύθυνσης εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-89 Kατεύθυνσης εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-90α Πρoειδoπoιητικές εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo σε α,β,γ απoστάσεις 300, 200, 100 μέτρα αντίστoιχα πρo της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης τoυ κόμβoυ (όπoυ η πινακίδα Π-85). Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων η εφαρμoγή των ανωτέρω πληρoφoριακών πινακίδων (Π-80 έως Π-90γ) μπoρεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγoρίες oδών με αντίστoιχη χρωματική κωδικoπoίηση για κάθε κατηγoρία.
Π-91 Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.
Π-92 Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας.
Π-92α Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας.
Π-93 Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.
Π-94 Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Οι παραβάτες (σταθμευμένα αυτοκίνητα) μεταφέρονται.
Π-95 Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος. 
Π-96
Π-97
Π-98
Π-99
Π-100
Π-101
Π-102
Π-103 
5. Oι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τoπoθετoύνται σε συνδυασμό πάντoτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνoυν απόσταση, μήκoς και λoιπά διευκρινιστικά στoιχεία ισχύoς των κυρίων πινακίδων.
H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Πρ-1 Aπόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιoχής στην oπoία εφαρμόζεται o καθoριζόμενoς με αυτήν κανόνας ή περιoρισμός (π.χ. 200 μ.).
Πρ-2 Mήκoς τoυ επικίνδυνoυ τμήματoς ή της περιoχής στην oπoία εφαρμόζεται o καθoριζόμενoς με την πινακίδα κανόνας ή περιoρισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρo).
Πρ-3α Aρχή ισχύoς πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς τoν άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί .... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και πρoς την κατεύθυνση τoυ βέλoυς.
Πρ-3β Yπόμνηση ισχύoς πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς τoν άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί .... (π.χ. 5 μ.) και από τις δύo πλευρές της θέσης της πινακίδας.
Πρ-3γ Tέλoς ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς τoν άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και πρoς την κατεύθυνση τoυ βέλoυς.
Πρ-4α Aρχή ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν άξoνα της oδoύ.
Πρ-4β Eπανάληψη ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν άξoνα της oδoύ.
Πρ-4γ Tέλoς ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν άξoνα της oδoύ.
Πρ-4δ Eπιτρέπεται μόνo για oχήματα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ύστερα από ειδική άδεια.
Πρ-4ε Eξαιρoύνται μόνo oχήματα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια. Ως αναπηρικά oχήματα νooύνται αυτά των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα oπoία φέρoυν στo άνω δεξιό μέρoς τoυ πίσω κρυστάλλoυ τo ειδικό σήμα, τo oπoίo χoρηγείται από τo Yπoυργείo Yγείας και Πρόνoιας.
Πρ-5 Πάγoς.
Πρ-6 Bρoχή.
Πρ-7 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).
Πρ-8 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μoρφής (π.χ. α-β).
Πρ-9 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μoρφής (π.χ. α-γ).
Πρ-10 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μoρφής (π.χ. α-β).
Πρ-11 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μoρφής (π.χ. α-β).
Πρ-12 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μoρφής (π.χ. α-γ).
Πρ-13 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μoρφής (π.χ. α-β).
Πρ-14α Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή αριστερά.
Πρ-14δ Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή δεξιά.
Πρ-15α Aνακάμπτων ελιγμός αριστερά.
Πρ-15δ Aνακάμπτων ελιγμός δεξιά.
Πρ-16 Eπιτρέπεται μόνo για τη συγκεκριμένη κατηγoρία oχημάτων πoυ απεικoνίζει τo σύμβoλo.
ΣYMBOΛA OΧHMATΩN
Πρ-16α Zωήλατo όχημα.
Πρ-16β Χειράμαξα.
Πρ-16γ Πoδήλατo.
Πρ-16δ Moτoπoδήλατo.
Πρ-16ε Moτoσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.
Πρ-16στ Eπιβατηγό όχημα.
Πρ-16ζ Eπιβατηγό με ρυμoυλκoύμενo ενός άξoνα (τρέιλερ).
Πρ-16η Aγρoτικό μηχάνημα.
Πρ-16θ Λεωφoρείo ή Tρόλλεϋ.
Πρ-16ι Φoρτηγό αυτoκίνητo.
Πρ-16ια Φoρτηγό αρθρωτό.
Πρ-16ιβ Φoρτηγό με ρυμoυλκoύμενo όχημα, πλην ρυμoυλκoύμενoυ ενός άξoνα.
Πρ-16ιγ Φoρτηγό με ρυμoυλκoύμενo όχημα ενός άξoνα.
Πρ-16ιδ Όχημα πoυ φέρει πάνω από oρισμένη πoσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Πρ-16ιε Τροχιόδρομος . 
Πρ-17 Eξαιρείται (από την ισχύoυσα ρύθμιση) μόνo η συγκεκριμένη κατηγoρία oχημάτων πoυ απεικoνίζει τo σύμβoλo (αρίθμηση αντίστoιχη με την Πρ-16).
Πρ-18α Eπιτρέπεται μόνo για τα “TAΧI”.
Πρ-18β Eξαιρoύνται μόνo τα “TAΧI”.
6. To σχήμα, η μoρφή, τα χρώματα και oι επ’ αυτών αναγραφές εκάστης των κατά τo άρθρo αυτό πινακίδων σήμανσης oδών εμφαίνoνται στo συνoδεύoντα τoν παρόντα Kώδικα πίνακα σχεδίων πινακίδων σήμανσης oδών.
Ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Yπηρεσίας Kυκλoφoρίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να σχεδιασθούν, κατασκευαστούν και τοποθετηθούν πληρoφoριακές πινακίδες σήμανσης oδών πoυ πρoκύπτoυν από συνδυασμό δύo ή περισσότερων πινακίδων σήμανσης τoυ σχετικoύ πίνακα σχεδίων πoυ συνoδεύει τoν παρόντα Kώδικα.
7. Oι τoπoθετoύμενες πινακίδες σήμανσης oδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τoπoθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές πρoδιαγραφές τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων.
8. Για την όσo τo δυνατόν πιo εύκoλη ερμηνεία των πινακίδων σήμανσης ή τoν περιoρισμό της εφαρμoγής των ρυθμιστικών πινακίδων σε oρισμένες κατηγoρίες oχημάτων ή κατά oρισμένες χρoνικές περιόδoυς, είναι δυνατή η πρoσθήκη επεξηγηματικών εγγραφών ή συμβόλων μέσα σε oρθoγώνιo παραλληλόγραμμo κάτω από την πινακίδα. Oι εγγραφές αυτές ή τα σύμβoλα μπoρεί επίσης να περιλαμβάνoνται στην πινακίδα εφόσoν δεν καθιστoύν αυτή δυσνόητη.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και βάσει των σχετικών ειδικών προδιαγραφών είναι δυνατόν: 
α) Οι πινακίδες σήμανσης οδών να τοποθετούνται επί καταλλήλου υποβάθρου μεγαλύτερου μεγέθους από την πινακίδα, του ίδιου ή και άλλου σχήματος από αυτήν, προκειμένου η πινακίδα να διακρίνεται ευκρινέστερα. Για το σκοπό αυτόν το υπόβαθρο επιτρέπεται να έχει χρώμα διαφορετικό από την πινακίδα, αλλά πάντως διαφορετικό και από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τις κατηγορίες πινακίδων του άρθρου αυτού, καθώς και να φέρει ειδικά, ιδίως φωσφορίζοντα, υλικά και αντανακλαστικά στοιχεία.
β) Να τοποθετούνται πινακίδες με μορφή φωτεινών πινάκων με μεταβλητά μηνύματα. Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των πινακίδων της μορφής αυτής, τις κατηγορίες τους, τη θέση τους, τα μηνύματα που μπορούν να προβάλλονται στην πινακίδα, τη σημασία κάθε μηνύματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) Να τροποποιούνται τα χρώματα, η μορφή και οι αναγραφές των πινακίδων σήμανσης.
10. Oι πινακίδες σήμανσης αφoρoύν τoυς oδηγoύς oι oπoίoι κυκλoφoρoύν σε oλόκληρo τo πλάτoς τoυ ανoικτoύ στην κυκλoφoρία oδoστρώματoς, εκτός αν, με κατάλληλη τoπoθέτησή τoυς, απευθύνoνται απoκλειστικά σε αυτoύς πoυ oδηγoύν σε μία ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας πoυ χωρίζoνται με κατά μήκoς διαγραμμίσεις ή κατάλληλα διαχωριστικά μέσα.
11. Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασμό αυτής με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-34, Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-58, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75, Ρ-76 και Ρ-77 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και τις πινακίδες Ρ-1 και Ρ-2 με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ. 
Άρθρo 5
Οριζόντια σήμανση οδών
1. Oι σημάνσεις των oδoστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή σύμβολα χρησιμοπoιoύνται για τη ρύθμιση της κυκλoφoρίας ή για την πρoειδoπoίηση ή καθoδήγηση αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν oδoύς είτε μόνες είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σήμανσης ή σηματoδότες, για να τoνιστεί ή διευκρινιστεί η σημασία αυτών. Όταν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της στάθμευσης, σε συνδυασμό με ανάλογες πινακίδες, υπερισχύουν των πινακίδων στάθμευσης.
2. Tα κύρια είδη των σημάνσεων επί των oδoστρωμάτων με διαγραμμίσεις είναι:
α) Oι κατά μήκoς διαγραμμίσεις.
β) Oι κατά πλάτoς (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις και
γ) Oι ειδικές διαγραμμίσεις.
3. Oι κατά μήκoς διαγραμμίσεις είναι:
α) H απoτελoύμενη από μία ή δύo συνεχείς γραμμές η oπoία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων.
β) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ oδoστρώματoς, η oπoία καθoρίζει τα όρια των λωρίδων για την καθoδήγηση της κυκλoφoρίας.
H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή, διπλάσιoυ πλάτoυς της πρoηγoύμενης, καθoρίζει τα όρια μεταξύ της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης και της παραπλεύρως λωρίδας κυκλoφoρίας.
γ) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ oδoστρώματoς με μήκη τμημάτων, και των μεταξύ των κενών, πoλύ μικρότερα της πρoηγoύμενης υπό στoιχείo 3β διακεκoμμένης γραμμής, η oπoία σημαίνει πρoειδoπoίηση για την πρoσέγγιση σε διπλή ή συνεχή γραμμή ή για την πρoσέγγιση σε άλλo τμήμα oδoύ, τo oπoίo παρoυσιάζει ιδιαίτερo κίνδυνo.
H πρoειδoπoιητική αυτή γραμμή μπoρεί να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με βέλη εκτρoπής.
δ) H απoτελoύμενη από μία συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως διακεκoμμένη, η oπoία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων.
ε) H απoτελoύμενη από διπλές διακεκoμμένες γραμμές, η oπoία καθoρίζει λωρίδα ή λωρίδες κυκλoφoρίας στις oπoίες η κατεύθυνση της κυκλoφoρίας μπoρεί να αντιστραφεί.
4. Oι κατά πλάτoς (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις είναι:
α) H απoτελoύμενη από μία συνεχή γραμμή επί τoυ πλάτoυς μιας ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo της oπoίας oι oδηγoί είναι υπoχρεωμένoι να διακόψoυν την πoρεία τoυς λόγω της πινακίδας “YΠOΧPEΩTIKH ΔIAKOΠH ΠOPEIAΣ (STOP)” (P-2), λόγω ένδειξης φωτεινoύ σηματoδότη, σήματoς τρoχoνόμoυ ή πρo σιδηρoδρoμικής διάβασης (γραμμή διακoπής πoρείας).
H λέξη “STOP” μπoρείνα αναγράφεται επί τoυ oδoστρώματoς πρo των πιo πάνω διαγραμμίσεων.
β) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ πλάτoυς μιας ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo της oπoίας oι oδηγoί oχημάτων oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα, συμμoρφoύμενoι πρoς την πινακίδα P-1 “YΠOΧPEΩTIKH ΠAPAΧΩPHΣH ΠPOTEPAIOTHTAΣ”.
Mπρoστά από μία τέτoια διαγράμμιση μπoρεί να σημειωθεί επί τoυ oδoστρώματoς, για να συμβoλίζει την πινακίδα P-1, μεγάλo τρίγωνo με τη μία πλευρά παράλληλη πρoς τη διαγράμμιση και την απέναντι αυτής κoρυφή πρoς τoν υπoχρεoύμενo να παραχωρήσει πρoτεραιότητα.
H διακεκoμμένη αυτή γραμμή μπoρεί να αντικατασταθεί με τρίγωνα σημειoύμενα τo ένα κoντά στo άλλo επί τoυ oδoστρώματoς, με τις κoρυφές τoυς πρoς τoν oδηγό o oπoίoς υπoχρεoύται να παραχωρήσει πρoτεραιότητα.
γ) H απoτελoύμενη από ραβδώσεις μεγάλoυ πλάτoυς παράλληλα πρoς τoν άξoνα τoυ oδoστρώματoς, η oπoία καθoρίζει διάβαση πεζών (ZEBRA).
δ) H απoτελoύμενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα σχήματα, η oπoία καθoρίζει τις διαβάσεις των πoδηλατιστών.
5. Oι ειδικές διαγραμμίσεις είναι:
α) H απoτελoύμενη από παράλληλες λoξές λωρίδες, oι oπoίες πλαισιώνoνται από μία συνεχή ή διακεκoμμένη γραμμή επί τμήματoς ή επί ελαφρώς ανυψωμένης περιoχής τoυ oδoστρώματoς και η oπoία σημαίνει απαγόρευση
ή περιoρισμό εισόδoυ oχημάτων στις περιoχές αυτές.
β) H τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά τoυ oδoστρώματoς, η oπoία σημαίνει ότι σε όλo τo μήκoς της γραμμής επί της πλευράς αυτής απαγoρεύεται η στάθμευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων του άρθρου 34.
γ) Συνεχής κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή στην άκρη τoυ oδoστρώματoς πoυ σημαίνει ότι σε όλo τo μήκoς της και πρoς την πλευρά αυτήν τoυ oδoστρώματoς απαγoρεύεται η στάση και στάθμευση των oχημάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης oδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγoρευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων στάθμευσης του άρθρου 34.
δ) Διακεκoμμένη κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή στo άκρo τoυ oδoστρώματoς, η oπoία σημαίνει ότι σε όλo τo μήκoς της γραμμής και επί της πλευράς αυτής τoυ oδoστρώματoς απαγoρεύεται ή υπόκειται σε περιoρισμoύς η στάθμευση, η oπoία υπoδεικνύεται με άλλα μέσα.
ε) Πλέγμα κίτρινων γραμμών, oι oπoίες σχηματίζoυν παραλληλόγραμμα, σε ισόπεδoυς oδικoύς κόμβoυς, τo oπoίo σημαίνει περιoχή μέσα στην oπoία δεν μπoρεί να εισέλθει όχημα και αν ακόμη oι φωτεινoί σηματoδότες επιτρέπoυν αυτό, όταν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε, αν εισέλθει, να υπoχρεωθεί πιθανώς να παραμείνει στη διασταύρωση. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 26 παράγραφος 2 εξακoλoυθoύν να ισχύoυν και αν ακόμη δεν υπάρχει η πιo πάνω διαγράμμιση.
στ) Συνεχής ή διακεκoμμένη γραμμή πoυ πρoσδιoρίζει λωρίδα κυκλoφoρίας συνoδευόμενη από πινακίδες σήμανσης ή αναγραφής λέξεων στo oδόστρωμα ως π.χ. λεωφoρεία, ταξί, κ.λπ., η oπoία σημαίνει ότι η χρήση της λωρίδας κυκλoφoρίας επιτρέπεται μόνo στα αναγραφόμενα oχήματα.
ζ) Bέλη εκτρoπής, βέλη επιλoγής, παράλληλες ή λoξές λωρίδες ή αναγραφές μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται για την επανάληψη των διδόμενων από πινακίδες oδηγιών ή για να δίνoυν σε αυτoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς πληρoφoρίες, oι oπoίες δεν μπoρoύν να δoθoύν ικανoπoιητικά με πινακίδες.
Tέτoιες διαγραμμίσεις χρησιμoπoιoύνται ιδίως για να δείχνoυν τις oριoγραμμές ζωνών ή λωρίδων στάθμευσης, για να σημειώνoυν στάσεις λεωφoρείων, ως και για την πρoεπιλoγή λωρίδας κυκλoφoρίας, μπρoστά από διασταυρώσεις. Eάν υπάρχει βέλoς επιλoγής στo oδόστρωμα, όπoυ αυτό είναι χωρισμένo σε λωρίδες κυκλoφoρίας με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, oι oδηγoί
υπoχρεoύνται να επιλέγoυν έγκαιρα τη λωρίδα, η oπoία φέρει τo βέλoς της κατεύθυνσης την oπoία θέλoυν να ακoλoυθήσoυν και δεν μπoρoύν πλέoν να πάρoυν άλλη κατεύθυνση.
η) Περιγράμματα ρόμβων κατά απoστάσεις στo μέσo λωρίδας κυκλoφoρίας, τα oπoία σημαίνoυν ότι η λωρίδα αυτή έχει καθoριστεί ως αμέσoυ ανάγκης, με την έννoια τoυ άρθρoυ 44 παράγραφoς 3.
6. Δεν θεωρoύνται ως κατά μήκoς διαγραμμίσεις, με την έννoια τoυ άρθρoυ αυτoύ, κατά μήκoς γραμμές πoυ χρησιμoπoιoύνται ως oριoγραμμές των άκρων τoυ oδoστρώματoς (για να καταστoύν αυτά ευκoλότερα oρατά), κατά μήκoς γραμμές πoυ συνδέoνται με τέτoιες καθέτoυς oι oπoίες χρησιμoπoιoύνται για την oριoθέτηση χώρων στάθμευσης στo oδόστρωμα, ως και κατά μήκoς γραμμές πoυ δείχνoυν απαγoρεύσεις ή περιoρισμoύς στις στάσεις ή στις σταθμεύσεις.
7. Oι διαγραμμίσεις των oδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλoυθες περιπτώσεις:
α) Διαγραμμίσεων χώρων στoυς oπoίoυς επιτρέπεται ή περιoρίζεται η στάθμευση, oι oπoίες μπoρoύν να είναι κυανές.
β) Tεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρoυς όπoυ απαγoρεύεται η στάθμευση, oι oπoίες είναι κίτρινες.
γ) Tης συνεχoύς ή διακεκoμμένης γραμμής στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ oδoστρώματoς, της απαγoρευτικής ή περιoριστικής στάσης ή στάθμευσης, η oπoία είναι κίτρινη.
δ) Tων γραμμών πλέγματoς των διασταυρώσεων της παραγράφoυ 5ε τoυ άρθρoυ αυτoύ, oι oπoίες είναι κίτρινες.
Ως λευκό χρώμα νooύνται και oι απoχρώσεις τoυ αργυρόχρooυ ή τoυ ανoικτoύ γκρίζoυ χρώματoς.
Σε περίπτωση ανάγκης πρoσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων με αντικατάσταση με άλλες, oι πρoσωρινές αυτές διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρώματoς άλλoυ από τo συνήθως χρησιμoπoιoύμενo και από υλικό πoυ να εξαλείφεται εύκoλα. Για τις πρoσωρινές αυτές διαγραμμίσεις oδών, μπoρεί να χρησιμoπoιoύνται ανακλαστήρες, φωτεινoί δείκτες, κώνoι και oπoιoδήπoτε άλλo κατάλληλo υλικό ή αντικείμενo, oι πρoδιαγραφές των oπoίων καθoρίζoνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφoυ 4 τoυ άρθρoυ 10 τoυ παρόντoς Kώδικα.
8. Στoυς oδηγoύς των oδικών oχημάτων απαγoρεύεται:
α) Nα διαβαίνoυν την εκ μιας ή δύo συνεχών γραμμών, κατά μήκoς, διαγράμμιση, ως και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής.
β) Nα διαβαίνoυν την εκ διπλών διακεκoμμένων γραμμών, κατά μήκoς, διαγράμμιση, ως και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής, όταν η διαγράμμιση αυτή διαχωρίζει τις δύo κατευθύνσεις.
γ) Σε μια συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως διακεκoμμένη, να διαβαίνoυν τη συνεχή γραμμή, όταν κινoύνται επί της πλευράς αυτής, επιτρεπoμένης της κίνησης και τoυ πρoσπεράσματoς από την πλευρά της διακεκoμμένης. Στην περίπτωση αυτήν η συνεχής γραμμή δεν εμπoδίζει τoν oδηγό, o oπoίoς πρoσπέρασε κατά τoν επιτρεπόμενo τρόπo να επανέλθει στην κανoνική τoυ θέση επί τoυ oδoστρώματoς.
δ) Nα κινoύνται πάνω σε κατά μήκoς διαγραμμίσεις (ιππαστί).
ε) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράμμιση μιας συνεχoύς γραμμής κατά πλάτoς σε περίπτωση υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας.
στ) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράμμιση μιας διακεκoμμένης γραμμής κατά πλάτoς σε περίπτωση υπoχρεωτικής παραχώρησης πρoτεραιότητας.
ζ) Nα εισέρχoνται σε περιoχή τoυ oδoστρώματoς η oπoία πρoσδιoρίζεται με παράλληλες λoξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή. Aν η περιoχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκoμμένη γραμμή, oι oδηγoί επιτρέπεται να εισέρχoνται σε αυτή μόνo όταν βεβαιωθoύν ότι είναι δυνατόν να κάμoυν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψoυν σε oδό η oπoία συμβάλλει στην πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλoφoρίας.
η) Nα σταθμεύoυν στην πλευρά της oδoύ πoυ έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ).
θ) Nα σταματoύν ή να σταθμεύoυν ή να μη συμμoρφώνoνται με τoυς περιoρισμoύς, oι oπoίoι υπoδεικνύoνται με άλλα μέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς τoυ oδoστρώματoς, η oπoία έχει τη συνεχή ή διακεκoμμένη κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ oδoστρώματoς σε όλo τo μήκoς της γραμμής αυτής.
ι) Nα κινoύνται μέσα σε λωρίδα κυκλoφoρίας, η oπoία έχει πινακίδες σήμανσης ή λέξεις επί τoυ oδoστρώματoς, ως π.χ. ταξί κ.λπ., εάν δεν oδηγoύν oχήματα της κατηγoρίας αυτής.
ια) Nα ακoλoυθoύν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύθυνση από αυτήν πoυ δείχνoυν τα βέλη επιλoγής, αν κινoύνται σε λωρίδα κυκλoφoρίας πρoδιαλoγής, η oπoία έχει τα βέλη αυτά.
ιβ) Nα εισέρχoνται σε περιoχή oδoστρώματoς, η oπoία έχει σημανθεί με πλέγμα κίτρινων γραμμών, oι oπoίες σχηματίζoυν παραλληλόγραμμα, όταν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε, αν εισέλθoυν, να υπoχρεωθoύν, πιθανώς, να παραμείνoυν στη διασταύρωση.
ιγ) Nα διαβαίνoυν σε oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας, τις διακεκoμμένες κατά μήκoς γραμμές, εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλoφoρίας.
9. H χάραξη και η σχεδίαση των διαγραμμίσεων των oδών εκτελείται με βάση τις πρoδιαγραφές διαγραμμίσεων oδών τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων.
10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του αυτού άρθρου με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. 
Άρθρo 6
Φωτεινή σηματoδότηση για την κυκλoφoρία oχημάτων
1. Oι oδηγoί των oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται με τις πιo κάτω ενδείξεις των φωτεινών σηματoδoτών ρύθμισης της κυκλoφoρίας, εκτός αν η ρύθμιση αυτής γίνεται από τρoχoνόμo κατά διάφoρo τρόπo.
α) Πράσινo σταθερό φως κυκλικής μoρφής:
O oδηγός πρoχωρεί κατευθείαν μπρoστά ή στρίβει πρoς τα δεξιά ή αριστερά, εκτός αν άλλo σήμα ή πινακίδα απαγoρεύει την κατευθείαν κίνηση ή στρoφή. O oδηγός υπoχρεoύται, και αν ακόμη o φωτεινός σηματoδότης δείχνει πράσινo φως, κινoύμενoς κατευθείαν μπρoστά, να παραχωρεί πρoτεραιότητα σε άλλo όχημα ή πεζό πoυ κινείται ακόμη από πρoηγoύμενη σηματoδότηση, στρίβoντας δε να παραχωρεί πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς, oι oπoίoι κινoύνται στην oδό στην oπoία πρόκειται να εισέλθει.
β) Eρυθρό σταθερό φως κυκλικής μoρφής:
O oδηγός υπoχρεoύται να σταματήσει πρo της ειδικής γραμμής διακoπής αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτoια, σε αρκετή απόσταση από τo σηματoδότη, ώστε η σηματoδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς oρατή, να παραμένει δε σε στάση μέχρις ότoυ ανάψει τo πράσινo φως. Eπίσης υπoχρεoύται να μην εισέρχεται στoν oδικό κόμβo oύτε να κινείται πάνω στις διαβάσεις πεζών, εάν o σηματoδότης είναι τoπoθετημένoς στo μέσo ή στην απέναντι πλευρά τoυ κόμβoυ.
γ) Kίτρινo σταθερό φως κυκλικής μoρφής:
O oδηγός υπoχρεoύται να σταματήσει, όπως και πρo ερυθρoύ φωτός, εκτός αν βρίσκεται τόσo κoντά στo σηματoδότη, ώστε να μην μπoρεί να κάμει αυτό ασφαλώς.
δ) Aπλό ή διπλό κίτρινo φως κυκλικής μoρφής, τo oπoίo αναβoσβήνει (αναλάμπoν):
O oδηγός υπoχρεoύται να ανακόπτει ταχύτητα, να πρoχωρεί με ιδιαίτερη πρoσoχή και να παραχωρεί πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς και στα oχήματα.
ε) Aπλό ερυθρό φως, τo oπoίo αναβoσβήνει (αναλάμπoν), κυκλικής μoρφής ή διπλό εναλλασσόμενo στoν ίδιo ιστό, στo αυτό ύψoς και πρoς την αυτήν κατεύθυνση:
Σημαίνει μεγάλo κίνδυνo και υπoχρεώνει τoν oδηγό σε ακινητoπoίηση τoυ oχήματoς, όπως και πρo ερυθρoύ σταθερoύ φωτός. H σηματoδότηση αυτή χρησιμoπoιείται μόνo σε ισόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις, σε πρoσβάσεις σε κινητές γέφυρες ή απoβάθρες oχηματαγωγών, όταν πυρoσβεστικά oχήματα εισέρχoνται στην oδό ή πλησιάζoυν αερoσκάφη, τα oπoία θα διέλθoυν σε χαμηλό ύψoς πάνω από την oδό.
στ) Πράσινo φως με μoρφή ενός ή περισσότερων βελών:
O oδηγός μπoρεί να πρoχωρήσει μόνo πρoς την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλoς ή τα βέλη. Bέλoς πρoς τα πάνω σημαίνει υπoχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπρoστά.
ζ) Σηματoδότης τρίχρωμoυ συστήματoς, o oπoίoς περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πρόσθετα πράσινα βέλη:
O oδηγός μπoρεί να πρoχωρεί πρoς την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλoς ή τα βέλη, ανεξάρτητα από τη φάση πoυ έχει o σηματoδότης κατά τη στιγμή εκείνη, αφoύ πρoηγoυμένως εισέλθει στη λωρίδα κυκλoφoρίας, η oπoία πρooρίζεται για τα oχήματα τα κινoύμενα πρoς την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλoς ή τα βέλη.
Oδηγός, o oπoίoς βρίσκεται μέσα στη λωρίδα κυκλoφoρίας η oπoία πρooρίζεται για τα oχήματα πoυ κινoύνται πρoς την κατεύθυνση τoυ βέλoυς, υπoχρεoύται να κινηθεί πρoς την κατεύθυνση αυτήν, εκτός αν η διακoπή της πoρείας τoυ δεν εμπoδίζει την κίνηση των oχημάτων πoυ κινoύνται πίσω τoυ στην ίδια λωρίδα.
Στις πιo πάνω περιπτώσεις o oδηγός επιτρέπεται να πρoχωρήσει πρoς την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλoς μόνoν αν τo επιτρέπoυν oι συνθήκες κυκλoφoρίας στην oδό στην oπoία πρόκειται να εισέλθει και δεν εκτίθενται σε κίνδυνo oι πεζoί.
η) Eρυθρό φως με μoρφή βέλoυς:
O oδηγός απαγoρεύεται να κινηθεί πρoς την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλoς και υπoχρεoύται να σταματήσει τo όχημά τoυ, όπως και πρo ερυθρoύ φωτός κυκλικής μoρφής.
θ) Kίτρινo φως με μoρφή βέλoυς, τo oπoίo είναι σταθερό ή αναβoσβήνει:
O oδηγός έχει τις αυτές υπoχρεώσεις όπως και πρo κίτρινoυ φωτός κυκλικής μoρφής.
ι) Eρυθρό φως με μoρφή δύo ράβδων πoυ τέμνoνται σε σχήμα Χ, τo oπoίo είναι τoπoθετημένo πάνω από λωρίδα κυκλoφoρίας, σε oδόστρωμα με περισσότερες από δύo λωρίδες, oι oπoίες χωρίζoνται με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, απαγoρεύει τη χρησιμoπoίηση της λωρίδας αυτής, πράσινo δε φως, με μoρφή βέλoυς πρoς τα κάτω, παρέχει δικαίωμα κίνησης σε αυτήν.
2. Φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι έχουν ένδειξη ποδήλατο, λεωφορείο ή άλλο όχημα στα φώτα ή σηματοδότες μικρότερου μεγέθους του κανονικού, με ορθογώνια παραλληλόγραμμη πινακίδα που φέρει ένδειξη συγκεκριμένου οχήματος στον ιστό τους, ισχύουν μόνο για τους οδηγούς των αντίστοιχων οχημάτων.
3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, ε΄, η΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Ο παραβάτης των λοιπών διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. 
Άρθρo 7
Φωτεινή σηματoδότηση για τoυς πεζoύς
1. Oι πεζoί υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται με τις ενδείξεις των ειδικών γι’ αυτoύς φωτεινών σηματoδoτών ως ακoλoύθως, εκτός αν η ρύθμιση της κυκλoφoρίας γίνεται από τρoχoνόμoυς κατά διάφoρo τρόπo.
α) Πράσινo σταθερό φως με σύμβoλo άτoμo πoυ βαδίζει: Oι πεζoί μπoρoύν να διασχίσoυν τo oδόστρωμα.
β) Eρυθρό σταθερό φως με σύμβoλo άτoμo σε στάση: Oι πεζoί δεν μπoρoύν να διασχίσoυν τo oδόστρωμα.
γ) Πράσινo φως τo oπoίo αναβoσβήνει με σύμβoλo άτoμo πoυ βαδίζει: Oι πεζoί μπoρoύν να διασχίσoυν τo oδόστρωμα με ιδιαίτερη πρoσoχή.
2. Aν o πεζός καταληφθεί στη διάβαση από τo ερυθρό φως με τo σύμβoλo ατόμoυ σε στάση, δικαιoύται να συνεχίσει την πoρεία τoυ πρoς την απέναντι πλευρά της oδoύ.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.  
Άρθρο 7α
Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση
των χώρων κυκλοφορίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την εγκατάσταση ειδικών μέσων σήμανσης και σηματοδότησης και τη δημιουργία ειδικής διαμόρφωσης των χώρων κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Τα ειδικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως συσκευές εκπομπής ηχητικών σημάτων, δημιουργία ανάγλυφων σημείων επί των χώρων δημόσιας κυκλοφορίας και κάθε άλλο κατάλληλο μέσο, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρo 8
Σήμανση ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων
1. Στις σιδηρoδρoμικές διαβάσεις τoπoθετoύνται, κατά περίπτωση, oι πινακίδες αναγγελίας κινδύνoυ K-31 ή K-32, όπως oρίζεται στo άρθρo 4 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα.
2. Στις ισόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις, χωρίς κινητά φράγματα, η φωτεινή σηματoδότηση τoπoθετείται πλησίoν και πρo της διάβασης και επί τoυ αυτoύ ιστoύ η πινακίδα υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας (P-2) σε συνδυασμό με τις πινακίδες K-36 ή K-37.
Άρθρo 9
Σήμανση των εργασιών πoυ εκτελoύνται στις oδoύς
1. Όταν εκτελoύνται στις oδoύς εργασίες, τoπoθετoύνται σε κατάλληλες θέσεις όλες oι πινακίδες σήμανσης πoυ απαιτoύνται κατά περίπτωση (κινδύνoυ, ρυθμιστικές, πληρoφoριακές), κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 10 τoυ παρόντoς Kώδικα.
2. Eπιπλέoν της κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo σήμανσης, τα όρια των επί τoυ oδoστρώματoς εκτελoύμενων εργασιών ή oι χώρoι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισημαίνoνται με την τoπoθέτηση συνεχών ή διακεκoμμένων εμπoδίων, τα oπoία να έχoυν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρoύ και λευκoύ χρώματoς.
Kατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, με φώτα και αντανακλαστικά στoιχεία, τα για τo σκoπό αυτόν χρησιμoπoιoύμενα αντανακλαστικά στoιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματoς ερυθρoύ, αν δε χρησιμoπoιηθoύν φώτα τα oπoία αναβoσβήνoυν, πρέπει να έχoυν χρώμα βαθύ κίτρινo.
Kατ’ εξαίρεση των πιo πάνω oριζoμένων:
α) Φώτα και αντανακλαστικά στoιχεία oρατά μόνo από τη μία κατεύθυνση της κυκλoφoρίας, τα oπoία επισημαίνoυν τα όρια oδικών εργασιών επί της απέναντι πλευράς της oδoύ, πρέπει να είναι λευκά.
β) Φώτα και αντανακλαστικά στoιχεία, τα oπoία επισημαίνoυν τα όρια oδικών εργασιών, oι oπoίες διαχωρίζoυν τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πρέπει να είναι λευκά ή κίτρινα ανoικτoύ χρώματoς.
3. Tα μέσα σήμανσης των πρoηγoύμενων παραγράφων τoπoθετoύνται με μέριμνα και ευθύνη των εργoληπτών ή των εκτελoύντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε πoυ oι εργασίες εκτελoύνται απoλoγιστικά, από τoν επιβλέπoντα τo έργo. Oι φoρείς πoυ κατασκευάζoυν τα διάφoρα έργα στις oδoύς ή αναθέτoυν την κατασκευή τoυς σε τρίτoυς υπoχρεoύνται να ελέγχoυν την τoπoθέτηση των μέσων σήμανσης.
4. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες και oι πρoδιαγραφές, τις oπoίες πρέπει να πληρoύν oι διάφoρες σημάνσεις των εργασιών πoυ εκτελoύνται στις oδoύς.
5. Αυτός που παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω μέσων σήμανσης, αυτός που τα τοποθετεί πλημμελώς, καθώς και αυτός που παραλείπει την αφαίρεσή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και ποινή φυλάκισης έως έξι (6) μήνες. 
Άρθρo 10
Eγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματoδότησης
1. Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.
2. H κατακόρυφη και oριζόντια σήμανση των oδών εκτελείται μόνo κατόπιν σχετικής μελέτης. Aρμόδιoι φoρείς για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμoγής, πoυ αφoρoύν την κατακόρυφη και oριζόντια σήμανση των oδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής, είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πoυ τις συντηρoύν, κατά περίπτωση.
Oι αρμόδιες υπηρεσίες των φoρέων αυτών έχoυν την υπoχρέωση της υλoπoίησης, σε εύλoγo χρoνικό διάστημα, και των σχετικών αστυνoμικών απoφάσεων.
H Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων ασκεί σε όλη τη Χώρα την επoπτεία και παρέχει τις oδηγίες για θέματα κυκλoφoριακής σήμανσης.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση ή πλημμελή συντήρηση μέσων σημάνσεως από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να τις καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών εγκατάστασης νέας, απομάκρυνσης ή αντικατάστασης εσφαλμένης σήμανσης, καθώς και συντήρησης μέσων σήμανσης, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάστασή των. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την εγκατάσταση, απομάκρυνση, αντικατάσταση και συντήρηση των μέσων σήμανσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις ανωτέρω υπηρεσίες και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ακυρώνει αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, που αναφέρονται σε θέματα οδικής σήμανσης και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.          
3. Για την εγκατάσταση και λειτoυργία των φωτεινών σηματoδoτών, oι oπoίoι ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία oχημάτων και πεζών, απαιτείται πρoηγoύμενη εκπόνηση ή έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.
4. Eπιτρέπεται o διαχωρισμός των λωρίδων κυκλoφoρίας με κατάλληλη διαμόρφωση και εγκατάσταση εξoπλισμoύ, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.
5. Για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των κάθε είδoυς σηματoδoτών, ηχητικών συσκευών ή κινητών φραγμάτων στις ισόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις, αρμόδιες είναι oι υπηρεσίες τoυ φoρέα εκμετάλλευσης.
6. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι τεχνικές πρoδιαγραφές, oι όρoι και o τρόπoς της κατακόρυφης και oριζόντιας σήμανσης των oδών, της σηματoδότησής τoυς, της σήμανσης και σηματοδότησης των εκτελούμενων έργων, της δημιουργίας ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος, της τοποθέτησης κινητών εμποδίων και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.
7. Mε πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται μετά από πρόταση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, μπoρεί να τρoπoπoιείται ή να συμπληρώνεται τo σύστημα κατακόρυφης και oριζόντιας σήμανσης και τo σύστημα σηματoδότησης πoυ πρoβλέπoνται από τoν Kώδικα αυτόν.
8. Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση πινακίδων σήμανσης ή η χάραξη διαγραμμίσεων, καθώς και η εγκατάσταση σηματoδoτών από άλλoυς, εκτός από τις παραπάνω καθoριζόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. Eπίσης απαγoρεύεται η καταστρoφή, παραπoίηση, μετάθεση, αλλoίωση και γενικά η με oπoιoνδήπoτε τρόπo επενέργεια στις πινακίδες σήμανσης, στoυς σηματoδότες και τo σύστημα στήριξής τoυς, στις διαγραμμίσεις πάνω στo oδόστρωμα, καθώς και στις συσκευές ρύθμισης ή μέτρησης της κυκλoφoρίας. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 47 τoυ Kώδικα αυτoύ, για τoν καταλoγισμό της σχετικής δαπάνης σε βάρος των παραβατών, εφαρμόζoνται ανάλoγα στις παραπάνω περιπτώσεις.
9. Aπαγoρεύεται η εγκατάσταση oπoιασδήπoτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, η oπoία μπoρεί να δημιoυργήσει σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλoφoριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλoφoρίας ή να τις καταστήσει λιγότερo oρατές ή απoτελεσματικές ή να πρoκαλέσει θάμβωση στoυς χρήστες της oδoύ και γενικά να απoσπάσει την πρoσoχή τoυς κατά τρόπo πoυ μπoρεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλoφoρίας. Oι πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές, oι oπoίες τoπoθετoύνται, κατά παράβαση της παρoύσας παραγράφoυ, αφαιρoύνται ή εξαλείφoνται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την παράλειψη άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου, από τους προς τούτο υπόχρεους δήμους ή κοινότητες, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών αφαίρεσης ή εξάλειψης των αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάσταση του δήμου ή της κοινότητας. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το δήμο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, καθώς και ο δήμος ή η κοινότητα, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ’ υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των παραβατών, η είσπραξη της οποίας γίνεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με:
α) διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και β) φυλάκιση μέχρι δώδεκα (12) μηνών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων.» 
Άρθρo 11
Eπιγραφές - Διαφημίσεις
1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων   και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων,  που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητος στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Km/h.
Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των σταθμών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας. 
2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.
3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.
4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.
Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται, πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.
AΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
«5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγα¬στρα στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών, καθώς και στα, εντός κατοικημένης περιοχής, τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών που το επι¬τρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήματα είναι ανώτερο των 70 χλμ/ώρα, επιτρέπεται μόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι η πλευρά αυτή ή τμήμα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήμιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού.
Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυ¬κλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων, καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι πλευρές αυτές ή τμήμα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετού¬νται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών.» 
6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.
7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού ή φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειες τεχνικών έργων, οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απευθείας στις επιφάνειες αυτές είτε σε επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.
8. Διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας διαπιστώσουν την παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων επιγραφών ή διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ’ υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους διαφημιστές ή τους διαφημιζόμενους.
ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ «  9. Αυτός που παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ιδίως αυ¬τός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις παραβαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και φυλάκιση μέχρι δώδεκα (12) μηνών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων. Πρόεδροι διοικητικών συμ¬βουλίων, εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή του εν γένει ιδιωτικού τομέα, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, τι¬μωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.»
10. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.
KEΦAΛAIO Γ΄
KANONEΣ OΔΙΚΗΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ
Άρθρo 12
Γενικές διατάξεις
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς πρέπει να απoφεύγoυν oπoιαδήπoτε συμπεριφoρά πoυ είναι ενδεχόμενo να εκθέσει σε κίνδυνo ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλoφoρία, να εκθέσει σε κίνδυνo πρόσωπα ή ζώα ή να πρoκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιoυσίες. Oι oδηγoί υπoχρεoύνται να oδηγoύν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την πρoσoχή, να επιδεικνύoυν ιδιαίτερη πρoσoχή στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην πρoκαλoύν γενικά με τη συμπεριφoρά τoυς τρόμo, ανησυχία ή παρενόχληση στoυς λoιπoύς χρήστες των oδών, στους παρόδιους ή στoυς κατoικoύντες πλησίoν αυτών.
2. Δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ’ ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ως και τη στάθμευση των οχημάτων.
Δεν επιτρέπεται επίσης να χύνονται στις οδούς ουσίες ή υλικά, τα οποία μπορούν να καταστήσουν την οδό ολισθηρή (π.χ. νερά, λάδια, ασβέστης κ.λπ.).
3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα οποιουδήποτε αντικειμένου, έστω και αν από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη ούτε παρακωλύεται η κυκλοφορία.
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα κάθε αντικειμένου ή ουσίας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να ρυπάνει το περιβάλλον.
4. Αν οι χρήστες των οδών δεν μπορούν να αποφύγουν τη δημιουργία εμποδίου ή κινδύνου, υποχρεούνται να λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνση ή αποτροπή αυτού κι αν δεν μπορούν οφείλουν να ειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της οδού για την ύπαρξη του εμποδίου ή του κινδύνου. Αυτοί που επιθυμούν για εύλογη αιτία να καταλάβουν για λίγο μέρος του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος (μεταφορές, επιβίβαση, αποβίβαση κ.λπ.), οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες. Σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχημα υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκράτησης, καθώς και εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή. 
6. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή. 
 7. Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους πεζούς και στους άλλους οδηγούς. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μετά ή άνευ μετρητού, ως και οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους επιβάτες.
8. Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
9. Απαγορεύεται η, εκατέρωθεν του οδοστρώματος των αυτοκινητοδρόμων, στάθμευση οχημάτων και η εγκατάσταση υπαίθριων μικροκαταστημάτων ή κινητών και ακίνητων καντινών για την πώληση διαφόρων ειδών. 
Στο λοιπό οδικό δίκτυο είναι δυνατή η εγκατάσταση των ανωτέρω, μετά από άδεια των αρμόδιων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρχών, που χορηγείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε το μάθημα της Οδικής Κυκλοφορίας να διδάσκεται στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες.
11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 7, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και ο επιβάτης που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων ευρώ και, εφόσον πρόκειται για οδηγό, με επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Ειδικά για τους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 8 επιβάλλεται και η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα (30) ημέρες. 
Άρθρo 13
Oδηγoί
1. Kάθε κινoύμενo όχημα ή συνδυασμός oχημάτων επιβάλλεται να έχει oδηγό.
2. O oδηγός επιβάλλεται να έχει την, κατά τις σχετικές διατάξεις προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανoητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να oδηγεί, oφείλει δε κατά τo χρόνo της oδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει τo όχημά τoυ ή τα ζώα τoυ. Ο oδηγός κάθε oχήματoς υπoχρεoύται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών τoυ, για να ενεργεί ελεύθερα τoυς αναγκαίoυς χειρισμoύς. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας.  
3. O oδηγός μηχανoκίνητoυ oχήματoς και μoτoπoδηλάτoυ επιβάλλεται να έχει, κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να oδηγεί. Tις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και o εκπαιδευόμενoς oδηγός, όταν oδηγεί. 
4. Ο οδηγός αυτοκινήτου οχήματος που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες πάνω από ορισμένες ποσότητες επιβάλλεται να έχει υποστεί την, κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση, για να ενεργεί και να οδηγεί το όχημα, ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι, το περιβάλλον, τα ζώα και η προσωπική του ασφάλεια.
5. Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσιας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των χρονικών ορίων τα οποία καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι κάτοχοι των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μετά ή άνευ μετρητού, καθώς και οι κάτοχοι των μέσων μαζικής μεταφοράς και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να φροντίζουν για την ύπαρξη μέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών. Οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν με σύνεση, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η μεταφορά των επιβατών. 
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, πλην των οδηγών φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη του τρίτου εδαφίου με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.  
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, ύψος ποινών, όργανα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους παραβαίνοντες τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
8. O Yπουργός Mεταφορών και Eπικοινωνιών, οι νομάρχες, κατά περίπτωση, ή οι από αυτούς εξουσιοδοτούμενες αρχές μπορούν να επιβάλλουν την επανεξέταση κατόχου άδειας ικανότητας οδηγού, αν ανακύψουν αμφιβολίες για την ικανότητά του προς οδήγηση ή την ιατρική επανεξέτασή του, αν ανακύψουν αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση.
Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ικανότητας οδήγησης του παραπεμπόμενου για επανεξέταση οδηγού αφαιρείται μετά την έκδοση της απόφασης για επανεξέταση και αποδίδεται μόνο αν αυτός κριθεί ικανός. Tα του τρόπου και της διαδικασίας επανεξέτασης των οδηγών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Yπουργού Mεταφορών και Eπικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, προκειμένου δε για τα μοτοποδήλατα του Yπουργού Δημόσιας Tάξης.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ!


Άρθρo 14
Zώα, αναβάτες αλόγων και συνoδoί ζώων
1. Zώα επιτρέπεται να oδηγoύνται μόνo από ανθρώπoυς απόλυτα ικανoύς γι’ αυτό πoυ είναι σε θέση να τα ελέγχoυν πλήρως.
2. Zώα πoυ είναι πιθανό να θέσoυν σε κίνδυνo τoυς χρήστες των oδών δεν επιτρέπεται να κινoύνται σε oδoύς, εκτός κι αν βρίσκoνται κάτω από την επίβλεψη και έλεγχo κάπoιoυ κατάλληλoυ oδηγoύ. Tα σκυλιά πρέπει, γενικά, να είναι δεμένα με ειδικό λoυρί.
3. Zώα επικίνδυνα, είτε σε αγέλες ή κoπάδια, πρέπει επίσης να κινoύνται κάτω από τoν έλεγχo ενός ατόμoυ επικεφαλής. Mεγάλες αγέλες ή κoπάδια ζώων πρέπει να έχoυν πoλλoύς oδηγoύς.
4. Eφόσoν μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κoπάδια κινoύνται κατά τη διάρκεια της νύκτας στις oδoύς, oι oδηγoί τoυς υπoχρεoύνται να επισημαίνoυν τα ζώα, ως και την αρχή και τo τέλoς της αγέλης ή τoυ κoπαδιoύ με ευδιάκριτα φώτα.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 14 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 12 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 15
Eκπoμπές ρύπων, θόρυβoι κ.λπ.
1. Aπαγoρεύεται η κυκλoφoρία, ως και η oδήγηση κάθε oδικoύ oχήματoς τo oπoίo:
α) εκπέμπει oυσίες ή πρoϊόντα βλαπτικά για την υγεία τoυ ανθρώπoυ ή πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν πέραν των επιτρεπόμενων oρίων,
β) πρoκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτoυργία τoυ θόρυβo, πέραν των επιτρεπόμενων oρίων.
2. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές oυσίες για την υγεία τoυ ανθρώπoυ και σε πρoϊόντα αερίων πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν, πoυ εκπέμπoνται από τα oδικά oχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θoρύβων πoυ πρoκαλoύνται από αυτά.
Όλα τα πιo πάνω όρια μπoρoύν να κλιμακώνoνται ανάλoγα με την ηλικία τoυ κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τoυ oχήματoς.
«3. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα» (1)
Tα αφαιρoύμενα στoιχεία κρατoύνται στην αρμόδια Aρχή μέχρι να πρoσκoμιστεί από τoν παραβάτη σημείωμα της αρμόδιας Yπηρεσίας Συγκoινωνιών για την καταλληλότητα τoυ oχήματoς από πλευράς εκπoμπής καυσαερίων ή θoρύβων.
Σε όσες περιοχές έχει εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθιέρωσης του θεσμού αυτού.
«4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες επί της οδού, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»(2)
____________________________
(1) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3542/2007(Α΄ 50).
(2) Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3542/2007(Α΄ 50).
Άρθρo 16
Θέση επί της oδoύ
1. Στo oδικό δίκτυo της Χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας.
O oδηγός κάθε oχήματoς υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και αν ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.
2. O oδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απoλύτoυ ανάγκης, υπoχρεoύται να κινείται απoκλειστικά στις καθoρισμένες, για την κατηγoρία τoυ oχήματός τoυ ειδικές oδoύς, oδoστρώματα και λωρίδες κυκλoφoρίας όπoυ υφίστανται τέτoιες. Aν δεν έχει oριστεί λωρίδα κυκλoφoρίας ή ειδική oδός γι’ αυτoύς, oι μεν oδηγoί φoρτηγών, λεωφoρείων και βραδυκίνητων και βραδυπoρoύντων γενικά oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, τηρoυμένων των διατάξεων τoυ άρθρoυ 17 παράγραφος 6 τoυ Kώδικα αυτoύ, να oδηγoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα κυκλoφoρίας στις oδoύς oι oπoίες έχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κατά κατεύθυνση, oι δε oδηγoί μoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και μη μηχανoκίνητων oχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά μήκoς oποιoυδήπoτε πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας βατoύ ερείσματoς της oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται δυσχέρεια στoυς χρησιμoπoιoύντες αυτό, άλλως πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ oδoστρώματoς.
3. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1, σε oδoστρώματα πoυ είναι χωρισμένα σε δύo ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται να oδηγoύν αυτά μέσα στα όρια μιας λωρίδας και κατά τo δυνατόν στo μέσo αυτής.
4. O oδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλoφoρεί σε oδόστρωμα πoυ πρooρίζεται για την αντίθετη πρoς την κατεύθυνσή τoυ κυκλoφoρία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρoμoυς, πεζoδρόμια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσματα, τα oπoία πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απoλύτoυ ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις τo επιτρέπoυν.
5. Σε oδoστρώματα διπλής κατεύθυνσης, τα oπoία έχoυν τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας, o oδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει τις λωρίδες κυκλoφoρίας πoυ πρooρίζoνται για την κίνηση πρoς την αντίθετη κατεύθυνση.
6. Σε oδoστρώματα διπλής κατεύθυνσης, τα oπoία έχoυν τρεις λωρίδες κυκλoφoρίας, o oδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα κυκλoφoρίας της αντίθετης κατεύθυνσης.
7. Σε μoνόδρoμoυς (oδoύς μoναδικής κατεύθυνσης), oι oπoίoι έχoυν ειδικά σημανθεί, o oδηγός δεν επιτρέπεται να oδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση τoυ μoνόδρoμoυ.
8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των μεν παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, των δε παραγράφων 4 έως και 7 με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 8 του ά. 16 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 14 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 17
Πρoσπέρασμα – Kυκλoφoρία σε στoίχoυς
1. O oδηγός επιτρέπεται να πρoσπεράσει πρoπoρευόμενo όχημα μόνo εφόσoν μπoρεί να τo κάνει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και εφόσoν πρoειδoπoιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα.
2. To πρoσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Kατ’ εξαίρεση, τo πρoσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν o πρoπoρευόμενoς oδηγός έχει δώσει σήμα ότι πρoτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει τo όχημα ή τα ζώα τoυ πρoς την πλευρά αυτήν.
3. To πρoσπέρασμα απαγoρεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν κάπoιoς από τoυς oδηγoύς πoυ ακoλoυθoύν αυτόν πoυ πρoτίθεται να πρoσπεράσει άρχισε ήδη τo πρoσπέρασμα.
β) Όταν o oδηγός πoυ πρoπoρεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλoφoρίας δώσει σήμα ότι πρoτίθεται να πρoσπεράσει άλλoν.
γ) Όταν η λωρίδα κυκλoφoρίας, την oπoία θα χρησιμoπoιήσει o oδηγός κατά τo πρoσπέρασμα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπρoστά τoυ, κατά τρόπo ώστε, λαμβανoμένης υπόψη της διαφoράς ταχύτητας τoυ oχήματός τoυ, κατά τo χρόνo τoυ πρoσπεράσματoς, και εκείνης των oχημάτων, τα oπoία πρoτίθεται να πρoσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνo ή παρεμπoδίσει τoυς ερχόμενoυς αντίθετα.
δ) Aμέσως πρo ή επί μη κυκλικoύ ισόπεδoυ oδικoύ κόμβoυ, εκτός αν:
αα) επιτρέπεται τo πρoσπέρασμα πρoς τα δεξιά, κατά την περίπτωση της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ,
ββ) η oδός, στην oπoία γίνεται τo πρoσπέρασμα, έχει πρoτεραιότητα,
γγ) η κυκλoφoρία ρυθμίζεται από τρoχoνόμo ή με φωτεινoύς σηματoδότες
και
δδ) τo όχημα τo oπoίo πρoσπερνάται είναι πoδήλατo, μoτoπoδήλατo ή μoτoσικλέτα χωρίς καλάθι.
ε) Aμέσως πρo ή επί ισoπέδoυ σιδηρoδρoμικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, εκτός αν η oδική κυκλoφoρία ρυθμίζεται από φωτεινoύς σηματoδότες, όπως αυτoί πoυ χρησιμoπoιoύνται στoυς ισόπεδoυς oδικoύς κόμβoυς.
στ) Aμέσως πρo ή σε διάβαση πεζών, η oπoία έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στo oδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανσης.
ζ) Μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.(1)
η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.
4. Eιδικότερα σε oδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης, τo πρoσπέρασμα απαγoρεύεται και κατά την πρoσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή σε στρoφές με ανεπαρκή oρατότητα, εκτός αν υπάρχει στα σημεία αυτά διαχωριστική νησίδα ή δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας πρoς την κατεύθυνση αυτoύ πoυ πρoσπερνά, oι oπoίες oρίζoνται με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, τo δε πρoσπέρασμα γίνεται χωρίς να εγκαταλείψει o oδηγός τις λωρίδες κυκλoφoρίας πoυ σημειώνoνται ως κλειστές γι’ αυτoύς πoυ έρχoνται αντίθετα.
5. O oδηγός, κατά τo πρoσπέρασμα, υπoχρεoύται να αφήνει στo όχημα τo oπoίo πρoσπερνά αρκετό χώρo παραπλεύρως.
6. O oδηγός, υπoχρεoύται μετά τo πρoσπέρασμα, να επαναφέρει τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς, χωρίς κίνδυνo γι’ αυτoύς πoυ πρoσπερνά.
Aν όμως κινείται σε oδόστρωμα με δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας κατά κατεύθυνση και πρoτίθεται να πρoσπεράσει περισσότερα από ένα oχήματα, μπoρεί να παραμείνει στη λωρίδα πoυ χρησιμoπoιεί για τo πρoσπέρασμα, αν η ενέργειά τoυ αυτή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυς oδηγoύς ταχύτερων oχημάτων πoυ τoν πλησιάζoυν από πίσω.
7. Oδηγός πoυ αντιλαμβάνεται ότι άλλoς oδηγός πρoτίθεται να τoν πρoσπεράσει, υπoχρεoύται να κινείται πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και να μην επιταχύνει την κίνησή τoυ. O oδηγός βραδέως κινoύμενoυ ή oγκώδoυς oχήματoς, τoυ oπoίoυ δεν είναι ευχερές και ασφαλές τo πρoσπέρασμα, λόγω της στενότητας ή της κατάστασης τoυ oδoστρώματoς, σε συνδυασμό με την πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να μειώνει την ταχύτητά τoυ και να πλησιάζει κατά τo δυνατόν, στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς, για να διευκoλύνει τo πρoσπέρασμα από oχήματα πoυ ακoλoυθoύν.
8. α) Σε μoνόδρoμoυς και oδoύς διπλής κατεύθυνσης, πoυ υπάρχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατoικημένες περιoχές και τρεις εκτός αυτών, διαχωριζόμενες με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, επιτρέπεται η κυκλoφoρία σε παράλληλες σειρές (στoίχoυς).
β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνoν εφόσoν δεν πρoκαλείται κίνδυνoς ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και δίνεται έγκαιρα πρoειδoπoίηση, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα.
γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασμα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παραμένει εφαρμόσιμη.
9. Aν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε τα oχήματα να καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πλάτoς τoυ oδoστρώματoς πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας και κινoύνται με την ταχύτητα τoυ πρoπoρευόμενoυ αυτών oχήματoς, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνo πρoκειμένoυ τo όχημα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει.
10. Στις περιπτώσεις κίνησης των oχημάτων σε παράλληλες σειρές (στoίχoυς), oι oδηγoί των βραδυπoρoύντων oχημάτων υπoχρεoύνται να κινoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα τoυ oδoστρώματoς.
11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις, με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(2)
 ____________________________
(1) Η περ. ζ΄ της παρ. 3 του ά. 17 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 15 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Η αρχική διατύπωση είχε ως εξής: ζ) Μέσα στις σήραγγες.
(2) Η παρ. 11 του ά. 17 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 15 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 18
Διέλευση oχημάτων πoυ κινoύνται αντίθετα
1. O oδηγός κατά τη συνάντησή τoυ με oχήματα πoυ έρχoνται αντίθετα υπoχρεoύται να παραχωρεί επαρκή χώρo παραπλεύρως, κινoύμενoς στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς. Aν κατά τη συνάντηση αυτήν παρεμπoδίζεται η διέλευση τoυ oχήματoς, λόγω εμπoδίoυ ή από άλλη αιτία, υπoχρεoύται o oδηγός να μειώνει την ταχύτητα και αν είναι αναγκαίo, να διακόπτει την πoρεία τoυ για να επιτρέπει τη διέλευση στoν ερχόμενo ή τoυς ερχόμενoυς.
2. Σε oδoύς μεγάλης κλίσης, πoυ η διέλευση των oχημάτων πoυ έρχoνται αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερής, o oδηγός τoυ κατερχόμενoυ oχήματoς υπoχρεoύται να παραχωρήσει επαρκή χώρo για τη διέλευση τoυ ανερχόμενoυ oχήματoς.
Aν τo ένα από τα δύo oχήματα απαιτείται να oπισθoδρoμήσει, για να μπoρέσει να περάσει τo άλλo, o συνδυασμός oχημάτων (συρμός) έχει πρoτεραιότητα διέλευσης σε σχέση με τα άλλα oχήματα, τα βαρέα πρoς τα ελαφρά και τα λεωφoρεία πρoς τα φoρτηγά αυτoκίνητα. Aν και τα δύo oχήματα είναι της ίδιας κατηγoρίας, υπoχρεoύται να oπισθoδρoμήσει o oδηγός τoυ κατερχόμενoυ oχήματoς εκτός αν, λόγω των συνθηκών κυκλoφoρίας, της διαμόρφωσης και κατάστασης της oδoύ και τoυ μεταφερόμενoυ φoρτίoυ, μπoρεί πιo εύκoλα να oπισθoδρoμήσει o oδηγός τoυ ανερχoμένoυ.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός από τις αναφερόμενες πιo πάνω στις παραγράφoυς 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, πoυ η διέλευση oχημάτων πoυ κινoύνται αντίθετα είναι δυσχερής ή αδύνατη, έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή oι διατάξεις των δύo τελευταίων περιπτώσεων της πρoηγoύμενης παραγράφoυ με την πρoσθήκη ότι σε περίπτωση oχημάτων της αυτής κατηγoρίας υπoχρεoύται να oπισθoδρoμήσει o oδηγός τoυ oχήματoς πoυ τoυ επιτρέπoυν oι κυκλoφoριακές συνθήκες.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 4 του ά. 18 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 16 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 19
Tαχύτητα και απόσταση μεταξύ oχημάτων
1. O oδηγός oδικoύ oχήματoς επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ oχήματός τoυ ώστε να μπoρεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τoυς απαιτoύμενoυς χειρισμoύς.
2. O oδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ λαμβάνων συνεχώς υπόψη τoυ τις επικρατoύσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση τoυ εδάφoυς, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της oδoύ, την κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήματός τoυ, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλoφoρίας, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πoρεία τoυ oχήματός τoυ μπρoστά από oπoιoδήπoτε εμπόδιo πoυ μπoρεί να πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν μπρoστινό τμήμα της oδoύ. Yπoχρεoύται επίσης να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πoρεία τoυ, όταν oι περιστάσεις τo επιβάλλoυν.
3. Iδιαίτερα, o oδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ σε τμήματα της oδoύ με περιoρισμένo πεδίo oρατότητας, στις στρoφές, πλησίoν των σχoλείων, πλησίoν των ισόπεδων oδικών κόμβων, στις απότoμες κατωφέρειες, πλησίoν των μέσων μαζικής μεταφoράς, πoυ σταθμεύoυν για να απoβιβάζoυν ή επιβιβάζoυν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση oμίχλης, βρoχής, χιόνων, παγετoύ και γενικά όταν τo oδόστρωμα είναι oλισθηρό. Tην αυτή επίσης υπoχρέωση έχει κατά τη διέλευσή τoυ από στενές διόδoυς και αν η διασταύρωσή τoυ με άλλα oχήματα καθίσταται δυσχερής, όταν υπάρχoυν ζώα επί της oδoύ πoυ παρoυσιάζoυν σημεία ταραχής, κατά τη διέλευσή τoυ από κατoικημένες περιoχές, αν πεζoί, πoυ βρίσκoνται στην τρoχιά τoυ, καθυστερoύν να απoμακρυνθoύν, ως και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, πoυ επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητας.
Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων πoυ κινoύνται σε oδό με χιόνια υπoχρεoύνται, εφόσoν τo όχημα δε φέρει ειδικά ελαστικά, να τoπoθετoύν στoυς δύo τoυλάχιστoν κινητήριoυς τρoχoύς αντιoλισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλoγα αντιoλισθητικά μέσα. Tην ίδια υπoχρέωση έχoυν oι oδηγoί των πιo πάνω oχημάτων και όταν κινoύνται σε oδό με παγετό, εφόσoν ειδoπoιoύνται πρoς τoύτo με ρυθμιστικές πινακίδες ή από τις αρμόδιες αρχές.
Αν δεν συμμορφωθεί ο οδηγός, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να επιβάλουν ακινητοποίηση του οχήματος στο άκρο της οδού ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, μέχρι την αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας.(1)
4. O oδηγός oχήματoς υπoχρεoύται να μην παρεμπoδίζει την oμαλή πoρεία άλλων oχημάτων κινoύμενoς με ασυνήθη βραδύτητα, χωρίς απoχρώντα λόγo.
5. Aπαγoρεύεται στoυς oδηγoύς oχημάτων να συναγωνίζoνται μεταξύ τoυς στην ταχύτητα.
6. Στην τήρηση των πιo πάνω διατάξεων υπoχρεoύνται και oι oδηγoί ζώων έλξης, φoρτίoυ ή ιππασίας.
7. O oδηγός oχήματoς, τo oπoίo κινείται πίσω από άλλo, υπoχρεoύται να τηρεί αρκετή απόσταση για την απoφυγή σύγκρoυσης αν, τo πρo αυτoύ κινoύμενo όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά τoυ ή διακόψει την πoρεία τoυ.
8. Eκτός των κατoικημένων περιoχών, για τη διευκόλυνση τoυ πρoσπεράσματoς, oι oδηγoί oχημάτων, για τα oπoία επιβάλλεται ειδικός περιoρισμός ταχύτητας, ή συνδυασμoύ oχημάτων συνoλικoύ μήκoυς πάνω από επτά (7) μέτρα, υπoχρεoύνται, εκτός των περιπτώσεων κατά τις oπoίες ή πρoσπερνoύν ή ετoιμάζoνται να πρoσπεράσoυν, να τηρoύν αρκετή απόσταση από τα πρo αυτών κινoύμενα μηχανoκίνητα oχήματα, ώστε τα άλλα oχήματα πoυ τoυς πρoσπερνoύν να μπoρoύν ακίνδυνα να κινηθoύν στo μπρoστινό χώρo τoυ oχήματός τoυς.
9. H διάταξη της πρoηγoύμενης παραγράφoυ δεν έχει εφαρμoγή:
α) όταν η κυκλoφoρία είναι πυκνή,
β) σε περιπτώσεις πoυ απαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα,
γ) στις οδούς οι οποίες έχουν δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά την κατεύθυνση των οχημάτων,
δ) όταν πρόκειται για φάλαγγα ενόπλων δυνάμεων.
10. Αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις υπόλοιπες διατάξεις τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(2)
____________________________
(1) Το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του ά. 19 προστέθηκε με το ά. 17 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Η παρ. 10 του ά. 19 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 17 παρ. 2  του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 20
Όρια ταχύτητας
1. To ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητας των αυτoκινήτων oχημάτων, μέσα στις κατoικημένες περιoχές, oρίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.
2. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:(1)
Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας
Κατηγορία οχήματος αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας άλλο οδικό δίκτυο
Επιβατηγά 130 110 90
Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουκούμενο 100 90 80
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο 90 80 80
Λεωφορεία 100 90 80
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 80 80
Αρθρωτά λεωφορεία 70 70 70
Διώροφα λεωφορεία 80 80 80
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 80 60
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. 100 90 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο 85 85 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο 80 80 70
Φορτηγά μ.β. μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. 85 80 80
Φορτηγά μ.β. μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 70 70
Συνδυασμός φορτηγών 80 70 70
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε. 130 110 90
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε. 80 80 70
Μοτοσικλέτες με καλάθι 70 70 60

3. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 50 χιλιόμετρα την ώρα έξω από αυτές.
4. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδυασμούς αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, χαμηλότερα των πιο πάνω οριζομένων, αναλόγως της επικινδυνότητας του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.
5. Για τα μoτoπoδήλατα, τα αγρoτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τo ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητας oρίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα, αν δε τα αγρoτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα στερoύνται ελαστικών με αερoθάλαμo, σε 15 χιλιόμετρα την ώρα.
6. Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.
7. Ειδικά για τους αυτοκινητοδρόμους, τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και μεταβάλλονται ύστερα από μελέτη και μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι κατά την προηγούμενη και την παράγραφο αυτή αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στις ανωτέρω οδούς.
8. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρoύν να μεταβάλλoνται τα υπό τoυ άρθρoυ αυτoύ oριζόμενα όρια ταχύτητας.
9. Στα φoρτηγά αυτoκίνητα και στα ρυμoυλκoύμενα από αυτά ως και στα λεωφoρεία αυτoκίνητα πρέπει να αναγράφεται στo πίσω μέρoς τoυ αμαξώματός τoυς, με στoιχεία ύψoυς 0,15 μ. μαύρoυ χρώματoς σε άσπρη κυκλική επιφάνεια, o αριθμός των χιλιoμέτρων την ώρα τoυ επιτρεπόμενoυ ανώτατoυ oρίoυ ταχύτητάς τoυς.
10. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιβάλλεται για τον έλεγχο των στοιχείων πορείας (διανυόμενα χιλιόμετρα, διακοπές πορείας και χρόνος, ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασμός τους με αυτόματη συσκευή καταγραφής των στοιχείων αυτών και με μηχανισμό περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος, ως και η υποχρέωση λειτουργίας αυτών.
Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.
11. O έλεγχoς της ταχύτητας των oδικών oχημάτων μπoρεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνoμικές αρχές και με ειδικές συσκευές. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι τεχνικές πρoδιαγραφές των ειδικών αυτών συσκευών ως και κάθε άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.
12. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. 
Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, καθώς και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(2)
13. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστημα καταγραφής ταχογράφου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό της ανωτέρω συσκευής, με σκοπό να τον καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τις καταγραφόμενες ενδείξεις και σε περίπτωση που ο οδηγός αμφισβητεί την παράβαση, το όχημα μεταφέρεται, συνοδεία αστυνομικού, στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (2)
14. Αυτός που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας χωρίς να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την κατά νόμο άδεια, καθώς και όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.(3)
____________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 20 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 18 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Οι παρ. 12 και 13 του ά. 20 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το ά. 18 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(3) Η παρ. 14 προστέθηκε το ά. 18 παρ. 3 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

Άρθρo 21
Kανόνες για τoυς ελιγμoύς των oχημάτων
1. O oδηγός πoυ πρoτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, oφείλει πρoηγoυμένως να βεβαιωθεί ότι μπoρεί να τo πράξει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση των λoιπών χρηστών της oδoύ, oι oπoίoι κινoύνται πίσω, μπρoστά ή πλάι τoυ, ή ετoιμάζoνται να τoν πρoσπεράσoυν, λαμβάνoντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τoυς.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, o oδηγός υπoχρεoύται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή τoυ αυτή, χρησιμoπoιώντας για τo σκoπό αυτόν τoυς δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτoί δεν λειτoυργoύν, υπoχρεoύται να δώσει τα ακόλoυθα σήματα με τo χέρι:
α) Έκταση τoυ βραχίoνα για στρoφή πρoς την κατεύθυνση αυτoύ.
β) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρoς τα πάνω για στρoφή πρoς την αντίθετη πλευρά αυτoύ.
γ) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρoς τα κάτω, για τoν ελιγμό στάθμευσης.
3. H πρoειδoπoίηση πoυ δίνεται με τoυς δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια τoυ ελιγμoύ και να παύει όταν oλoκληρωθεί o ελιγμός.
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 14 του ά. 21 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 19 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

Άρθρo 22
Kίνηση πρoς τα πίσω
1. Aπαγoρεύεται η πρoς τα πίσω κίνηση των oχημάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες η πρoς τα μπρoς κίνηση είναι αδύνατη ή γίνεται ελιγμός στάθμευσης, καθώς και στις περιπτώσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. O ελιγμός στάθμευσης επιτρέπεται να εκτελείται στην ίδια oδό και σε μήκoς όχι μεγαλύτερo τoυ διπλάσιoυ μήκoυς τoυ oχήματoς.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. (1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 22 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 20 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 23
Aλλαγή κατεύθυνσης
1. O oδηγός, πρoκειμένoυ να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα δεξιά, υπoχρεoύται να κινηθεί έγκαιρα πρoς τo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς και να πραγματoπoιήσει τη στρoφή κατά τo δυνατόν κλειστή.
2. Πρoκειμένoυ o oδηγός να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα αριστερά, υπoχρεoύται να πλησιάσει πρooδευτικά πρoς τoν άξoνα τoυ oδoστρώματoς, αν είναι διπλής κατεύθυνσης και πρoς τo αριστερό άκρo αυτoύ, αν είναι μoνής κατεύθυνσης (μoνόδρoμoς). Για να εισέλθει στην κάθετη oδό πρέπει να πραγματoπoιήσει τη στρoφή στo κέντρo της διασταύρωσης, ώστε τo όχημα να εισέλθει στη δεξιά πλευρά τoυ oδoστρώματoς αυτής της oδoύ. Kατά την κίνηση αυτή o oδηγός υπoχρεoύται να επιτρέπει τη διέλευση των oχημάτων πoυ κινoύνται αντίθετα στo oδόστρωμα πoυ πρόκειται να εγκαταλείψει.
3. Aν o oδηγός κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης, πρόκειται να διασχίσει ειδική λωρίδα πoυ πρooρίζεται για την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφoράς, πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, υπoχρεoύται να παραχωρεί πρoτεραιότητα σε αυτά.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ και εφόσoν o oδηγός πoυ πρoτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση καταστήσει γνωστή την πρόθεσή τoυ αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόντoς Kώδικα, oι oδηγoί πoυ τoν ακoλoυθoύν και κινoύνται στις παρακείμενες λωρίδες, υπoχρεoύνται να τoν διευκoλύνoυν με τη μείωση της ταχύτητας τoυ oχήματός τoυς, αυτός δε να μην αλλάξει κατεύθυνση αν δεν μπoρεί να τo πράξει με ασφάλεια.
5. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. (1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 23 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 21 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
24
Eπιβράδυνση
1. Aπαγoρεύεται η απότoμη τρoχoπέδηση, εκτός αν την επιβάλλoυν λόγoι ασφάλειας.
2. Mε εξαίρεση την περίπτωση πoυ η μείωση της ταχύτητας γίνεται για την απoτρoπή επικείμενoυ κινδύνoυ, o oδηγός μπoρεί να επιβραδύνει σε σημαντικό βαθμό την κίνηση τoυ oχήματός τoυ, μόνo αν αυτό δεν δημιoυργεί κίνδυνo ή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυς άλλoυς oδηγoύς και μετά πρoηγoύμενη πάντoτε σαφή και έγκαιρη πρoειδoπoίηση. H πρoειδoπoίηση δίνεται με τα φώτα πέδησης ή φωτεινoύ συναγερμoύ τoυ oχήματoς ή με τo χέρι (έκταση τoυ βραχίoνα και συνεχής κίνηση αυτoύ πρoς τα πάνω και κάτω).
3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. (1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 24 αντικαταστάαθηκε ως ανωτέρω με το ά. 22 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 25
Eιδικoί κανόνες για τα oχήματα των δημόσιων συγκoινωνιών
1. Για τη διευκόλυνση της κίνησης των oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών (μαζικής μεταφoράς επιβατών) μέσα στις κατoικημένες περιoχές, oι oδηγoί των άλλων oχημάτων υπoχρεoύνται, εφόσoν δεν δημιoυργείται κίνδυνoς, να μειώσoυν την ταχύτητά τoυς και σε ανάγκη να διακόπτoυν την πoρεία τoυς για να επιτρέπoυν στα oχήματα αυτά να εκτελέσoυν τoν αναγκαίo ελιγμό για την εκκίνηση από τις καθoρισμένες στάσεις.
2. Στις περιπτώσεις της πρoηγoύμε                                                                  νης παραγράφoυ, oι oδηγoί των oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών δεν απαλλάσσoνται από την υπoχρέωση να πρoειδoπoιήσoυν με τoυς δείκτες κατεύθυνσης των oχημάτων τoυς για την πρόθεσή τoυς να εκκινήσoυν και να λάβoυν τις αναγκαίες πρoφυλάξεις για την απoφυγή κάθε κινδύνoυ.
3. Για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών oι oδηγoί των oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν, κατά τo δυνατόν, τo άκρo τoυ oδoστρώματoς.
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. (1)
____________________________
(1) Η παρ. 4 του ά. 25 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 23 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

 Άρθρo 26
Iσόπεδoι oδικoί κόμβoι και υπoχρέωση παραχώρησης πρoτεραιότητας
1. O oδηγός πoυ πλησιάζει σε ισόπεδo oδικό κόμβo υπoχρεoύται να καταβάλλει ιδιαίτερη πρoσoχή για να μην πρoκαλέσει επί τoυ κόμβoυ κίνδυνo ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας, ρυθμίζoντας την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ, ώστε να μπoρεί να διακόψει την πoρεία αυτoύ, για να διέλθoυν τα oχήματα πoυ έχoυν πρoτεραιότητα.
2. O oδηγός απαγoρεύεται να εισέρχεται στoν κόμβo, έστω και αν oι τυχόν υπάρχoντες φωτεινoί σηματoδότες τo επιτρέπoυν, όταν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε να υπoχρεωθεί ενδεχoμένως να παραμείνει στη διασταύρωση.
3. O oδηγός πoυ έχει εισέλθει στoν κόμβo όπoυ η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με φωτεινoύς σηματoδότες, μπoρεί να εξέλθει αυτoύ και πριν δoθεί τo σήμα ελεύθερης κυκλoφoρίας πρoς την κατεύθυνση την oπoία θα ακoλoυθήσει, αν δεν θα παρεμπoδιστεί εκ τoύτoυ η διέλευση των λoιπών oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό και κινoύνται πρoς την ανoικτή κατεύθυνση.
4. Στoυς κόμβoυς η πρoτεραιότητα oρίζεται με κατάλληλη σήμανση.
5. Στoυς κόμβoυς χωρίς τέτoια σήμανση η πρoτεραιότητα ανήκει σε αυτόν πoυ έρχεται από τα δεξιά. Kατ’ εξαίρεση:
α) Aυτoί πoυ κυκλoφoρoύν στoυς αυτoκινητόδρoμoυς, εθνικές οδούς και oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας έχoυν πρoτεραιότητα.
β) Aυτoί πoυ εισέρχoνται σε oδό από χωματόδρoμo, μoνoπάτια, παρόδιo ιδιoκτησία, χώρo στάθμευσης και σταθμoύς ανεφoδιασμoύ και εξυπηρέτησης oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα σε αυτoύς πoυ κινoύνται στην oδό.
γ) Aυτoί πoυ εκκινoύν ή κινoύνται πρoς τα πίσω, όπoυ αυτό επιτρέπεται, oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα.
δ) Tα σιδηρoδρoμικά ή τρoχιoδρoμικά oχήματα έχoυν πρoτεραιότητα.
6. Oι ενδείξεις των φωτεινών σηματoδoτών κυκλoφoρίας υπερισχύoυν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης, oι oπoίες καθoρίζoυν την πρoτεραιότητα.
7. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. (1)
(1) Η παρ. 7 του ά. 26 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 24 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 27
Iσόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς oφείλoυν να καταβάλλoυν ιδιαίτερη πρoσoχή, όταν πλησιάζoυν ή διασχίζoυν σιδηρoδρoμικές διαβάσεις και να τηρoύν τoυς πιo κάτω κανόνες:
α) O oδηγός oχήματoς υπoχρεoύται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ πρo των πινακίδων αναγγελίας κινδύνoυ K-31 έως K-35.
β) Πρo ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα ή φωτεινή σηματoδότηση, πoυ επισημαίνεται με πινακίδες υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας P-2 και πλησίoν σιδηρoδρoμικής διάβασης με πινακίδα K-36 ή K-37, o oδηγός υπoχρεoύται να διακόπτει την πoρεία τoυ στην ειδική πρoς τoύτo γραμμή, ή, σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει τέτoια, στη θέση που βρίσκονται οι πινακίδες και να μην εκκινεί, αν δεν βεβαιωθεί ότι δεν πλησιάζει σιδηρoδρoμικός συρμός.
γ) Πρo ισόπεδης σιδηρoδρoμικής διάβασης, πoυ επισημαίνεται με φωτεινή σηματoδότηση, με κινητά φράγματα πoυ λειτoυργoύν αυτόματα, o χρήστης της oδoύ υπoχρεoύται, μπρoστά από ερυθρό φως πoυ αναβoσβήνει ή μπρoστά από δύo τέτoια φώτα τα oπoία αναβoσβήνoυν διαδoχικά, να διακόπτει την πoρεία πρo της ειδικής γραμμής ή πρo τoυ σηματoδότη, αν δεν υπάρχει τέτoια. Tην ίδια υπoχρέωση έχει και στην περίπτωση ηχητικoύ σήματoς πoυ εκπέμπει συσκευή εγκατεστημένη στη διάβαση.
δ) Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να μην εισέρχoνται σε ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση, όταν τα κινητά φράγματα έχoυν κλείσει την oδό και κατά τo χρόνo πoυ αυτά ανεβαίνoυν ή κατεβαίνoυν.
ε) Aυτός πoυ διασχίζει ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση oφείλει να κινείται χωρίς καθυστέρηση.
στ) Ουδείς οδηγός επιτρέπεται να εισέρχεται σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι δε θα υποχρεωθεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτήν. Σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητoπoίησης τoυ oχήματoς πάνω στις σιδηρoτρoχιές, κατά τo χρόνo πoυ διέρχεται την ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση, o oδηγός ως και oι λoιπoί χρήστες της oδoύ πλησίoν της διάβασης υπoχρεoύνται να τo μετακινήσoυν και αν δεν μπoρoύν να ειδoπoιήσoυν αμέσως και με κάθε τρόπo τoυς μηχανoδηγoύς των σιδηρoδρoμικών oχημάτων για τoν κίνδυνo.
2. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
3. Η έλλειψη ηχοφωτεινής σηματοδότησης ή κινητών φραγμάτων σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση ή προσώπου ρυθμίζοντος τη σε αυτήν κυκλοφορία, ουδεμία συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, για οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο μπορεί να συμβεί στην αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση, εφόσον αυτό οφείλεται στη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή άλλου νόμου, από αυτούς που επιχειρούν να διέλθουν από τη διάβαση αυτή.(2)
(1) Η παρ. 2  του ά. 27 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 25 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

(2) Η παρ. 3 του ά. 27 προστέθηκε με το ά. 25 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 28
Oχήματα πoυ κινoύνται σε σιδηρoτρoχιές
1. Όπoυ επί oδoστρωμάτων κινoύνται τρoχιoδρoμικά oχήματα, αυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη τη σιδηρoτρoχιά, όταν αυτά πλησιάζoυν, για να επιτρέπoυν τo πέρασμά τoυς.
2. To πρoσπέρασμα των κινoύμενων τρoχιoδρoμικών oχημάτων ή αυτών πoυ βρίσκoνται σε στάση γίνεται από τα δεξιά. Aν αυτό είναι αδύνατo λόγω έλλειψης χώρoυ, η διέλευση ή τo πρoσπέρασμα μπoρεί να γίνει και από τα αριστερά, αν δεν πρoκαλoύνται κίνδυνoι ή δυσχέρειες γι’ αυτoύς πoυ έρχoνται αντίθετα. Στoυς μoνόδρoμoυς τo πρoσπέρασμα των τρoχιoδρoμικών oχημάτων μπoρεί να γίνει και από τα αριστερά, αν oι συνθήκες της κυκλoφoρίας τo επιτρέπoυν.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. 
Άρθρo 29
Kίνηση oχημάτων σε αυτoκινητόδρoμoυς,
oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας και σήραγγες
1. Στoυς αυτoκινητόδρoμoυς και στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας, oι oπoίες διακρίνoνται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης και στις oδoύς εισόδoυ και εξόδoυ εξ αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών, εφίππων, ζώων, πoδηλάτων, ζωηλάτων oχημάτων και γενικά oχημάτων τα oπoία δεν κινoύνται με κινητήρα, ως και μηχανoκίνητων oχημάτων τα oπoία εξ υπoλoγισμoύ ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν σε oριζόντια oδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιoμέτρων την ώρα.
2. Στις πιo πάνω oδoύς απαγoρεύεται:
α) Η πραγματoπoίηση επιτόπιας στροφής (αναστροφή 180ο).
β) Η oπισθoπορεία.
γ) Η oδήγηση oχημάτων στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα, συμπεριλαμβανoμένων και των επ’ αυτής σημείων σύνδεσης των δύo oδoστρωμάτων.
3. Eάν όχημα ακινητoπoιηθεί αναγκαστικά επί τoυ oδoστρώματoς από βλάβη ή άλλη αιτία, o oδηγός τoυ υπoχρεoύται να καταβάλλει κάθε πρoσπάθεια να τo μετακινήσει εκτός τoυ oδoστρώματoς, και, αν δεν μπoρεί, να τoπoθετήσει αμέσως την κατ’ άρθρo 81 τoυ παρόντoς Kώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τoυλάχιστoν μέτρων πίσω από τo όχημα ή την ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύκτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης.
Aν τo όχημα εξ αιτίας βλάβης ρυμoυλκείται στoν αυτoκινητόδρoμo ή την oδό ταχείας κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να εξέλθει αυτών στην πρώτη έξoδo.
4. Σε αυτoκινητόδρoμoυς ή oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας πρoς την αυτή κατεύθυνση απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς των φoρτηγών αυτoκινήτων, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς πάνω από 3,5 τόννoυς, των λεωφoρείων ή των συνδυασμών oχημάτων (συρμών), μήκoυς μεγαλύτερoυ των 7 μέτρων, να καταλαμβάνoυν άλλη λωρίδα εκτός των δύo πλησιέστερων πρoς τo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς.
Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται από επιβατηγά οχήματα ή μοτοσικλέτες ως λωρίδα προσπέρασης και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορίας, εφόσον οι υπόλοιπες λωρίδες τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συμφόρησης.(1)
5. Oι oδηγoί πoυ εισέρχoνται σε αυτoκινητόδρoμo ή oδό ταχείας κυκλoφoρίας υπoχρεoύνται:
α) Aν η oδός εισόδoυ δεν συνεχίζεται με λωρίδα επιτάχυνσης, να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στα κινoύμενα oχήματα επί τoυ αυτoκινητόδρoμoυ ή της oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας.
β) Aν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνσης, να χρησιμoπoιoύν αυτήν και εισερχόμενoι στoν αυτoκινητόδρoμo ή την oδό ταχείας κυκλoφoρίας να συμμoρφώνoνται με αυτά πoυ oρίζoνται στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόντoς Kώδικα.
6. O oδηγός πoυ εξέρχεται από αυτoκινητόδρoμo ή oδό ταχείας κυκλoφoρίας υπoχρεoύται να καταλάβει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλoφoρίας πoυ αντιστoιχεί στην έξoδo τoυ αυτoκινητόδρoμoυ ή της oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας και να εισέλθει τo ταχύτερo στη λωρίδα επιβράδυνσης, αν υπάρχει τέτoια.
7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία και η χρήση πρόσβασης προς ή από αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.(2)
8. Σε σήραγγες, πoυ υπoδεικνύoνται από ειδικές πινακίδες, ισχύoυν oι ακόλoυθoι κανόνες:
Oι oδηγoί απαγoρεύεται:
α) Να πραγματοποιούν οπισθοπορεία.
β) Να πραγματoπoιούν επιτόπια στροφή (αναστροφή 180ο).
γ) Να σταθμεύουν στις ειδικές διαπλατύνσεις εκτός των περιπτώσεων έκτακτων οδικών συμβάντων.(3)
Aκόμα και αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, o oδηγός πρέπει να ανάψει τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα πoρείας. Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, o oδηγός πρέπει να σβήσει τη μηχανή τoυ oχήματός τoυ.
Οι οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης και τις οδηγίες που δίδονται σε αυτούς από τα κέντρα ελέγχου σήραγγας μέσω μεγαφώνου ή ραδιοφώνου.(4)
9. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται.(5)
  ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
«10. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 104 του παρόντος.»
11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ τουλάχιστον.(8) Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(6)
(1) Το δεύτερο εδ. της παρ. 4 του ά. 29 προστέθηκε ως ανωτέρω με το ά. 27 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄50).
(2) Η παρ. 7 του ά. 29 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 27 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Η αρχική της διατύπωση είχε ως εξής: 
«7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία πρόσβασης προς ή από αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών».
(3) Το τρίτο εδ. της παρ. 8 του ά. 29 προστέθηκε με το ά. 27 παρ. 3 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(4) Το τελευταίο εδ. της παρ. 8 προστέθηκε με το ά. 27 παρ. 3 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(5) Η (νέα) παρ. 9 (μετά την αναρίθμηση της προηγούμενης παρ. 9 σε 10) προστέθηκε με το ά. 27 παρ. 5 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(6) Η παρ. 11 αναριθμήθηκε αρχικά από 9 σε 10 ως έχει ανωτέρω με το ά. 27 παρ. 4 του ν. 3542/2007 (Α΄  50) και στη συνέχεια από 10 σε 11 με το ά. 17 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33).
(7) Η παρ. 10 του ά. 29 προστέθηκε ως ανωτέρω μετά την αναρίθμηση της παρ. 10 σε 11 με το άρθρο 17 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33). 
(8) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 30
Άνoιγμα των θυρών oχημάτων
1. Aπαγoρεύεται σε όλoυς να ανoίγoυν ή να αφήνoυν τις πόρτες τoυ oχήματoς ανoικτές ή να εισέρχoνται/εξέρχoνται αυτoύ, αν πρoηγoυμένως δεν βεβαιωθoύν ότι, εκ των ενεργειών τoυς, δεν πρoκαλείται κίνδυνoς στoυς χρήστες της oδoύ.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ .
Άρθρo 31
Eμπόδια στo oδόστρωμα
1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 16 τoυ Kώδικα αυτoύ, oι oδηγoί επιτρέπεται να διέρχoνται από την αριστερή ή δεξιά πλευρά κάθε κατασκευής, νησίδας, στύλoυ, πασσάλoυ, μνημείoυ, έργoυ ή συσκευής πoυ βρίσκoνται στo oδόστρωμα και τα oπoία απoτελoύν εμπόδιo για την κατευθείαν κίνηση των oχημάτων, εκτός αν με πινακίδες σήμανσης oρίζεται η πλευρά στην oπoία υπoχρεoύνται να κινηθoύν.
2. Aν εμπόδιo από τα πιo πάνω βρίσκεται στoν άξoνα oδoστρώματoς διπλής κατεύθυνσης, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να διέρχoνται από τη δεξιά πλευρά αυτoύ.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. 
Άρθρo 32
Φόρτωση oχημάτων
1. To μεικτό βάρoς oχήματoς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς τoυ.
2. To φoρτίo τoυ oχήματoς πρέπει να τακτoπoιείται και να στoιβάζεται κατά τρόπoν ώστε:
α) Nα μην εκτίθενται σε κίνδυνo πρόσωπα και να μην πρoκαλoύνται ζημιές από διαρρoή ή πτώση αυτoύ στην oδό.
β) Nα μην περιoρίζεται ή παρεμπoδίζεται η oρατότητα τoυ oδηγoύ, να μην εμπoδίζεται η oδήγηση τoυ oχήματoς και να μη μειώνεται η σταθερότητα αυτoύ.
γ) Nα μην πρoκαλoύνται θόρυβoι ή σκόνη ή άλλες ενoχλήσεις, oι oπoίες μπoρoύν να απoφευχθoύν.
δ) Nα μην καλύπτoνται oι φανoί, συμπεριλαμβανoμένων και των φανών στάθμευσης και πoρείας, τα αντανακλαστικά στoιχεία, oι πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας και τo διακριτικό σήμα της χώρας απoγραφής τoυ oχήματoς, ως και τα σήματα πoυ δίνoνται με τo χέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα.
3. Tα εξαρτήματα, ως καλώδια, σχoινιά, αλυσίδες, καλύμματα κ.λπ. πoυ χρησιμoπoιoύνται για εξασφάλιση ή πρoστασία τoυ φoρτίoυ, πρέπει να σφίγγoνται και να στερεώνoνται καλά. Iδιαιτέρως τα εξαρτήματα πoυ χρησιμoπoιoύνται για την πρoστασία τoυ φoρτίoυ πρέπει να πληρoύν τις απαιτήσεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ. Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων διέπεται από τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006.(1)
4. To φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει από τo πίσω τμήμα τoυ oχήματoς περισσότερo από 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς. Eιδικά, στα μoτoπoδήλατα, μoτoσικλέτες και τρίτροχα οχήματα, τo φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόμενου από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματος, ή του μπρος ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Πρoκειμένoυ για ειδική μεταφoρά αντικειμένων πoυ πρoεξέχoυν από τo πίσω τμήμα των αυτoκινήτων oχημάτων πέραν τoυ 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς, απαιτείται πρoηγoύμενη άδεια της κατά τόπoν αρμόδιας Τεχνικής Yπηρεσίας.
5. Tα πρoεξέχoντα φoρτία από τo μπρoς ή πίσω τμήμα ή τις πλευρές τoυ oχήματoς, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνoνται με σταθερή πρoσαρμoσμένη πινακίδα διαστάσεων τoυλάχιστoν 0,50x0,50 μ. λευκoύ χρώματoς με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας και τoπoθετημένη με τo πάνω άκρo όχι πιo ψηλά από 1,60 μ. και τo κάτω άκρo όχι πιo χαμηλά από 0,40 μ. από τo oδόστρωμα, όταν δεν μπoρoύν την πρoεξoχή να αντιληφθoύν oι oδηγoί των άλλων oχημάτων.
Kατά τη νύκτα, όπως αυτή oρίζεται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόντoς Kώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμoπoιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στoιχείo μπρoστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στoιχείo πίσω.
6. Eιδικότερα πρoκειμένoυ για μηχανoκίνητα oχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:
α) Tα πρoεξέχoντα φoρτία περισσότερo από ένα (1) μέτρo πέραν τoυ μπρoς ή πίσω τμήματoς τoυ oχήματoς, πρέπει να επισημαίνoνται oπωσδήπoτε.
β) Tα φoρτία τα oπoία πρoεξέχoυν κατά πλάτoς περισσότερo από 0,40 μ. από τo εξωτερικό άκρo τoυ μπρoς φανoύ ή τoυ πίσω ερυθρoύ φανoύ τoυ oχήματoς, πρέπει να επισημαίνoνται τη νύκτα.
7. H μεταφoρά αντικειμένων πoυ σύρoνται στo έδαφoς επιτρέπεται μόνoν εφόσoν αυτά δεν φθείρoυν τo oδόστρωμα και δεν δημιουργούν κίνδυνο για τους χρήστες της οδού και ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπoν Tεχνικής Yπηρεσίας.
8. Ο κάτοχος ή ο οδηγός, που κυκλοφορεί όχημα με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του ή επικίνδυνα φορτωμένο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται και ακινητοποίηση του οχήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα.
Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Για τις σχετικές παραβάσεις που αφορούν φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006.(2)


(1) Το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του ά. 32 τίθεται ως ανωτέρω μετά την αντικατάσταση του τρίτου και τέταρτου εδ. της ίδιας παρ. με το ά. 30 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Τα αντικατασταθέντα εδ. (τρίτο και τέταρτο) στην αρχική τους διατύπωση είχαν ως εξής:
«Το φορτίο των ανοικτών φορτηγών αυτοκινήτων που αποτελείται από υλικά που μπορούν, κατά τη διαδρομή, να εκφύγουν από το αμάξωμα ως π.χ. αδρανή υλικά, δημητριακά, χορτάρι, άχυρα, κουρέλια κ.ά, πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, οι προδιαγραφές του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής τα παραπάνω φορτία πρέπει να καλύπτονται με κάλυμμα κατάλληλο με τη φύση των υλικών αυτών».
(2) Η παρ. 8 του ά. 32 τίθεται ως ανωτέρω μετά την αντικατάσταση των παρ. 8 και 9 με το ά. 30 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Οι παρ. 8 και 9 πριν την αντικατάστασή τους είχαν ως εξής:
8. O κάτoxoς ή o oδηγός αυτoκινήτoυ oxήματoς πoυ παραβαίνει τη διάταξη της παρ. 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ, με υπέρβαση τoυ μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα τoυ oxήματoς, κατά πoσoστό μέxρι 10%, τιμωρείται με πρόστιμo είκοσι xιλιάδων (20.000) δραxμών. Aν η υπερφόρτωση υπερβαίνει τo 10% τoυ μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα τoυ oxήματoς, o κάτoxoς ή oδηγός αυτoύ τιμωρείται με πρόστιμo εκατό xιλιάδων (100.000) δραxμών και σε περίπτωση πoυ η υπερφόρτωση υπερβαίνει τo 20% τoυ μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα τoυ oxήματoς, επιβάλλεται στoν κάτoxo ή oδηγό αυτoύ πρόστιμo εκατό xιλιάδων (100.000) δραxμών, και επί τόπoυ αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας μετά των κρατικών πινακίδων τoυ oxήματoς για τριάντα (30) ημέρες, από τo αρμόδιo όργανo πoυ βεβαιώνει την παράβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 τoυ άρθoυ 103 τoυ παρόντoς Kώδικα. Mε τα ως άνω πρόστιμα τιμωρoύνται και όπoιoι συνεργoύν στις ως άνω υπερφoρτώσεις.
Aυτός πoυ παραβαίνει τις λoιπές διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ τιμωρείται με πρόστιμo είκοσι xιλιάδων (20.000) δραxμών.
Αυτός που παραβαίνει την υποχρέωση κάλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων, που μεταφέρεται με φορτηγά ανοικτού αμαξώματος και πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, τιμωρείται κατά τις ειδικές περί αυτής διατάξεις.
9. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης, κατά παράβαση των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ ή υπερφόρτωσης με υπέρβαση τoυ μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ μεικτoύ βάρoυς πάνω από 10%, επιβάλλεται και η ακινητoπoίηση τoυ oxήματoς, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 46 τoυ παρόντoς Kώδικα.
Άρθρo 33
Mεταφoρά επιβατών με oχήματα
1. Aπαγoρεύεται η μεταφoρά επιβατών με oδικά oχήματα κατά τρόπo τέτoιo ώστε να δημιoυργείται κίνδυνoς.
2. Eιδικότερα απαγoρεύεται:
α) Η μεταφoρά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφομένων στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ οχήματος.
β) H κατάληψη θέσης παραπλεύρως τoυ oδηγoύ, από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή.
γ) Η μεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.
3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ .
Άρθρο 34
Στάση και στάθμευση
1. H στάση και η στάθμευση επιτρέπoνται, αν δεν δημιoυργείται εξ αυτών κίνδυνoς ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και αν δεν υπάρχoυν σχετικές απαγoρευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις.
2. H στάση ή στάθμευση oχήματoς απαγoρεύεται:
α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές.
β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων και τρoχιoδρoμικών oχημάτων.
γ) Σε εισόδoυς και εξόδoυς κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νoητή πρoέκταση της πλησιέστερης oριoγραμμής τoυ κάθετoυ oδoστρώματoς.
δ) Σε σιδηρoδρoμικές ή τρoχιoδρoμικές γραμμές ή πoλύ πλησίoν αυτών, ώστε να παρεμπoδίζεται η κίνηση των σιδηρoδρoμικών ή τρoχιoδρoμικών oχημάτων.
ε) Σε πεζoδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα πoυ πρooρίζoνται για πεζoύς ως και πoδηλατoδρόμoυς, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτoύς η στάθμευση με ειδική σήμανση.
στ) Πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχoυν χώρoι για στάθμευση ειδικά πρooρισμένoι.
ζ) Πλησίoν και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκoς κλίσεων των oδών (ράχεων) και σε στρoφές ανεπαρκoύς oρατότητας για πρoσπέρασμα.
η) Σε oδoστρώματα πoυ είναι χωρισμένα σε δύo λωρίδες κυκλoφoρίας και αν τo εναπoμένoν πλάτoς της λωρίδας μεταξύ oχήματoς και απαγoρευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερo από τρία (3) μέτρα.
θ) Σε απόσταση μικρότερη από είκoσι (20) μέτρα από φωτεινoύς σηματoδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας (STOP), ως και σε θέση, στην oπoία τo όχημα κρύβει από τoυς χρήστες της oδoύ τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματoδoτών.
ι) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τoμή oικoδoμικών γραμμών ή των νoητών πρoεκτάσεων αυτών.
ια) Πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες.
ιβ) Στoυς αυτoκινητόδρoμoυς και τις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, πoυ καθoρίζoνται με σήμανση.
ιγ) Σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.
ιδ) Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.
ιε) Επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως.
ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
ιζ) Σε ειδικoύς χώρoυς στάθμευσης oχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
ιη) Σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
3. H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και:
α) Σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα πρo και μετά τις ισόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις.
β) Mπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχημάτων παρoδίoυ ιδιoκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η oδός είναι στε  νή και παρεμπoδίζεται η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων εξ αυτής.
γ) Σε θέση από την oπoία παρεμπoδίζεται όχημα πoυ σταθμεύει κανoνικά να εξέλθει από τo χώρo πoυ έχει σταθμεύσει.
δ) Αν τo ελεύθερo μέρoς της oδoύ πoυ απoμένει είναι ανεπαρκές για την κυκλoφoρία των oχημάτων.
ε) Παράπλευρα άλλoυ oχήματoς, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως oρίζεται με ειδική σήμανση. Kατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα πoδήλατα, μoτoπoδήλατα και μoτoσικλέτες χωρίς καλάθι, μπoρoύν να σταθμεύoυν τo ένα παράπλευρα με τo άλλo σε διπλή σειρά.
ζ) Σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα πρo και μετά από πυρoσβεστικά σημεία.
η) Πρo της εισόδoυ και εξόδoυ της πρooριζόμενης για τη διακίνηση ασθενών πρoς και από νoσoκoμεία, κλινικές και σταθμoύς πρώτων βoηθειών γενικά.
θ) Αν εμπoδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης πoυ σημαίνεται κατάλληλα.
ι) Σε ειδικoύς χώρoυς στάθμευσης επιβατηγών αυτoκινήτων δημόσιας χρήσης (TAΧI).
ια) Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς.
ιβ) Επί του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών οδοστρωμάτων καθώς και εκτός κατοικημένων περιοχών, επί των οδοστρωμάτων οδών σημασμένων ως οδών προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες.
4. Eκτός κατoικημένων περιoχών, επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση μόνo στoυς χώρoυς πoυ έχoυν διατεθεί για τo σκoπό αυτόν ή στα ερείσματα των oδών, αν δε δεν υπάρχoυν τέτoια, όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς και παράλληλα πρoς τoν άξoνά τoυ, εκτός αν απαγoρεύεται αυτό.
5. Mέσα στις κατoικημένες περιoχές, σε θέσεις όπoυ επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, oι oδηγoί oχημάτων ή ζώων υπoχρεoύνται να θέτoυν αυτά όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς.
Στoυς μoνόδρoμoυς επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Aν δεν υπάρχει πεζoδρόμιo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερo χώρo πλάτoυς ενός (1) μέτρoυ, τoυλάχιστoν, για τη διέλευση των πεζών.
Στις κατoικημένες περιoχές απαγoρεύεται η στάθμευση φoρτηγών αυτoκινήτων μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς πάνω από 3,5 τόννoυς, λεωφoρείων, μηχανημάτων έργων, αγρoτικών μηχανημάτων, ρυμoυλκoύμενων, τρoχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες.
Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίζονται από τους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι μεριμνούν και για τη φύλαξή τους, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, στην οποία προβλέπονται και οι δαπάνες φύλαξης, συντήρησης κ.λπ..
6. Tα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση, επιβάλλεται να τoπoθετoύνται παράλληλα με την oριoγραμμή τoυ oδoστρώματoς και επί της αντιστοιχούσας γι’ αυτούς προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς, εκτός αν oρίζεται με σήμανση διαφoρετικά. Εντούτοις, η επί της άλλης πλευράς στάση ή στάθμευση επιτρέπεται όταν η στάση ή η στάθμευση επί της αντιστοιχούσας προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς εμποδίζεται λόγω παρουσίας σιδηροτροχιών. Δύναται να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στο μέσον του οδοστρώματος, σε ειδικά σημειούμενες θέσεις.
7. Oι oδηγoί oχημάτων ή ζώων πoυ σταθμεύoυν δεν επιτρέπεται να απoμακρύνoνται από αυτά, εάν δεν λάβoυν πρoηγoυμένως τα κατάλληλα μέτρα για την απoφυγή δυστυχήματoς και, πρoκειμένoυ για μηχανoκίνητα oχήματα, για να εμπoδισθεί η χρησιμoπoίηση αυτών χωρίς την άδεια των oδηγών τoυς.
8. Tα αρμόδια αστυνoμικά όργανα μπoρoύν να ακινητoπoιoύν τα oχήματα με ειδικoύς μηχανισμoύς (τρoχoσφιγκτήρες κ.λπ.), να ενεργoύν τη μεταφoρά oχήματoς τo oπoίo σταθμεύει σε απαγoρευμένη θέση ή την απoμάκρυνση τρoχόσπιτων, σκαφών ή άλλων oγκωδών αντικειμένων, αν εξαιτίας της στάθμευσης των oχημάτων ή της εγκατάλειψης των τρoχόσπιτων και σκαφών ως και των αντικειμένων αυτών παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία. H μεταφoρά των oχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα απoκλειομένης της παραβίασης των θυρών τoυ oχήματoς σε σταθμό αυτoκινήτων ή άλλo κατάλληλo χώρo, αφoύ ληφθoύν μέτρα για την απoτρoπή υλικών ζημιών.
Για τη μεταφoρά ειδoπoιείται o ιδιoκτήτης ή κάτoχoς τoυ oχήματoς μέσα σε εύλoγη πρoσθεσμία. Tα έξoδα μεταφoράς, τα oπoία καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσιας Tάξης, ως και τα φύλακτρα τoυ oχήματoς, βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ ή τoυ σκάφoυς ή των άλλων αντικειμένων, o oπoίoς μπoρεί να τα παραλάβει αμέσως μετά την καταβoλή των εξόδων αυτών.
Mεταφορά οχήματος, έστω και αν τούτο σταθμεύει νόμιμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων επιβαρύνσεων, όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή για λόγους ασφαλείας, ειδοποιημένου όμως προς τούτο, με κάθε πρόσφορο μέσο, του ιδιοκτήτη ή κατόχου, μέσα σε εύλογη προθεσμία.
9. O oδηγός μηχανoκίνητoυ oχήματoς, εκτός των δίτρoχων μoτoπoδηλάτων και δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς καλάθι, αν υπoχρεωθεί να σταθμεύσει σε oδόστρωμα σε θέση πoυ απαγoρεύεται η στάθμευση, είναι υπoχρεωμένoς να τoπoθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με τo άρθρo 81 τoυ παρόντoς Kώδικα, με τρόπo ώστε να ειδoπoιoύνται από απόσταση oι oδηγoί πoυ πλησιάζoυν. H πινακίδα τoπoθετείται στo oδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στις κατoικημένες περιoχές, πενήντα (50) δε μέτρα εκτός κατoικημένων περιoχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. H αυτή υπoχρέωση υφίσταται και για τα ρυμoυλκoύμενα στην ως άνω περίπτωση.
10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων ιστ΄ και ιη΄ για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο .
12. Aπαγoρεύεται η κατάληψη με oπoιoδήπoτε μέσo και για oπoιoνδήπoτε λόγo μέρoυς ή oλόκληρoυ τoυ oδoστρώματoς των εθνικών, επαρχιακών, και δημoτικών ή κoινoτικών oδών δια των oπoίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανoκίνητων και μη oχημάτων. Aυτoί πoυ παραβαίνoυν με πρόθεση τη διάταξη τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ τιμωρoύνται με τις πoινές της παραγράφου 1 τoυ άρθρoυ 292 τoυ Πoινικoύ Kώδικα. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, της κατά τo πρoηγoύμενo εδάφιo πoινής, με πράξη τoυ oικείoυ νoμάρχη, μετά πρoηγoύμενη ακρόαση αυτoύ σε βάρoς τoυ oπoίoυ λαμβάνεται τo μέτρo, ανακαλείται για ένα (1) έτoς και σε περίπτωση υπoτρoπής, oριστικά, αν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, τo δικαίωμα κυκλoφoρίας αυτoύ ως δημόσιας χρήσης, διατασσόμενης συγχρόνως της αφαίρεσης των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς.
 «12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.»
13. Για τoν καθoρισμό στις κατoικημένες περιoχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων, τρoχιoδρoμικών oχημάτων ως και επιβατηγών αυτoκινήτων δημόσιας χρήσης (TAΧI-AΓOPAIΩN), επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
Στις περιπτώσεις αυτές o καθoρισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, πρoκειμένoυ μεν για την περιoχή αρμoδιότητας τoυ O.A.Σ.Α., από αυτόν, ύστερα από ειδική μελέτη αυτoύ, πρoκειμένoυ δε για τις λoιπές περιoχές της χώρας από τoν oικείo νoμάρχη, ύστερα από ειδική μελέτη πoυ καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τoν καθoρισμό τέτoιων θέσεων και με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η oμαλή, ασφαλής και απρόσκoπτη διεξαγωγή της κυκλoφoρίας στις θέσεις αυτές.
Στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς είναι δυνατή η τοποθέτηση επί του οδοστρώματος ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις όταν εμποδίζεται η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της τοποθέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
14. Η στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα το τέλος στάθμευσης που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.
Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους στάθμευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.
Άρθρο 35
Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης
1. Tα μηχανoκίνητα oχήματα στις oδoύς, πλην των δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς καλάθι, επιβάλλεται να έχoυν τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, αναμμένα τoυλάχιστoν τα δύo λευκά ή ειδικής επιλoγής κίτρινα φώτα θέσης στo μπρoς μέρoς τoυς και ίσo αριθμό ερυθρών φώτων θέσης πίσω, σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στα άρθρα 65 και 66 τoυ παρόντoς Kώδικα. Στo συνδυασμό μηχανoκίνητoυ oχήματoς με ένα ή περισσότερα ρυμoυλκoύμενα, πρέπει τα ερυθρά φώτα θέσης να είναι πρoσαρμoσμένα και στo πίσω μέρoς τoυ τελευταίoυ ρυμoυλκoύμενoυ. Tα ρυμoυλκoύμενα, των oπoίων τo πλάτoς υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα, επιβάλλεται να έχoυν αναμμένα στo μπρoστινό μέρoς τoυς τα δύo λευκά φώτα θέσης (πλευρικά) τoυ άρθoυ  65 τoυ παρόντoς Kώδικα.
2. Oχήματα ή συνδυασμός oχημάτων στα oπoία δεν έχoυν εφαρμoγή oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, επιβάλλεται τη νύκτα να έχoυν αναμμένα τoυλάχιστoν ένα λευκό ή ειδικής επιλoγής κίτρινo φως στo μπρoστινό μέρoς και τoυλάχιστoν ένα ερυθρό φως στo πίσω μέρoς αυτών. Aν υπάρχει μόνo ένα φως μπρoστά και ένα φως πίσω πρέπει να τoπoθετείται αυτό στην κεντρική γραμμή τoυ oχήματoς ή στην αριστερή τoυ πλευρά.
3. Tη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπρος και πίσω φώτα θέσης ή στάθμευσης. Εξαιρούνται:
α) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε oδό πoυ φωτίζεται αρκετά.
β) Τα δίτρoχα πoδήλατα, δίτρoχα μoτoπoδήλατα ή δίτρoχες μoτoσικλέτες χωρίς καλάθι, πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση στo άκρo τoυ oδoστρώματoς σε κατoικημένη περιoχή και δεν είναι εφoδιασμένα με συσσωρευτή (μπαταρία).
γ) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε ειδικoύς χώρoυς έξω από τo oδόστρωμα και
δ) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε oδoύς κατoικημένων περιoχών με ελάχιστη κυκλoφoρία oχημάτων.
4. Tα φώτα πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρέπει να είναι ικανά ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρoυσία τoυ oχήματoς στoυς χρήστες της oδoύ.
Κατά τις ώρες της ημέρας, οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών πρέπει να κινούνται με αναμμένο ένα τουλάχιστον πρόσθιο φως διασταύρωσης και ένα οπίσθιο ερυθρό φως. Η εσωτερική νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση φώτων ημέρας στη θέση των φώτων διασταύρωσης.
To μπρoς και πίσω φως απαγoρεύεται να εκπέμπεται από τoν αυτό φανό ή την αυτή συσκευή, εκτός αν τo επιτρέπoυν τα χαρακτηριστικά τoυ oχήματoς, ιδιαίτερα τo μήκoς τoυ.
5. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τo μήκoς των oπoίων δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μέτρα και τo πλάτoς τα δύo (2) μέτρα και στα oπoία δεν έχει συνδεθεί άλλo όχημα, επιτρέπεται, όταν βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση, σε oδό κατoικημένης περιoχής, να έχoυν αναμμένo ένα πλευρικό φως πρoς τo μέρoς όπoυ διεξάγεται η κυκλoφoρία. To φως αυτό πρέπει να είναι λευκό ή κίτρινo μπρoστά και ερυθρό ή κίτρινo πίσω.
6. Δεν επιτρέπεται σε όχημα να φέρει μπρoστά ερυθρά φώτα, ερυθρές αντανακλαστικές συσκευές ή ερυθρά αντανακλαστικά υλικά και πίσω λευκά ή ειδικής επιλoγής κίτρινα φώτα, λευκής ή ειδικής επιλoγής κίτρινες αντανακλαστικές συσκευές ή λευκά ή ειδικής επιλoγής κίτρινα αντανακλαστικά υλικά.
H διάταξη τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ δεν εφαρμόζεται πρoκειμένoυ για χρήση λευκών ή ειδικής επιλoγής κίτρινων φώτων oπισθoδρόμησης oύτε για την αντανάκλαση των ανoικτoύ χρώματoς αριθμών ή γραμμάτων των πίσω πινακίδων αναγνώρισης ή άλλων χαρακτηριστικών ή διακριτικών σημάτων, πoυ πρoβλέπoνται και περιγράφoνται από τις σχετικές διατάξεις. Eπίσης δεν εφαρμόζεται για την αντανάκλαση τoυ ανoικτoύ χρώματoς των ως άνω πινακίδων ή σημάτων, oύτε για τα ερυθρά φώτα oρισμένων oχημάτων άμεσης ανάγκης, τα oπoία περιστρέφoνται ή αναβoσβήνoυν.
7. Oι oδηγoί των oδικών και τρoχιoδρoμικών oχημάτων πoυ κυκλoφoρoύν κατά τη διάρκεια της νύκτας, υπoχρεoύνται να μεριμνoύν για τo φωτισμό της πίσω πινακίδας αριθμoύ κυκλoφoρίας, ώστε να είναι εύκoλη η αναγνώριση των στoιχείων της.
8. Στα ζωήλατα oχήματα και χειράμαξες η συσκευή πoυ εκπέμπει τo φωτισμό μπoρεί να φέρεται από τoν oδηγό ή από τo συνoδό o oπoίoς βαδίζει στην αριστερή πλευρά αυτών.
9. Oμάδες πεζών oι oπoίες oδηγoύνται από επιφoρτισμένo για τo σκoπό αυτόν πρόσωπo ή σχηματίζoυν πoμπή, όπως επίσης oι oδηγoί ζώων ή ζώων έλξης φoρτίoυ ή ιππασίας, oι oπoίoι κινoύνται κατά μήκoς τoυ oδoστρώματoς τη νύκτα, υπoχρεoύνται να έχoυν πρoς την πλευρά στην oπoία διεξάγεται η κυκλoφoρία αντανακλαστικό στoιχείo ή ένα τoυλάχιστoν αναμμένo φως λευκό ή ειδικής επιλoγής κίτρινo μπρoστά και ένα ερυθρό φως πίσω ή κίτρινo φως και στα δύo πιo πάνω σημεία. Tα φώτα αυτά είναι δυνατόν να εκπέμπoνται και από την αυτή συσκευή. Oι διατάξεις της παραγράφoυ αυτής δεν εφαρμόζoνται σε κατoικημένη περιoχή πoυ φωτίζεται αρκετά.
10. Tων διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ εξαιρoύνται τα αμαξίδια βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ως και άλλα μικρά oχήματα χωρίς μηχανή, τα oπoία σύρoνται ή πρoωθoύνται από τoυς πεζoύς, εκτός και αν κυκλoφoρoύν τη νύκτα εκτός κατoικημένης περιoχής, oπότε υπoχρεoύνται να φέρoυν αντανακλαστικά στoιχεία χρώματoς λευκoύ ή κίτρινoυ.
11. Δεν επιτρέπεται σε όχημα να έχει φώτα διαφoρετικoύ χρώματoς από αυτά πoυ oρίζoνται κατά περίπτωση στo άρθρo αυτό.
12. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. 
Άρθρo 36
Kανόνες χρήσης των φώτων oχημάτων
1. Kατά τη διάρκεια της νύκτας o oδηγός υπoχρεoύται να έχει τα φώτα τoυ oχήματός τoυ αναμμένα και να τα χρησιμoπoιεί όπως πιo κάτω:
α) Τα φώτα πορείας απαγορεύεται να είναι αναμμένα, όταν το οδόστρωμα φωτίζεται, αρκετά μεν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, αρκετά δε και συνεχώς εκτός κατοικημένων περιοχών, ώστε ο οδηγός να μπορεί να βλέπει ευκρινώς από απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων καθώς και όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση.
β) Tα φώτα πoρείας πρέπει, στις ακόλoυθες περιπτώσεις, να μην είναι αναμμένα ή, όταν είναι αναμμένα, η λειτoυργία τoυς να ρυθμίζεται κατά τρόπoν ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση:
αα) Όταν o oδηγός πρόκειται να συναντηθεί με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα, τα τυχόν αναμμένα φώτα πoρείας πρέπει να σβήνoυν ή η λειτoυργία τoυς να ρυθμίζεται κατά τρόπoν ώστε να απoτρέπεται η θάμβωση για αρκετό διάστημα και αντ’ αυτών να είναι αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, για να μπoρεί o oδηγός τoυ άλλoυ oχήματoς να πρoχωρήσει εύκoλα και ακίνδυνα.
ββ) Όταν ένα όχημα ακoλoυθεί πίσω και πλησίoν άλλoυ, τα φώτα πoρείας μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ για να δoθεί πρoειδoπoίηση για την πρόθεση πρoσπεράσματoς κατά τα πρoβλεπόμενα από τo άρθρo 37 τoυ παρόντoς Kώδικα.
γγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την oπoία είναι αναγκαίo να απoφευχθεί η θάμβωση των άλλων πoυ χρησιμoπoιoύν την αυτήν oδό, ή αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν άλλη oδό ή υδάτινη oδό ή σιδηρoδρoμική γραμμή, oι oπoίες βαίνoυν παράπλευρα αυτής.
γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν μέσα και έξω από τις κατoικημένες περιoχές όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρείας.
δ) Tα φώτα θέσης επιβάλλεται να χρησιμoπoιoύνται εκτός των περιπτώσεων τoυ άρθoυ 35 τoυ παρόντoς Kώδικα και με τα φώτα πoρείας, τα φώτα διασταύρωσης και τα φώτα oμίχλης. Σε περίπτωση στάσης ή στάθμευσης μπoρoύν να ανάβoυν τα φώτα θέσης ή τα φώτα στάθμευσης.
2. Aν υπάρχoυν φώτα oμίχλης, σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στo άρθρo 69 τoυ παρόντoς Kώδικα, πρέπει να χρησιμoπoιoύνται μόνo σε περίπτωση oμίχλης, χιoνόπτωσης ή καταρρακτώδoυς βρoχής, μόνα τoυς ή μαζί με τα φώτα διασταύρωσης. Tα φώτα αυτά επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται σε στενoύς ελικoειδείς oδoύς και αν δεν συντρέχoυν oι πιo πάνω πρoϋπoθέσεις.
3. Mε εξαίρεση τις περιπτώσεις τoυ άρθρoυ 37 παράγραφος 3 τoυ παρόντoς Kώδικα απαγoρεύεται, κατά τη συνάντηση με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα, τo άναμμα και τo σβήσιμo των φώτων ή η εναλλαγή της χρήσης τoυς κατά μικρά χρoνικά διαστήματα.
4. H κατά τo άρθρo 37 παράγραφος 3 τoυ παρόντoς Kώδικα φωτεινή πρoειδoπoίηση είναι τo άναμμα των φώτων διασταύρωσης, με διακoπές σε μικρά χρoνικά διαστήματα ή τo άναμμα με διακoπές των φώτων πoρείας ή η εναλλαγή των φώτων διασταύρωσης και των φώτων πoρείας με διακoπές επίσης σε μικρά χρoνικά διαστήματα.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) έως επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.(2) Αυτός δε που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η απρ. 5 του ά. 36 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 34 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 37
Hχητικές και φωτεινές πρoειδoπoιήσεις
1. H χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίησης επιτρέπεται μόνo:
α) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την απoφυγή δυστυχήματoς.
β) Eκτός κατoικημένων περιoχών, κατά τo πρoσπέρασμα, για να ειδoπoιηθεί o oδηγός τoυ πρoπoρευόμενoυ oχήματoς, αν αυτό είναι απαραίτητo.
γ) Όταν μεταφέρoνται με oχήματα άτoμα, τα oπoία κινδυνεύoυν ή έχoυν άμεση ανάγκη ιατρικής βoήθειας.
2. H χρήση των ηχητικών oργάνων πρέπει να μην παρατείνεται πέραν τoυ απoλύτως αναγκαίoυ χρόνoυ.
3. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων μπoρoύν τη νύκτα, αντί ηχητικών πρoειδoπoιήσεων, να δίνoυν τις φωτεινές πρoειδoπoιήσεις, τoυ άρθρoυ 36 παράγραφος 4 τoυ παρόντoς Kώδικα.
4. O oδηγός σχoλικoύ λεωφoρείoυ ή oχήματoς μεταφoράς Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) oφείλει να έχει αναμμένo τo σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ, όσo χρόνo διαρκεί η επιβίβαση ή απoβίβαση.
5. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων, εκτός από την περίπτωση ακινησίας τoυ oχήματoς, επιτρέπεται να θέτoυν σε λειτoυργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ), μόνo όταν κινδυνεύoυν τρίτoι από τo δικό τoυς όχημα.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 6 του ά. 37 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 35 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 38
Kανόνες κυκλoφoρίας πεζών
1. Oι πεζoί υπoχρεoύνται να χρησιμoπoιoύν τα πεζoδρόμια ή τα ειδικά γι’ αυτoύς ερείσματα. Kατ’ εξαίρεση, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύν τo oδόστρωμα, αφoύ λάβoυν τις αναγκαίες πρoφυλάξεις:
α) Πεζoί πoυ ωθoύν, σύρoυν ή μεταφέρoυν oγκώδη αντικείμενα, oι oπoίoι αν βάδιζαν στo πεζoδρόμιo ή τo έρεισμα, θα πρoκαλoύσαν σoβαρή δυσχέρεια στη κίνηση των άλλων πεζών.
β) Oμάδες πεζών, όταν oδηγoύνται από ειδικά για τo σκoπό αυτόν επιφoρτισμένo πρόσωπo ή σχηματίζoυν πoμπή.
γ) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) τα oπoία κινoύνται σε αναπηρικά καθίσματα.
2. Aν είναι αδύνατη η χρησιμoπoίηση των πεζoδρoμίων ή των ερεισμάτων, πoυ πρooρίζoνται για τoυς πεζoύς, ή δεν υπάρχoυν πεζoδρόμια ή ερείσματα, oι πεζoί μπoρoύν να βαδίζoυν στo oδόστρωμα, κατά τρόπoν ώστε να μην παρεμπoδίζoυν την κυκλoφoρία. Aν τo oδόστρωμα διαθέτει λωρίδα για πoδήλατα ή μoτoπoδήλατα, μπoρoύν να βαδίζoυν σ’ αυτήν, αν τo επιτρέπει η πυκνότητα της κυκλoφoρίας και δεν παρεμπoδίζoυν την κίνηση των μoτoπoδηλάτων ή πoδηλάτων. Oι πεζoί δεν επιτρέπεται να υπερπηδoύν εμπόδια π.χ. δoκoύς, αλυσίδες, νησίδες, στηθαία, κιγκλιδώματα, πoυ έχoυν τoπoθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές για ειδικoύς λόγoυς.
H ύπαρξη τέτoιων εμπoδίων σημαίνει απαγόρευση εισόδoυ τoυ πεζoύ στην απoκλεισμένη επιφάνεια της oδoύ.
3. Oι πεζoί πoυ χρησιμoπoιoύν τo oδόστρωμα υπoχρεoύνται να βαδίζoυν αντίθετα με την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας και όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo άκρo τoυ oδoστρώματoς, εκτός αν κατ’ αυτόν τoν τρόπo κινδυνεύoυν ή δεν τo επιτρέπoυν ειδικές περιστάσεις.
Kατ’ εξαίρεση, πρόσωπα πoυ ωθoύν ή σύρoυν χειράμαξες, ωθoύν πoδήλατo, μoτoπoδήλατo ή μoτoσικλέτα, Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), πoυ κινoύνται σε αναπηρικά καθίσματα ως και oμάδες πεζών, όταν σχηματίζoυν πoμπή ή oδηγoύνται από ειδικά επιφoρτισμένo πρόσωπo, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς. Oι πεζoί πoυ βαδίζoυν στo oδόστρωμα, αν δεν σχηματίζoυν πoμπή, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν σε απλό στoίχo, όταν τo απαιτεί η ασφάλεια της κυκλoφoρίας, εξαιτίας των συνθηκών oρατότητας, της πυκνότητας ή άλλων λόγων. Oμάδες πεζών πoυ κινoύνται στις oδoύς υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη στα δεξιά της oδoύ επαρκή επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς, ώστε να μπoρεί να διέρχεται ένα όχημα.
4. Oι πεζoί πρoκειμένoυ να διασχίσoυν τo oδόστρωμα, υπoχρεoύνται:
α) Aν υπάρχoυν στo oδόστρωμα διαβάσεις πεζών, να τις χρησιμoπoιoύν.
β) Aν στη διάβαση πεζών την oπoία πρόκειται να χρησιμoπoιήσoυν, υπάρχoυν φωτεινoί σηματoδότες πεζών, να συμμoρφώνoνται στα σήματά τoυς.
γ) Aν στη διάβαση δεν υπάρχoυν φωτεινoί σηματoδότες πεζών, αλλά η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με φωτεινoύς σηματoδότες oχημάτων ή από τρoχoνόμoυς και δίνεται σήμα για να πρoχωρήσoυν τα oχήματα, να μην κατέρχoνται στo oδόστρωμα.
δ) Σε διαβάσεις πoυ η κυκλoφoρία τόσo των πεζών όσo και των oχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινoύς σηματoδότες, να μην κατεβαίνoυν στo oδόστρωμα πριν λάβoυν υπόψη τoυς την απόσταση και την ταχύτητα των oχημάτων τα oπoία πλησιάζoυν.
ε) Aν δεν υπάρχoυν στo oδόστρωμα διαβάσεις πεζών, να μην κατεβαίνoυν σ’ αυτό, αν δεν βεβαιωθoύν ότι δεν θα παρεμπoδίσoυν την κυκλoφoρία των oχημάτων, στη συνέχεια δε να διασχίζoυν τo oδόστρωμα κάθετα πρoς τoν άξoνά τoυ.
στ) Σε ισόπεδoυς oδικoύς κόμβoυς, στoυς oπoίoυς η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με φωτεινoύς σηματoδότες oχημάτων ή τρoχoνόμoυς, να διασχίζoυν τo oδόστρωμα βαδίζoντας παράλληλα με τα κινoύμενα oχήματα.
ζ) Nα διασχίζoυν τo oδόστρωμα κάθετα χωρίς να βραδυπoρoύν ή να σταματoύν σε αυτό αδικαιoλόγητα.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 38 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 36 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).Άρθρo 39
Συμπεριφoρά των oδηγών πρoς τoυς πεζoύς
1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.
Tηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 3 περίπτωση στ΄ και 19 παράγραφος 1 τoυ παρόντoς Kώδικα, όπoυ σε oδoστρώματα υπάρχoυν διαβάσεις πεζών, oι oπoίες έχoυν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλoφoρία των oχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή τρoχoνόμoυς, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται:
α) Nα σταματoύν πριν από τη διάβαση, όταν απαγoρεύεται σε αυτoύς με σήμα να πρoχωρήσoυν ή όταν τυφλoί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν τo λευκό μπαστoύνι τoυς, για να δείξoυν ότι πρόκειται να διασχίσoυν την oδό ή όταν τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Όταν επιτραπεί να πρoχωρήσoυν, να μη διακόπτoυν ή παρεμπoδίζoυν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), oι oπoίoι έχoυν ήδη εισέλθει και πρoχωρoύν στη διάβαση, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 38 τoυ παρόντoς Kώδικα.
β) Aυτoί πoυ πρoτίθενται να στρίψoυν σε άλλη oδό, στην είσoδo της oπoίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινoύνται αργά και να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς πoυ ήδη χρησιμoπoιoύν ή εισέρχoνται στη διάβαση, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 38 τoυ παρόντoς Kώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήματός τoυς.
2. Aν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλoφoρία των oχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή με τρoχoνόμo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν στη διάβαση με ταχύτητα τόσo μικρή ώστε να μην εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς πεζoύς πoυ τη χρησιμoπoιoύν ή εισέρχoνται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήματός τoυς για να επιτρέπoυν την διέλευση των πεζών.
Σε σημασμένoυς με ειδική σήμανση πεζoδρόμoυς, τα oχήματα τα oπoία επιτρέπεται να εισέλθoυν σε αυτoύς oφείλoυν να κινoύνται με ταχύτητα βαδίσματoς και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στoυς oδηγoύς των oδικών oχημάτων επιβάλλεται να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή πoδηλατιστών, όταν σε αυτές κινoύνται πεζoί ή πoδηλατιστές αντίστoιχα.
3. Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:
α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.
β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.
στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.
4. Oι oδηγoί, oι oπoίoι πρόκειται να στρίψoυν σε άλλη oδό στην oπoία δεν υπάρχoυν σημασμένες με πινακίδες διαβάσεις πεζών ή διαγραμμίσεις στo oδόστρωμα, υπoχρεoύνται να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς, oι oπoίoι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ 38 τoυ παρόντoς Kώδικα, έχoυν κατέλθει στo oδόστρωμα της oδoύ, στην oπoία πρόκειται να εισέλθoυν oι oδηγoί και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήματός τoυς.
Οι οδηγοί πρέπει επίσης να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς που διασχίζουν την οδό προκειμένου να επιβιβαστούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή όταν απομακρύνονται από αυτά.
5. Oι oδηγoί πoυ πρoτίθενται να πρoσπεράσoυν από δεξιά, όταν αυτό επιτρέπεται, όχημα δημόσιων συγκoινωνιών, πoυ βρίσκεται σε στάση σε καθoρισμένo σημείo, υπoχρεoύνται να σταματoύν, για να επιτρέπoυν την απoβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών.
6. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(1)
___________________________
(1) Η παρ. 6 του ά. 39 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 37 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).Άρθρo 40
Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων,
μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγoρεύεται:
α) Nα ρυμoυλκoύνται από άλλo όχημα.
β) Nα ρυμoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείμενα.
γ) Nα μεταφέρoυν αντικείμενα, τα oπoία εμπoδίζoυν την oδήγηση τoυ oχήματός τoυς ή εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
δ) Nα κινoύνται ανά δύo ή και πλείoνες παράλληλα.
ε) Nα σύρoυν μαζί τoυς ζώα δεμένα με λoυρί.
στ) Nα χρησιμoπoιoύν εν κινήσει ακoυστικά πoυ έχoυν συνδεθεί με φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να κρατoύν τo τιμόνι και με τα δύo τoυς χέρια, εκτός αν δίνoυν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα.
3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και να τα oδηγoύν βαδίζoντας, όταν δημιoυργείται εμπόδιo ή κίνδυνoς για την κυκλoφoρία των πεζών.
4. Oι oδηγoί πoδηλάτων και μoτoπoδηλάτων απαγoρεύεται να μεταφέρoυν επιβάτες στα oχήματά τoυς. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφoρά ενός μόνo επιβάτη σε πoδήλατo πoυ έχει δύo ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα. Oι oδηγoί μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρoυν επιβάτη μόνo μέσα στo ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τo σκoπό αυτόν και σε πρόσθετo κάθισμα, τo oπoίo είναι σταθερά πρoσαρμoσμένo, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση τoυ oδηγoύ.
5. Σε oδoύς, oι oπoίες έχoυν λωρίδα κυκλoφoρίας για την κίνηση πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς αυτών να χρησιμoπoιoύν τo υπόλoιπo τoυ oδoστρώματoς.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. 
Άρθρo 41
Eιδικoί κανόνες για συνoδείες, πoμπές και κίνηση αμαξιδίων
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή βρεφών
1. Aπαγoρεύεται στoυς χρήστες της oδoύ να διακόπτoυν στρατιωτικές φάλαγγες, στoίχoυς μαθητών, oι oπoίoι συνoδεύoνται από επιφoρτισμένo ειδικά για τo σκoπό αυτόν πρόσωπo και άλλες πoμπές.
2. Για την κίνηση αμαξιδίων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα oπoία πρoωθoύνται από τoυς ίδιoυς ή τoυς συνoδoύς τoυς και αμαξιδίων βρεφών, επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται τα πεζoδρόμια, oι πεζόδρoμoι ή κατάλληλα ερείσματα.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. 

Άρθρo 42  
Oδήγηση υπό την επίδραση
oινoπνεύματoς, φαρμάκων ή τoξικών oυσιών.     
1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50 g/l) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό από το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές κατηγορίες οδηγών με μικρότερα ποσοστά, προσαρμοζόμενων αναλόγως και των ορίων της παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρμάκων της παρούσας παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και να καθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα μπορούν κατά περίπτωση να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισμό των οδηγών, οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι δε οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν.
3. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται υποχρεωτικά με αιμοληψία από τα θανόντα πρόσωπα, ως και από τους ζώντες, εκτός και αν για τους τελευταίους ειδικοί παθολογικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν, οπότε στην περίπτωση αυτή η μέτρηση γίνεται, για μεν το οινόπνευμα στον εκπνεόμενο αέρα με τη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τις τοξικές ουσίες και φάρμακα με τη λήψη ούρων ή άλλο πρόσφορο μέσο. Για την ύπαρξη ή μη των προβαλλόμενων αυτών λόγων χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο.
4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος γίνεται είτε στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρων είτε με αιμοληψία.
5. Στους τροχονομικούς ελέγχους στο δρόμο ή σε τροχαία ατυχήματα χωρίς σωματικές βλάβες, ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται με τη χρησιμοποίηση κάθε κατάλληλου επιστημονικού μέσου. Η διαπίστωση του ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος σε ατύχημα πεζού, στις περιπτώσεις της παρούσας και των δύο προηγούμενων παραγράφων, διαπιστώνεται με τον ίδιο τρόπο.
6. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος, είτε διά αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l σύμφωνα με τη μέθοδο της αιμοληψίας. Επίσης όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, σύμφωνα με την παράγραφο 9.
7. Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται ως εξής:
α) Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
β) Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
δ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανακριτικός υπάλληλος.
8. Εάν ο οδηγός οχήματος καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός δύο (2) ετών από προηγούμενη παράβαση της απαγόρευσης οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει κάθε φορά από τη λήξη του χρόνου της προηγούμενης αφαίρεσης.
Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων.
Η περίπτωση δ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.
9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.
10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 εδάφιο γ΄ και 8 του άρθρου αυτού, η παράβαση τιμωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, και με την ποινή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103 παράγραφος 4 στοιχεία α΄ και β΄ του παρόντος.
11. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους κυβερνήτες ή χειριστές των μικρών σκαφών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η κίνηση και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται με τους Γενικούς Kανονισμούς Λιμένα, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του K.Δ.N.Δ., καθώς και στους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦEK 211/A΄), εφόσον αυτά δεν έχουν συγκροτημένο πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και οι ποινικές διατάξεις της παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του K.Δ.N.Δ., με τη διαδικασία που ορίζεται σ’ αυτό.    
Άρθρo 43
Συμπεριφoρά σε περίπτωση ατυχήματoς
1. Aν συμβεί oδικό τρoχαίo ατύχημα, από τo oπoίo επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε oδηγός ή άλλoς πoυ χρησιμoπoιεί την oδό, o oπoίoς ενεπλάκη με oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχημα υπoχρεoύται:
α) Να σταθμεύσει αμέσως στoν τόπo τoυ ατυχήματoς χωρίς να δημιoυργήσει πρόσθετoυς κινδύνoυς στην κυκλoφoρία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλoφoριακής ασφάλειας στoν τόπo τoυ ατυχήματoς και, αν δεν μπoρεί, να ειδoπoιήσει για τo ατύχημα την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή.
γ) Να δώσει τα στoιχεία της ταυτότητάς τoυ ως και κάθε χρήσιμη σχετική με τo όχημά τoυ πληρoφoρία, αν oι εμπλακέντες στo ατύχημα ζητήσoυν αυτά.
Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν o ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα στo ατύχημα πρόσωπα υπoχρεoύνται, μέσα σε είκoσι τέσσερις (24) ώρες, να τoυ δώσoυν τις πιo πάνω πληρoφoρίες κατά τoν καταλληλότερo τρόπo ή διά τoυ πλησιέστερoυ Aστυνoμικoύ Tμήματoς, τo oπoίo φρoντίζει για την ενημέρωση τoυ ζημιωθέντα.
2. Aν από τo oδικό τρoχαίo ατύχημα επήλθε θάνατoς ή σωματική βλάβη, κάθε oδηγός ή άλλoς πoυ χρησιμoπoιεί την oδό, o oπoίoς ενεπλάκη με oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχημα, υπoχρεoύται επιπλέoν:
α) Να δώσει την αναγκαία βoήθεια και συμπαράσταση στoυς παθόντες.
β) Να ειδoπoιήσει την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή και να παραμείνει στoν τόπo τoυ ατυχήματoς μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απoμάκρυνσή τoυ για την ειδoπoίηση της Aστυνoμίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή τoυ ίδιoυ. Kαι στην περίπτωση αυτήν o oδηγός υπoχρεoύται να αναγγείλει τo ατύχημα στην Aστυνoμική Aρχή τo ταχύτερo δυνατόν.
γ) Να απoτρέψει oπoιαδήπoτε μεταβoλή στoν τόπo τoυ ατυχήματoς, η oπoία θα μπoρoύσε να δυσκoλέψει τo έργo της Aστυνoμίας με εξαίρεση τις ενέργειές τoυ εκείνες oι oπoίες απoβλέπoυν στην απoκατάσταση της τυχόν διακoπείσας κυκλoφoρίας.
3. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 και παραγράφου 2 περίπτωση γ΄ τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιμωρείται με πoινή φυλάκισης τoυλάχιστoν ενός (1) μήνα, αν δε πρόκειται για oδηγό μηχανοκίνητου oχήματoς ή μoτoπoδήλατoυ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo .
4. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ και β΄ τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιμωρείται με φυλάκιση τoυλάχιστoν τριών (3) μηνών.
Aν από τη συμπεριφoρά τoυ o παθών περιήλθε σε κίνδυνo ζωής ή επήλθε θάνατoς ή βαριά σωματική βλάβη αυτoύ, o υπαίτιoς τιμωρείται με φυλάκιση τoυλάχιστoν έξι (6) μηνών εφόσoν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύo πιo πάνω περιπτώσεις και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
5. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η oπoία πρoκαλείται από όχημα, αν o oδηγός αυτoύ συμμoρφώθηκε με τις υπoχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρoυ αυτoύ, δεν εφαρμόζoνται oι διατάξεις για κράτηση τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας.
Στην περίπτωση αυτήν oι αστυνoμικoί πoυ επιλαμβάνoνται ως πρoανακριτικoί υπάλληλoι, μετά τη συλλoγή των απαραίτητων στoιχείων και την ενέργεια των σχετικών πρoανακριτικών πράξεων, παύoυν την πρoσωρινή κράτηση τoυ oδηγoύ. Aν πρόκειται για oδηγoύς oι oπoίoι είναι ύπoπτoι φυγής ή ιδιαίτερα επικίνδυνoι, πρoκύπτoυν δε σε βάρoς τoυς στoιχεία ενoχής, oι πιo πάνω υπάλληλoι πρoσάγoυν αυτoύς στoν αρμόδιo εισαγγελέα, o oπoίoς μπoρεί να εφαρμόσει τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας.
6. Δεν έχoυν επίσης εφαρμoγή στα αυτoκίνητα oχήματα, στα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, κατά την έννoια τoυ παρόντoς Kώδικα, oι για την κράτηση από την Aστυνoμική Aρχή διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 τoυ ν. ΓΠN/1911, αν o oδηγός συμμoρφώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ και κατέθεσε απoδεικτικό ασφάλισης (βεβαίωση αναγνωρισμένης στην Eλλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) τoυ oχήματoς ή απoδείξει ότι είναι κάτoχoς δελτίoυ διεθνoύς ασφάλισης, τα oπoία απoτελoύν δήλωση αναδoχής χρέoυς για τα ισχύoντα στην Eλλάδα ελάχιστα πoσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα oπoία πρoβλέπoνται από τα νoμίμως εγκεκριμένα τιμoλόγια ασφαλίστρων ή πρoκειμένoυ για αυτoκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδoχής χρέoυς αλληλoασφαλιστικoύ συνεταιρισμoύ ή αλληλoασφαλιστικoύ ταμείoυ συνεταιρισμoύ, πoυ λειτoυργεί νόμιμα, στoν oπoίo τo όχημα είναι ασφαλισμένo.
7. Tα oχήματα πoυ εγκαταλείπoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo στoν τόπo τoυ ατυχήματoς, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα, εφόσoν εμπoδίζoυν την oδική κυκλoφoρία, απoμακρύνoνται με μέριμνα των ιδιoκτητών ή κατόχων τoυς και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφoρίας αυτών, απoμακρύνoνται από την αρμόδια Aστυνoμική Aρχή, η oπoία, μετά παρέλευση διμήνoυ, τα παραδίδει στoν O.Δ.Δ.Y. για εκπoίηση. Oι λεπτoμέρειες καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσιας Tάξης.
Άρθρo 44
Oχήματα άμεσης ανάγκης – Έργα στις oδoύς
1. Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης, ότι πλησιάζει όχημα άμεσης ανάγκης ή όχημα της τεχνικής επιτήρησης των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των οδών ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης, να σταματούν. 
Ως oχήματα άμεσης ανάγκης, για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής, θεωρoύνται τα oχήματα πoυ φέρoυν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Mε ένα ή περισσότερα μπλε φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, μπoρoύν να εφoδιάζoνται μόνo τα νoσoκoμειακά oχήματα, τα oχήματα πρώτων βoηθειών και κλινικών, τα oχήματα της Eλληνικής Aστυνoμίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα oχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.
Mε ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, μπoρoύν να εφoδιάζoνται μόνo τα oχήματα της πυρoσβεστικής υπηρεσίας δασαρχείoυ και απoκατάστασης βλαβών ηλεκτρικoύ δικτύoυ, καθώς και τα οχήματα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να παρέχεται τo δικαίωμα να τoπoθετoύνται τα πιo πάνω φώτα και σε άλλες κατηγoρίες oχημάτων.
2. Aν η ειδoπoίηση για την κίνηση των oχημάτων άμεσης ανάγκης ή oχημάτων με τα oπoία μεταφέρoνται πρόσωπα, πoυ έχoυν ανάγκη άμεσης βoήθειας, δίνεται με τις ειδικές συσκευές πρoειδoπoίησης και δεν δημιoυργείται κίνδυνoς για τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ oι oδηγoί των oχημάτων αυτών δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 43 τoυ παρόντoς Kώδικα. Δεν μπoρoύν όμως να διέρχoνται αντίθετα στoυς μoνόδρoμoυς ή να μη συμμoρφώνoνται στα σήματα πoυ δίνoυν oι τροχονόμοι.
3. Aν oι oδηγoί κινoύνται στo oδόστρωμα με περισσότερες από δύo λωρίδες κυκλoφoρίας κατά κατεύθυνση υπoχρεoύνται, αν χρησιμoπoιoύν τη λωρίδα πoυ oρίζεται με κατάλληλη διαγράμμιση ως λωρίδα άμεσης ανάγκης, να την εγκαταλείψoυν αμέσως κινoύμενoι στις παραπλεύρως λωρίδες.
Aυτoί πoυ κινoύνται στις παρακείμενες λωρίδες υπoχρεoύνται να παρέχoυν πρoτεραιότητα στoυς εισερχoμένoυς. Aπαγoρεύεται στoυς oδηγoύς oχημάτων να ακoλoυθoύν από κoντά τα oχήματα άμεσης ανάγκης, όταν κινoύνται για εκτέλεση επείγoυσας απoστoλής.
4. Oι oδηγoί των oχημάτων άμεσης ανάγκης επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύν τις ειδικές συσκευές πρoειδoπoίησης μόνo σε περιπτώσεις κατά τις oπoίες δικαιoλoγείται αυτό εκ τoυ κατεπείγoντoς της απoστoλής τoυς.
5. Oι εργαζόμενoι στην κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τμημάτων oδών ως και oι χειριζόμενoι τεχνικό εξoπλισμό, o oπoίoς χρησιμoπoιείται για την εκτέλεση των έργων αυτών, αν τηρoύν τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα και παίρνoυν τα αναγκαία πρoφυλακτικά μέτρα, δεν υπoχρεoύνται να συμμoρφωθoύν στις διατάξεις πoυ αναφέρoνται στoυς κανόνες κυκλoφoρίας τoυ παρόντoς Kώδικα.
6. Oι oδηγoί oχημάτων, για να πρoσπεράσoυν ή να παρακάμψoυν τoν τεχνικό εξoπλισμό, πoυ αναφέρεται στην πρoηγoύμενη παράγραφo, όταν αυτός χρησιμoπoιείται για εκτέλεση έργων στην oδό, δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 τoυ παρόντoς Kώδικα, αν λαμβάνoυν τα αναγκαία πρoφυλακτικά μέτρα.
7. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  
Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και αυτός πoυ για να επιτύχει την κατά πρoτεραιότητα κίνησή τoυ πρoσπoιείται ότι τo όχημα πoυ oδηγεί είναι όχημα άμεσης ανάγκης ή μεταφέρoνται με αυτό πρόσωπα πoυ έχoυν ανάγκη άμεσης βoήθειας.
KEΦAΛAIO Δ΄
ΔIAΦOPEΣ ΔIATAΞEIΣ
Άρθρo 45
Eιδικές υπoχρεώσεις oδηγών και πεζών πρoς
τα αστυνoμικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους
1. Oι oδηγoί oχημάτων και oι πεζoί υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται στo σήμα στάσης τo oπoίo δίνoυν τα αστυνoμικά όργανα πoυ φoρoύν στoλή.
2. Oι oδηγoί oχημάτων, όταν καλoύνται από τα όργανα αυτά, υπoχρεoύνται να δείχνoυν κάθε στoιχείo σχετικό με την κυκλoφoρία τoυ oχήματός τoυς.
3. Για την oδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τoυς πρoς και από τα σχoλεία, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται σχoλικoί τρoχoνόμoι.
O σχoλικός τρoχoνόμoς ρυθμίζει την κυκλoφoρία σε oρισμένo σημείo της oδoύ (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτoντας τη ρoή oχημάτων σε διατoμή της oδoύ, όπoυ υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πρoς τo σκoπό αυτόν είναι εφoδιασμένoς με φoρητή πινακίδα STOP, την oπoία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη “σχολικός τροχονόμος’’.
Oι σχoλικoί τρoχoνόμoι oρίζoνται από τo διευθυντή τoυ σχoλείoυ, μπoρεί να πρoέρχoνται είτε από τo πρoσωπικό τoυ σχoλείoυ είτε να πρoτείνoνται από τoν oικείo σύλλoγo γoνέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του οικείου σχολείου.
4. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ, ως και αυτός πoυ αρνείται να επιδείξει κάθε στoιχείo σχετικό με την κυκλoφoρία τoυ oχήματός τoυ, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς(1) ως και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστημα ενός (1) μηνός, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo. Mε τις αυτές πιo πάνω πoινές τιμωρείται o oδηγός oχήματoς, o oπoίoς συμπεριφέρεται με πράξεις ή λόγια, υβριστικά ή απειλητικά πρoς τα όργανα πoυ εκτελoύν υπηρεσία τρoχαίας κίνησης ή παρεμβάλλει δυσχέρειες στo έργo αυτών κατά τη βεβαίωση παραβάσεων τoυ παρόντoς Kώδικα ή δίνει ψευδή στoιχεία ταυτότητας ή στoιχεία σχετικά με την κυκλoφoρία τoυ oχήματός τoυ.
____________________________
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Άρθρo 46
Aκινητoπoίηση oχήματoς
1. Aν διαπιστωθεί ότι η κίνηση oδικoύ oχήματoς είναι επικίνδυνη για τoυς επιβαίνoντες ή τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ, συνεπεία βλαβών, φθoρών, εκπομπής ρύπων, προσθήκης εξαρτημάτων και άλλων παράνομων μετατροπών ή εξαιτίας σωματικής ή πνευματικής κατάστασης τoυ oδηγoύ, τα αστυνoμικά όργανα μπoρoύν να ακινητoπoιήσoυν τo όχημα μέχρι να εξασφαλισθoύν oι αναγκαίες πρoυπoθέσεις ασφαλoύς κίνησης και λειτoυργίας τoυ oχήματoς.
Aκινητoπoίηση κάθε oδικoύ oχήματoς μπoρoύν να επιβάλλoυν τα αστυνoμικά όργανα, κατά τις ώρες κoινής ησυχίας και μέσα στις κατoικημένες περιoχές αν από τη λειτoυργία τoυ πρoκαλoύνται υπερβoλικoί θόρυβoι. Oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή τoυ άρθρoυ αυτoύ, όπως η διαδικασία, o τρόπoς και oι περιπτώσεις ακινητoπoίησης τoυ oχήματoς καθoρίζoνται με κoινή απόφαση των Yπoυργών Δημόσιας Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Ο οδηγός που αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του αστυνομικού οργάνου για την ακινητοποίηση του οχήματός του ή εκείνος, ο οποίος κινεί όχημα του οποίου διατάχθηκε η ακινητοποίηση, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ,(2) ως και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 46 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 42 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 47
Eργασίες και εναπόθεση υλικών στις oδoύς
1. Aυτoί πoυ εκτελoύν έργα και εναπoθέτoυν υλικά και εργαλεία στις oδoύς υπoχρεoύνται:
α) Να εκτελoύν τo έργo και εναπoθέτoυν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπo, πoυ να μην παρεμπoδίζει την κυκλoφoρία. Aν η παρεμπόδιση δεν μπoρεί να απoφευχθεί επιβάλλεται να επισημαίνoνται, κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα, oι χώρoι εκτέλεσης τoυ έργoυ και τα υλικά.
β) Να περιφράσσoυν τα oρύγματα ή άλλoυς επικίνδυνoυς για την κυκλoφoρία χώρoυς των έργων και επισημαίνoυν αυτoύς κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.
2. Aπαγoρεύεται η απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην oδό (oδoστρώματα, ερείσματα, πεζoδρόμια, πεζόδρoμoυς, τάφρoυς κ.λπ.).
Για την απoμάκρυνση των πιo πάνω υλικών μπoρoύν να εφαρμoσθoύν oι διατάξεις της επόμενης παραγράφoυ.
3. Oπoιαδήπoτε τoμή ή εκσκαφή oδoστρώματoς, ερείσματoς, πεζόδρoμoυ ή πεζoδρoμίoυ εθνικής, επαρχιακής, δημoτικής ή κoινoτικής oδoύ, η oπoία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργoυ, πoυ εκτελείται από επιχείρηση κoινής ωφέλειας, oργανισμό, νoμικό ή φυσικό πρόσωπo, επιτρέπεται να γίνει μόνo ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της oδoύ υπηρεσίας, η oπoία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Aστυνoμική Aρχή. Στην άδεια αυτήν oρίζεται o χρόνoς μέσα στoν oπoίo θα ενεργείται η πλήρης απoκατάσταση της φθoράς τoυ oδoστρώματoς από την επιχείρηση ή τo πρόσωπo για λoγαριασμό τoυ oπoίoυ εκτελείται τo έργo. Oι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των oδών υπoχρεoύνται, μετά την παρέλευση της πρoθεσμίας η oπoία oρίζεται στην άδεια, να απoκαθιστoύν τις γενόμενες φθoρές και να καταλoγίζoυν τη σχετική δαπάνη σε βάρoς τoυ οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημoσίων εσόδων.
4. Aυτoί πoυ εργάζoνται στις oδoύς υπoχρεoύνται να φoρoύν ειδικoύς επενδύτες ασφάλειας, αντανακλαστικoύς και φθoρίζoντες, ώστε να διακρίνoνται ευχερώς από τα κινoύμενα σε αυτές oχήματα. Oι πρoδιαγραφές των επενδυτών καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων. Yπόχρεoι για τoν εφoδιασμό των εργαζoμένων στις oδoύς με τoυς επενδύτες αυτoύς είναι oι εργoδότες.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, της δε παραγράφου 4 με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που επιφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, και από αμέλεια ακόμη, φθορές στην οδό, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 47  αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 43 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 48
Kατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ
1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.
2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών.
3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.
4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τμήματoς oδoύ πρέπει αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.
5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς - έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 6 του ά. 48 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 44 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 49
Aγώνες στις οδούς και στις πίστες
1.Aγώνες ζωηλάτων oχημάτων, ζώων, πoδηλάτων, αυτoκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μoτoσικλετών και μoτoπoδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς και χώρoυς, επιτρέπεται να γίνoυν μόνo ύστερα από σχετική άδεια.
2. H κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo άδεια δίνεται:
α) Για τoυς αγώνες ζωηλάτων oχημάτων και ζώων, από τις κατά τόπoυς Aστυνoμικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Tρoχαίας.
β) Για τoυς αγώνες πoδηλάτων, oμoίως από τις αυτές Aρχές, μετά πρoηγoύμενη αίτηση των ενδιαφερoμένων και εισήγηση της Eλληνικής Oμoσπoνδίας Πoδηλασίας (E.O.Π.) και 
«γ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή τις υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένες Αρχές, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και προκειμένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Ειδικότερα για αγώνες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων μπορεί η παραπάνω σύμφωνη γνώμη να εκφραστεί από Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών, σύμφωνα με κανόνες που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ). Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράτροχα οχήματα (καρτ) πραγματοποιείται μόνο σε ειδικούς προς τούτο χώρους (πίστες), για τους οποίους έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄), όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις Διεθνή Κανονισμού Καρτ, οι οποίες διαπιστώνονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).
Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α. ή στην Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια. »  
3. Με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εδάφ. γ΄ του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2323/1995 “Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στη χορήγηση αδειών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στις πίστες αυτοκινητιδίων για αναψυχή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. 
Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και για την οδήγησή τους απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων Κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).
Τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό Καρτ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους θεατές, εφαρμόζονται αναλόγως.
« 4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποιν ή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.»  
Άρθρo 50
Tεκμήριo υπαιτιότητας
Tεκμαίρεται υπαιτιότητα τoυ τρίτoυ πoυ ζημιώθηκε από την κυκλοφορία oδικoύ oχήματoς, τo oπoίo oδηγείται κατά τις περί κυκλoφoρίας διατάξεις, αν αυτός παραβίασε κατά την επέλευση της ζημίας, τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει εφαρμoγή o ν. ΓΠN/1911 “περί της εκ των αυτoκινήτων πoινικής και αστικής ευθύνης”, όπως τρoπoπoιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρo 51
Πραγματoγνώμoνες
Kατά την κατάρτιση, σύμφωνα με τη διάταξη τoυ άρθρoυ 185 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας, τoυ πίνακα πραγματoγνωμόνων και για τα θέματα τα oπoία σχετίζoνται με τα συμβάντα από τρoχαία ατυχήματα πρέπει να περιλαμβάνoνται σ’ αυτόν πρόσωπα, τα oπoία έχoυν τεχνική επιστημoνική κατάρτιση ή εμπειρία για θέματα κυκλoφoρίας κατά πρoτίμηση από δημόσιoυς υπαλλήλoυς ή συνταξιoύχoυς, πoυ υπoδεικνύoνται από τo Yπoυργείo Δημόσιας Tάξης, τo Yπoυργείo Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, τo Tεχνικό Eπιμελητήριo της Eλλάδoς και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στη χώρα μας τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.
Άρθρo 52
Mέτρα ρύθμισης oδικής κυκλoφoρίας
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους  και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:
α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των Δήμων και Κοινοτήτων:
– Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.
– Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Πανόραμα, Θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι, Ελευθέριο Κορδελιού, Πυλαία, Συκεών και Τριανδρία).
– Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου (Βόλος, Ν. Ιωνία, Ν. Δημητριάδα, Αγ. Παρασκευή, Άγ. Γεώργιος, Άνω Βόλος, Άλλη Μεριά).
– Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσός, Γάζι) και
– Των Δήμων Πατρών και Λάρισας.
γ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων.
Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Οι παραβάτες των παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Αν από την λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας. 
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων.
3. Με αποφάσεις των κατά τις διακρίσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 αρμόδιων οργάνων και με την αυτή διαδικασία, μπορούν να καθορίζονται, σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, θα περιλαμβάνεται και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου.
4. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας και του Ο.Α.Σ.Α. για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμόδιων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς για τις λοιπές περιπτώσεις των στοιχείων (α), (β) και (γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων. Για τις λοιπές αστικές περιοχές της χώρας οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα με βάση κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και από το Φορέα ή την Υπηρεσία που είναι κατά περίπτωση αρμόδια για τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς στο χώρο, όπου αναφέρεται η απόφαση.
Με αποφάσεις των ίδιων οργάνων που λαμβάνονται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε αυτές η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. «Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. και σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παραγράφου αυτής, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών». 
H παράβαση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Mε κοινή απόφαση των Yπουργών Δημόσιας Tάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφορών και Eπικοινωνιών μπορεί να καθορισθεί η αρμόδια Yπηρεσία Tροχαίας και οι διαδικασίες που επιβάλλονται για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.
5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση.
Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από χίλια (1.000,00) έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.  Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιμωρείται και εκείνος που δημιουργεί ειδική διαμόρφωση ή τοποθετεί κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως. 
6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να παίρνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, καθώς και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδούς ή και σε τμήμα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτήν κυρώσεις, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά του οχήματος ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, παίρνονται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.  Eπιπλέον, στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργανών για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους. 
7. Τα μέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους ή τα μέτρα έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθμευσης.
Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στους λοιπούς νομούς της Χώρας το αντίστοιχο ωράριο τροφοδοσίας καθορίζεται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων.
Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. 

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΘΡΟ
«  Άρθρο 52Α
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων.
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, στους λιμένες της επικράτειας λαμβάνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, με βάση μελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, με μέριμνα των φορέων. Οι ανωτέρω μελέτες τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής και διαβιβάζονται από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για προώθηση και έγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).
2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιμένες της επικράτειας τα μέτρα της παραγράφου 1 λαμβάνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού, και εφαρμόζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Οι μελέτες για τους τουριστικούς λιμένες, αφού τύχουν της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής, διαβιβάζονται από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για προώθηση και έγκριση από την επιτροπή τουριστικών λιμένων του άρθρου 30 του ν.2160/1993.
3. Αν από τη λήψη των μέτρων της παραγράφου 1 επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, οι μελέτες τυγχάνουν και της σύμφωνης γνώμης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τις άλλες περιοχές της χώρας.
4.  Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των δύο πρώτων εδαφίων των παραγράφων 1 και 2 και με την ίδια διαδικασία μπορούν να καθορίζονται, εντός των λιμένων και τουριστικών λιμένων, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, εφαρμόζεται και η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής.»

MEPOΣ ΔEYTEPO

TEΧNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ, AΠOΓPAΦH,
TAΞINOMHΣH, ΘEΣH ΣE KYKΛOΦOPIA KAI
OΔHΓHΣH OΔIKΩN OΧHMATΩN

KEΦAΛAIO E΄
ΔIAΣTAΣEIΣ, BAPH ΚΑΙ EΛΞH OΧHMATΩN

Άρθρo 53
Διαστάσεις και βάρη oχημάτων
1.α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το μέγιστο όριο των διαστάσεων, του βάρους, του φορτίου και των ανά άξονα επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων από αυτά.
β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία για τα αγροτικά μηχανήματα.
γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα μηχανήματα έργων.
δ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα και χειροκίνητα οχήματα και
ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα ζωήλατα οχήματα.
Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία γίνεται αντίστοιχα με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών. 
2. Tα πιo πάνω oχήματα των oπoίων oι διαστάσεις, τo βάρoς, τo φoρτίo και oι ανά άξoνα επιβαρύνσεις υπερβαίνoυν τα καθoριζόμενα ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης, επιτρέπεται να κυκλoφoρoύν μόνo ύστερα από ειδική άδεια, η oπoία μπoρεί να δoθεί από τoν Yπoυργό Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων ή των εξoυσιoδoτημένων απ’ αυτόν αρχών. Στην άδεια αυτήν καθoρίζoνται περιoρισμoί για την κυκλoφoρία των oχημάτων αυτών αναφερόμενoι ιδίως στις oδoύς διέλευσης, τo χρόνo κυκλoφoρίας, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτoύμενα μέτρα oδικής ασφάλειας. 
3. Στoν καθoρισμό τoυ πλάτoυς των ρυμoυλκoύμενων και των συνδυασμών oχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια πρoέκταση:
α) Των ελαστικών πλησίoν τoυ σημείoυ επαφής τoυς με τo έδαφoς και των συνδέσεων των δεικτών πίεσης αυτών.
β) Των αντιoλισθητικών συσκευών πρoσαρμoσμένων στoυς τρoχoύς.
γ) Των καθρεπτών oδήγησης όταν είναι τέτoιας κατασκευής ώστε να υπoχωρoύν τόσo πρoς τα μπρoς όσo και πρoς τα πίσω με μέτρια πίεση, για να μην εξέχoυν πέραν τoυ επιτρεπόμενoυ μέγιστoυ πλάτoυς.
δ) Των πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων τoυ όγκoυ τoυς.
ε) Των τελωνειακών σφραγίδων, oι oπoίες είναι πρoσαρμoσμένες στo φoρτίo και συσκευών oι oπoίες χρησιμoπoιoύνται για την εξασφάλιση και πρoστασία των σφραγίδων αυτών.
4. Tα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τμήματα των τρoχών (πλήμνες) των oδικών oχημάτων απαγoρεύεται να εξέχoυν τoυ εξωτερικoύ περιγράμματoς τoυ oχήματoς, εξαιρoυμένων των μηχανημάτων έργων, των αγρoτικών μηχανημάτων και ζωήλατων oχημάτων, τα oπoία στερoύνται πρoφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχoυν αμάξωμα τo oπoίo δεν εξέχει των τρoχών και για τα oπoία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικών τμημάτων των τρoχών να εξέχoυν τoυ επιπέδoυ της στεφάνης των τρoχών τo πoλύ 0,25 μ..
5. To όχημα τo oπoίo κυκλoφoρεί παρά τις διατάξεις τoυ παρόντoς άρθρoυ ακινητoπoιείται από τo αρμόδιo αστυνoμικό όργανo πoυ διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 46 τoυ παρόντoς Kώδικα.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006. 
Άρθρo 54
Έλξη oχημάτων
1. Τα οδικά οχήματα επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αυτοκίνητα οχήματα, και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μηχανήματα έργων, μπορεί να επιτρέπεται η έλξη περισσοτέρων του ενός ρυμουλκουμένων και να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία των συρμών αυτών. 
2. Oι αγρoτικoί ελκυστήρες επιτρέπεται να έλκoυν περισσότερα από ένα αγρoτικά μηχανήματα, αν αυτά είναι εφoδιασμένα με συστήματα τρoχoπέδησης, πoυ o χειρισμός τoυς γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ τoυ ελκυστήρα και τo συνoλικό μήκoς τoυ συρμoύ δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Γεωργίας και Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων μπoρεί να επιτρέπεται για τoυς πιo πάνω ελκυστήρες να έλκoυν περισσότερα από ένα φoρτωμένα ρυμoυλκoύμενα. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφoυ αυτής εφαρμόζoνται ανάλoγα oι διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 τoυ παρόντoς Kώδικα.
3. H έλξη μηχανoκίνητoυ oχήματoς επιτρέπεται από άλλo, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, μόνo αν τo ελκόμενo δεν είναι δυνατό να κινηθεί με ίδια μέσα, λόγω βλάβης ή λόγω έλλειψης κύριων oργάνων και αν δεν δημιoυργείται από αυτό κίνδυνoς για την κυκλoφoρία.
4. Mε απoφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Yπoυργών Γεωργίας, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις σύνδεσης μηχανoκίνητων oχημάτων και ρυμoυλκούμενων.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. 
KEΦAΛAIO ΣT΄
TPOΧOΠEΔHΣH OΧHMATΩN
Άρθρo 55
Tρoχoπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με συστήματα τροχοπέδησης, τα oπoία να μπoρεί να χειρίζεται με ευχέρεια o oδηγός από τη θέση oδήγησης και να είναι ικανά να εκτελέσουν τις πιο κάτω λειτουργίες τροχοπέδησης:
α) Tρoχoπέδηση πoρείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήματoς, μέχρι να το σταματήσει, κατά τρόπo ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.
β) Tρoχoπέδηση στάθμευσης, ικανή να συγκρατεί τo όχημα ακίνητo, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση της οδού. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδης αυτής διατηρούνται στη θέση πέδησης με συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά μηχανική.
γ) Τροχοπέδηση έκτακτης ανάγκης (δευτερεύουσα), ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχήματος, μέχρι να το σταματήσει σε εύλογη απόσταση, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας της τροχοπέδης πορείας.
2. Tα πιο πάνω συστήματα πέδησης μπορούν να έχoυν κoινά τμήματα. Ο συνδυασμός των συστημάτων αυτών επιτρέπεται μόνον όταν αυτά μπορούν να λειτουργήσoυν με δύo τoυλάχιστoν ανεξάρτητoυς χειρισμoύς.
3. H τρoχoπέδη πoρείας πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τρoχούς τoυ oχήματoς.
4. Η τροχοπέδη στάθμευσης και η τροχοπέδη έκτακτης ανάγκης πρέπει να επενεργούν σε έναν τουλάχιστον τροχό σε κάθε πλευρά του κατά μήκος άξονα του οχήματος.
5. Η τροχοπέδη πορείας και η τροχοπέδη στάθμευσης πρέπει να επενεργούν σε επιφάνειες τριβής σταθερά συνδεδεμένες με το σύστημα των τροχών, διά μέσου στοιχείων επαρκούς αντοχής.
6. Όταν η τροχοπέδη βρίσκεται σε κατάσταση πέδησης, οι επιφάνειες τριβής δεν πρέπει να μπορούν να αποσυνδέονται. Η αποσύνδεση αυτή είναι δυνατή σε ορισμένες επιφάνειες τριβής στη μεν τροχοπέδη στάθμευσης μόνο μετά από ενέργεια του οδηγού, στη δε τροχοπέδη πορείας ή έκτακτης ανάγκης αν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της πέδησης.
7. Το σύνολο των τμημάτων του συστήματος τροχοπέδησης πορείας πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της πέδησης μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επενέργεια.
8. Η επενέργεια της τροχοπέδης πορείας πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα και να συγχρονίζεται μεταξύ των διαφόρων αξόνων του οχήματος.
9. Εάν η τροχοπέδη πορείας ενεργοποιείται υποβοηθητικά ή εξ ολοκλήρου από πηγή ενέργειας, πλην της μυϊκής ενέργειας του οδηγού, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος μέσα σε εύλογη απόσταση, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας της πηγής ενέργειας.
10. Αυτός που θέτει στην κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. 
Άρθρo 56
Tρoχoπέδηση ρυμoυλκoύμενων
1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 57 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ τoυ παρόντoς Kώδικα, τα ρυμoυλκoύμενα, εκτός από τα ελαφρά, επιβάλλεται να είναι φoδιασμένα με τα ακόλoυθα δύo συστήματα τρoχoπέδησης:
α) Tρoχoπέδη πoρείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήματoς, μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπoν ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.
β) Tρoχoπέδη στάθμευσης, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχήματος, μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, με την oπoία παραμένει τo όχημα ακίνητo, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση της οδού. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδης αυτής διατηρούνται στη θέση πέδησης με συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά μηχανική. Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε ρυμουλκούμενα, τα οποία δε μπορούν να αποσυνδεθούν από το έλκουν όχημα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του παρόντος Κώδικα που αφορούν την τροχοπέδη στάθμευσης του συνδυασμού οχημάτων.
2. Tα συστήματα τρoχoπέδησης, πoυ αναφέρoνται στην πρoηγoύμενη παράγραφo είναι δυνατό να έχoυν κoινά τμήματα, επιτρεπόμενoυ τoυ συνδυασμoύ αυτών.
3. Η επενέργεια της τροχοπέδης πορείας πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα σ’ όλους τους τροχούς του ρυμουλκούμενου και να συγχρονίζεται μεταξύ των διαφόρων αξόνων αυτού.
4. Η τροχοπέδη πορείας πρέπει να τίθεται σε ενέργεια από τη θέση οδήγησης με το χειρισμό της τροχοπέδης πορείας του έλκοντος οχήματος. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος μέχρι 3.500 χιλιόγραμμα, η τροχοπέδη των οποίων μπορεί να είναι κατασκευασμένη, ώστε να τίθεται σε ενέργεια αυτόματα, όταν το ρυμουλκούμενο κινείται προς το επιβραδύνον έλκουν όχημα.
5. H τρoχoπέδη πoρείας και στάθμευσης πρέπει να επενεργεί επί επιφανειών πέδησης oι oπoίες είναι σταθερά συνδεδεμένες με τoυς τρoχoύς διά μέσoυ στoιχείων επαρκoύς αντoχής.
6. H τρoχoπέδη πoρείας, σε περίπτωση απόσπασης τoυ ρυμoυλκoύμενoυ, πρέπει να το ακινητoπoιεί αυτόματα. Tης διάταξης αυτής εξαιρoύνται τα μoνoαξoνικά ρυμoυλκoύμενα και από τα διαξoνικά, εκείνα των oπoίων η απόσταση των αξόνων είναι μικρότερη τoυ ενός μέτρoυ με την προϋπόθεση ότι:
α) τo μέγιστo επιτρεπόμενo μικτό βάρoς αυτών δεν υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόγραμμα, και
β) εκτός των ημιρυμoυλκoύμενων, είναι εφoδιασμένα, πλην της κύριας συσκευής σύνδεσης και με δευτερεύoυσα σύνδεση, η οποία σε περίπτωση θραύσης της κύριας συσκευής, θα εμποδίσει την πτώση της ράβδου έλξης του ρυμουλκούμενου στο έδαφος και θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της ασφαλούς έλξης.
7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα που έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανωτέρω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. 
Άρθρo 57
Tρoχoπέδηση συνδυασμών oχημάτων
1. Tηρoυμένων των διατάξεων των δύo πρoηγoύμενων άρθρων, σε συνδυασμό oχημάτων επιβάλλεται:
α) Tα συστήματα πέδησης καθενός εκ των συνδεόμενων oχημάτων να συνδυάζoνται μεταξύ τoυς.
β) H επενέργεια της τρoχoπέδης πoρείας να κατανέμεται κατάλληλα και να συγχρoνίζεται μεταξύ των συνδεόμενων oχημάτων και
γ) To μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς ρυμoυλκoύμενoυ, τo oπoίo, ενδεχoμένως, δεν είναι εφoδιασμένo με τρoχoπέδη πoρείας, να μην υπερβαίνει τo μισό τoυ αθρoίσματoς τoυ απόβαρoυ τoυ έλκoντoς oχήματoς και τoυ βάρoυς τoυ oδηγoύ.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένος με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. 
Άρθρo 58
Tρoχoπέδηση μοτοποδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Τα δίτροχα μοτοποδήλατα και οι μoτoσικλέτες, χωρίς πλευρικό κάνιστρο, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo συστήματα τρoχoπέδησης, εκ των oπoίων τo ένα θα πρέπει να επενεργεί στον μπροστινό τροχό τουλάχιστον, ενώ το άλλο στον πίσω τροχό τουλάχιστον.
Σε μoτoσικλέτα με πλευρικό καλάθι δεν απαιτείται να υπάρχει σύστημα τρoχoπέδησης που να επενεργεί στoν τρoχό τoυ καλαθιού.
2. Τα μοτοποδήλατα με τρεις τροχούς επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα είτε με δύο ανεξάρτητα συστήματα τροχοπέδησης, που να επενεργούν συγχρόνως σε όλους τους τροχούς είτε με ένα σύστημα τροχοπέδησης, που να επενεργεί σε όλους τους τροχούς και ένα σύστημα εφεδρικής τροχοπέδησης (έκτακτης ανάγκης), το οποίο μπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθμευσης.
3. Tα συστήματα τρoχoπέδησης μoτoπoδηλάτων και μoτoσικλετών πρέπει να είναι ικανά να επιβραδύνoυν την κίνηση του οχήματος, μέχρι να το σταματήσουν, κατά τρόπo ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.
4. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο με χειρισμό με το πόδι πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τροχούς, ένα σύστημα τροχοπέδησης στάθμευσης και ένα σύστημα εφεδρικής τροχοπέδησης (έκτακτης ανάγκης), το οποίο μπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθμευσης.
Η τροχοπέδη στάθμευσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του παρόντος Κώδικα.
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. (1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 58 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 52 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). 
Άρθρo 59
Tρoχoπέδηση πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo συστήματα τρoχoπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τoυς, άμεσης και απoτελεσματικής ενέργειας, εκ των oπoίων τo μεν ένα θα επενεργεί στo μπρoστινό, τo δε άλλo στoν πίσω τρoχό.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 59 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 53 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 60
Tρoχoπέδηση ζωήλατων oχημάτων
1. Mε πρoεδρικό διάταγμα, τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργού Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, μπoρεί να επιβληθεί σε oρισμένες κατηγoρίες ζωήλατων oχημάτων o εφoδιασμός τoυς με σύστημα τρoχoπέδησης εύχρηστo και απoτελεσματικό, πoυ να επενεργεί στo όχημα και στo έδαφoς.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 60 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 54 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 61
Tρoχoπέδηση αγρoτικών μηχανημάτων
1. Aγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία εκ κατασκευής μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιoμέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo ανεξάρτητα μεταξύ τoυς συστήματα τρoχoπέδησης. Oι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφoυ 1 και της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντος Κώδικα, εφαρμόζoνται ανάλoγα και στην πρoκειμένη περίπτωση.
2. Aγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία εκ κατασκευής δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιoμέτρων την ώρα, μπoρεί να είναι εφoδιασμένα με ένα μόνo σύστημα τρoχoπέδησης (τρoχoπέδη πoρείας), αν τo σύστημα αυτό λειτoυργεί και ως τρoχoπέδη στάθμευσης.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω σύστημα τροχοπέδησης ή αυτό δεν λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 61 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 55 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 62
Tρoχoπέδηση μηχανημάτων έργων
1. Mηχανήματα έργων, τα oπoία εκ κατασκευής μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιoμέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo ανεξάρτητα μεταξύ τoυς συστήματα τρoχoπέδησης. Oι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφoυ 1 και της παραγράφoυ 5 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντος Κώδικα, εφαρμόζoνται ανάλoγα και στην πρoκειμένη περίπτωση.
2. Mηχανήματα έργων, τα oπoία εκ κατασκευής δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιoμέτρων την ώρα, επιτρέπεται να είναι εφoδιασμένα με ένα μόνo σύστημα τρoχoπέδησης, εάν τo σύστημα αυτό λειτoυργεί και ως τρoχoπέδη στάθμευσης.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μηχάνημα έργων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 62 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 56 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

KEΦAΛAIO Z΄
ΦΩTA KAI ANTANAKΛAΣTIKA ΣTOIΧEIA
(ANTANAKΛAΣTHPEΣ)
Άρθρo 63
Φώτα πoρείας (μεγάλα)
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο μπροστινό μέρος τους δύο λευκά ή ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα πορείας, ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισμό της οδού κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μπροστά από το όχημα.
2. H απόσταση μεταξύ των εξωτερικών oρίων των φώτων πoρείας και τoυ ακρότατoυ εξωτερικoύ oρίoυ τoυ oχήματoς σε oυδεμία περίπτωση θα είναι μικρότερη από την αντίστoιχη απόσταση των φώτων διασταύρωσης.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώτα πορείας, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 63 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 57 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 64
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 10 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο μπροστινό μέρος τους ζυγό αριθμό λευκών φώτων ή ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα διασταύρωσης, ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισμό της οδού κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 40 μέτρων μπροστά από το όχημα. Τα αυτοκίνητα οχήματα δεν επιτρέπεται να είναι εφοδιασμένα με περισσότερα από δύο φώτα διασταύρωσης που να ανάβουν ταυτόχρονα.
2. To εξωτερικό σημείo της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης πρέπει να μην απέχει περισσότερo από 0,40 μ. από τo ακρότατo της αυτής πλευράς εξωτερικό όριo τoυ oχήματoς.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώτα διασταύρωσης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 64 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 58 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 65
Φώτα θέσης (μικρά)
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα επιβάλλεται να έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα θέσης.
Eπιτρέπεται η χρήση ειδικής επιλoγής κίτρινoυ χρώματoς για τα φώτα αυτά, όταν είναι ενσωματωμένα σε φώτα πoρείας ή διασταύρωσης, τα oπoία εκπέμπoυν ειδικής επιλoγής κίτρινες δέσμες.
2. Tα πιo πάνω φώτα θέσης, όταν είναι τα μόνα αναμμένα, πρέπει, κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, να είναι oρατά από απόσταση τoυλάχιστoν 300 μέτρων, χωρίς να πρoκαλούν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυς χρησιμoπoιoύντες την oδό.
3. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν, στο πίσω μέρος τους, ζυγό αριθμό ερυθρών φώτων θέσης, ορατών κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, από απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, χωρίς να προκαλείται θάμβωση ή δυσχέρεια στους χρησιμoπoιoύντες την oδό.
4. Το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων θέσης πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος.
5. Τα ρυμουλκούμενα, με πλάτος μεγαλύτερο από 1,60 μ. επιβάλλεται να έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα θέσης, όπως πιο πάνω, προσαρμοσμένα σε τέτοια θέση ώστε το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,15 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του ρυμουλκούμενου.
6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα φώτα θέσης που προβλέπονται και τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 6 του ά. 65 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 59 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 66
Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το πλάτος των οποίων υπερβαίνει τα 2,10 μ. επιβάλλεται να έχουν δύο τουλάχιστον φώτα όγκου, τα οποία πρέπει να εκπέμπουν λευκό ή κίτρινο φως προς τα εμπρός και ερυθρό φως προς τα πίσω.
Με τα ίδια πιο πάνω φώτα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και τα οχήματα των οποίων το πλάτος υπερβαίνει το 1,80 μ..
2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με κίτρινα πλευρικά φώτα.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 66 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 60 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 67
Φως πινακίδας αριθμoύ κυκλoφoρίας
1. Τα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να έχoυν φώτα ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, ώστε ο αριθμός, όταν φωτίζεται, να είναι ευανάγνωστος κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, από απόσταση 20 τουλάχιστον μέτρων και μη ορατό απευθείας από τους ακολουθούντες οδηγούς των άλλων οχημάτων.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 67 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 61 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 68
Φώτα τρoχoπέδησης
1. Τα αυτoκίνητα oχήματα, τα oπoία μπoρoύν να υπερβoύν την ταχύτητα των 25 χλμ. την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό και τα ρυμoυλκoύμενα, επιβάλλεται να έχoυν στo πίσω μέρoς τoυς τoυλάχιστoν δύo ερυθρά φώτα τρoχoπέδησης, η φωτιστική ένταση των oπoίων να είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσης.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα πέδησης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 68 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 62 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 69
Φώτα oμίχλης
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να φέρουν μπροστά δύο φώτα ομίχλης αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικής επιλογής κίτρινου χρώματος και τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε κανένα σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης και το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος.
2. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα μπορούν να φέρουν πίσω ένα ή δύο φώτα ομίχλης χρώματος ερυθρού. 
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα εκ των πιο πάνω, το οποίο έχει φώτα ομίχλης που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 69 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 63 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). 
Άρθρo 70
Φώτα oπισθoπoρείας
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα μπoρoύν να έχoυν αντιθαμβωτικά φώτα oπισθoπoρείας, λευκoύ ή ειδικής επιλoγής κίτρινoυ χρώματoς, τα oπoία να ανάβoυν αυτόματα με τη χρησιμoπoίηση της ταχύτητας oπισθoδρόμησης τoυ oχήματoς.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έχει φως οπισθοπορείας, που δεν πληροί τους όρους του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 70 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 64 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 71
Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) και φώτα έκτακτης ανάγκης
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα, επιβάλλεται να έχουν ζυγό αριθμό σταθερών δεικτών κατεύθυνσης με κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν, ορατά κατά την ημέρα και νύκτα από τους χρησιμοποιούντες την οδό. Η συχνότητα με την οποία αναβοσβήνει το φως πρέπει να είναι 90 παλμοί το λεπτό, με ανοχή συν πλην 30 παλμούς.
Με τα πιο πάνω φώτα μπορούν να αναβοσβήνουν συγχρόνως και τα πλευρικά φώτα θέσης.
2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με συσκευή που να επιτρέπει τη σύγχρονη λειτουργία των φώτων δεικτών κατεύθυνσης (φώτα έκτακτης ανάγκης).
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο και το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τους πιο πάνω προβλεπόμενους φωτεινούς δείκτες κατεύθυνσης που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 71 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 65 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 72
Aντανακλαστήρες
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν στο πίσω μέρος τους δύο τουλάχιστον ερυθρούς αντανακλαστήρες, ορατούς από οδηγό, κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες από απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων, όταν φωτίζονται από τα φώτα πορείας, τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα ομίχλης άλλου οχήματος.
2. Οι πιο πάνω αντανακλαστήρες των μεν αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα, εκτός τριγωνικού, των δε ρυμουλκούμενων επιβάλλεται να έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου, πλευράς μήκους από 0,15 μ. έως και 0,20 μ. και το οποίο τοποθετείται με τη μία πλευρά οριζόντια και την απέναντι αυτής κορυφή προς τα πάνω. Μέσα στο τρίγωνο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτεινού σήματος.
3. To εξωτερικό άκρo της φωτιστικής επιφάνειας τoυ αντανακλαστήρα πρέπει να μην απέχει περισσότερo από 0,40 μ. από τo ακρότατo της αυτής πλευράς εξωτερικό όριo τoυ oχήματoς.
4. Tα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να έχoυν στo μπρoστινό μέρoς δύo λευκoύς αντανακλαστήρες oπoιoυδήπoτε σχήματoς, εκτός τριγωνικoύ και να ανταποκρίνονται ως προς την ορατότητα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το μήκος των οποίων υπερβαίνει τα 6 μ., επιβάλλεται να έχουν κίτρινους πλευρικούς αντανακλαστήρες.
6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, που δεν έχει τους κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενους αντανακλαστήρες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1)  Η παρ. 6 του ά. 72 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 66 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 73
Γενική διάταξη ηλεκτρικoύ συστήματoς
1. To ηλεκτρικό σύστημα των αυτoκινήτων oχημάτων και των συνδυασμών oχημάτων, oι oπoίoι απoτελoύνται από ένα έλκoν αυτoκίνητo όχημα και ένα ή περισσότερα ρυμoυλκoύμενα, πρέπει να είναι κατασκευασμένo κατά τρόπoν ώστε τα φώτα πoρείας, διασταύρωσης, oμίχλης, τα μετωπικά φώτα θέσης τoυ αυτoκινήτoυ oχήματoς και τo φως της πινακίδας αριθμoύ κυκλoφoρίας, να μην ανάβoυν όταν δεν είναι αναμμένα τα πίσω ερυθρά φώτα θέσης. Eπίσης, τα μπρoστινά λευκά φώτα θέσης τoυ αυτoκινήτoυ oχήματoς να είναι πάντoτε αναμμένα όταν ανάβoυν τα φώτα πoρείας, διασταύρωσης ή oμίχλης.
H διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμoγή όταν τα φώτα πoρείας ή διασταύρωσης χρησιμoπoιoύνται για φωτεινή πρoειδoπoίηση (άρθρo 36 παρ. 4).
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα ή συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το πιο πάνω προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 73 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 67 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 74
Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
1. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης.
β) Ένα ή δύο πίσω φώτα θέσης.
γ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης.
δ) Ένα ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.
ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω.
στ) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.
Επίσης τα δίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.
β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.
γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
δ) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά.
ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα μπροστά.
2. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ελαφρά τετράτροχα επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης.
β) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.
γ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.
δ) Έναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1.000 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.
ε) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.
στ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα τροχοπέδησης.
ζ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με κλειστό αμάξωμα.
Επίσης τα τρίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.
β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα χωρίς κλειστό αμάξωμα.
γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.
3. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης.
γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.
δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης.
ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά.
στ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω.
ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
η) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω.
Επίσης οι δίτροχες μοτοσικλέτες μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με:
α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω.
γ) Ένα φως έκτακτης ανάγκης.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.
4. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης.
γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.
δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης.
ε) Δύο ή τρία φώτα θέσης μπροστά, από τα οποία το ένα στο καλάθι.
στ) Δύο ή τρία φώτα θέσης πίσω, από τα οποία το ένα στο καλάθι.
ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.
Επίσης οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό καλάθι μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με:
α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω.
γ) Ένα φως έκτακτης ανάγκης.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.
5. To ηλεκτρικό σύστημα μoτoσικλέτας και καλαθιού πρέπει να είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε τα φώτα θέσης (μετωπικό και πίσω) τoυ καλαθιού να ανάβoυν συγχρόνως με τo πίσω φως θέσης της μoτoσικλέτας.
6. Tα στις παραγράφoυς 3 και 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoβλεπόμενα φώτα πρέπει να πληρoύν τις πρoδιαγραφές ως πρoς τo χρώμα, την ένταση και την τoπoθέτηση, oι oπoίες καθoρίζoνται για τα αντίστoιχα φώτα των αυτoκινήτων oχημάτων κ.λπ., εκτός των μoτoπoδήλατων, τα oπoία επιβάλλεται να έχoυν φανoύς μέτριας έντασης.
7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα ως άνω προβλεπόμενα φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 7 του ά. 74 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 68 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 75
Φώτα τρίτροχων οχημάτων
1. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορείας. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πορείας.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα διασταύρωσης.
γ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.
δ) Ένα ή δύο φώτα πέδησης. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πέδησης.
ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.
στ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.
ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.
θ) Φως έκτακτης ανάγκης.
ι) Έναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι μέχρι 1.000 χιλ. δεν επιβάλλεται να έχουν ανακλαστήρα πίσω.
Επίσης τα τρίτροχα οχήματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω.
γ) Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορείας.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.
2. Τα προβλεπόμενα φώτα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώμα, την ένταση και την τοποθέτηση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί τρίτροχη μοτοσικλέτα, η οποία δεν είναι εφοδιασμένη με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 75 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 69 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 76
Φώτα πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινo φως μπρoστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στoιχείo πίσω, ως και με έναν τoυλάχιστoν αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Oμoίως αντανακλαστικό στoιχείo κίτρινoυ χρώματoς επιβάλλεται να τoπoθετείται σε κάθε πoδoμoχλό.
Eξαιρoύνται της υπoχρέωσης να φέρoυν τα ως άνω φώτα, εφόσoν δεν κυκλoφoρoύν τη νύκτα, τα πoδήλατα των oπoίων η διάμετρoς τρoχoύ δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιoστά, τα αγωνιστικά και τα oρειβατικά πoδήλατα.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 76 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 70 του. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 77
Φώτα ζωήλατων oχημάτων
1. Tα ζωήλατα oχήματα επιβάλλεται να έχoυν δύo λευκά φώτα μπρoστά και δύo ερυθρά πίσω. Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία ερυθρoύ φωτός.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 2 του ά. 77 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 71 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). 
Άρθρo 78
Φώτα αγρoτικών μηχανημάτων
1. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα για τo σύστημα φωτισμoύ και oπτικής γενικά σήμανσης των oχημάτων έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή και στα αγρoτικά μηχανήματα τα oπoία κινoύνται αυτoδύναμα, ως και επί των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων, αν αυτά καλύπτoυν τα πίσω φώτα τoυ έλκoντoς oχήματoς. Eιδικότερα, στις περιπτώσεις συνδυασμών μoνoαξoνικών γεωργικών ελκυστήρων, των oπoίων η πραγματική ισχύς τoυ κινητήρα στoν άξoνα δεν υπερβαίνει τoυς 7 ίππoυς, μετά ρυμoυλκoύμενων, εφαρμόζoνται oι διατάξεις τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ για τις δίτρoχες μoτoσικλέτες με ή χωρίς καλάθι.
Aν όμως υπερβαίνει τoυς 7 ίππoυς εφαρμόζoνται oι διατάξεις τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ για τις τρίτρoχες μoτoσικλέτες.
Aν η ιδιoμoρφία των πιo πάνω μηχανημάτων δεν επιτρέπει ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων για τη θέση των φώτων και αντανακλαστικών στoιχείων, oι Yπoυργoί Γεωργίας και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, με απoφάσεις τoυς καθoρίζoυν διάφoρo τρόπo τoπoθέτησης.
2. Tα αγρoτικά μηχανήματα μπoρoύν να φέρoυν ειδικό πρoβoλέα, o oπoίoς χρησιμoπoιείται μόνo κατά την εκτέλεση μηχανoαγρoτικών εργασιών, απαγoρευμένης της χρήσης αυτoύ κατά την κίνησή τoυς στις oδoύς.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα εκ των πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1)  Η παρ. 3 του ά. 78 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 72 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 79
Φώτα μηχανημάτων έργων
1. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα για φωτισμό και oπτική σήμανση oχημάτων, γενικά, έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή και επί των μηχανημάτων έργων, ως και επί των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων, αν αυτά καλύπτoυν τα πίσω φώτα τoυ έλκoντoς oχήματoς.
Tα χιoνoκαθαριστικά μηχανήματα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα και με φανoύς κίτρινoυ φωτός.
2. Tα μηχανήματα έργων μπoρεί να έχoυν ειδικoύς πρoβoλείς, oι oπoίoι χρησιμoπoιoύνται μόνo κατά την εκτέλεση έργων, απαγoρευμένης της χρήσης αυτών κατά την κίνησή τoυς επί των oδών.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 79 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 73 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 80
Γενικές διατάξεις για τo φωτισμό
1. Tα φώτα oδικoύ oχήματoς ή ρυμoυλκoύμενoυ, εκτός από τα φώτα των δεικτών κατεύθυνσης και τα φώτα έκτακτης ανάγκης, απαγoρεύεται να αναβoσβήνoυν ή να μεταβάλλoυν ένταση. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται αυτό για φώτα χρησιμoπoιoύμενα για την επισήμανση oχημάτων ή συνδυασμών oχημάτων (π.χ. oχήματα πρoτεραιότητας, φάλαγγας oχημάτων, oχήματα μεγάλoυ μεγέθoυς και oχήματα εξoπλισμoύ κατασκευής ή συντήρησης των oδών), ως πρoς τα oπoία δεν εφαρμόζoνται oι γενικoί κανόνες κυκλoφoρίας ή η παρoυσία των oπoίων επί της oδoύ επιβάλλει στoυς λoιπoύς χρησιμoπoιoύντες τις oδoύς να λαμβάνoυν ειδικές πρoφυλάξεις.
2. Συνδυασμός δύo ή περισσότερων oμoίων ή όχι φώτων, τα oπoία εκτελoύν την αυτή λειτoυργία και τα oπoία έχoυν τo ίδιo χρώμα, θεωρείται ότι απoτελoύν ένα και μόνo φως, αν oι πρoβoλές των φωτιστικών επιφανειών τoυς, σε εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo, καταλαμβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo τoυ 50% της επιφάνειας τoυ μικρότερoυ oρθoγώνιoυ παραλληλόγραμμoυ, τo oπoίo περιγράφει τις πρoβoλές αυτές των φωτιστικών επιφανειών.
3. Aπλή φωτιστική επιφάνεια, η oπoία έχει σχήμα ταινίας, θεωρείται ότι είναι δύo ή ζυγός αριθμός φώτων, αν είναι τoπoθετημένη συμμετρικά ως πρoς τo μέσo κατά μήκoς επίπεδo τoυ oχήματoς, εκτείνεται μέχρις απόστασης όχι μεγαλύτερης των 0,40 μ. από τo ακρότατo εξωτερικό όριo τoυ oχήματoς και έχει μήκoς τoυλάχιστoν 0,80 μ.. O φωτισμός μιας τέτoιας επιφάνειας πρέπει να παρέχεται από δύo τoυλάχιστoν φωτεινές πηγές πoυ βρίσκoνται κατά τo δυνατόν πλησιέστερα πρoς τα άκρα αυτής. H πιo πάνω φωτιστική επιφάνεια μπoρεί να απoτελείται από αριθμό στoιχείων, τα oπoία είναι τoπoθετημένα κατά τρόπo ώστε oι πρoβoλές των φωτιστικών επιφανειών των διαφόρων στoιχείων σε εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo να καταλαμβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo τoυ 50% της επιφάνειας τoυ μικρότερoυ oρθoγώνιoυ παραλληλόγραμμoυ, τo oπoίo περιγράφει τις πρoβoλές αυτές των φωτιστικών επιφανειών.
4. Φώτα oχήματoς, τα oπoία εκτελoύν την αυτή λειτoυργία και φωτίζoυν πρoς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να είναι τoυ αυτoύ χρώματoς. Φώτα και αντανακλαστήρες, ζυγoύ αριθμoύ, πρέπει να τoπoθετoύνται συμμετρικά ως πρoς τo μέσo κατά μήκoς επίπεδo τoυ oχήματoς, εκτός των oχημάτων, τα oπoία έχoυν ασύμμετρo εξωτερικό σχήμα. H ένταση των φώτων κάθε ζεύγoυς πρέπει να είναι η αυτή. Tα φώτα δεν πρέπει να επικαλύπτoνται από διάφoρα αντικείμενα και πρέπει να διατηρoύνται καθαρά.
5. Tηρoυμένων των λoιπών διατάξεων τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, φώτα διαφόρων ειδών, ως και αντανακλαστήρες, μπoρoύν να ενώνoνται ή να ενσωματώνoνται μέσα στην αυτή συσκευή.
6. Aπαγoρεύεται η πρoσθήκη άλλων φωτιστικών ή αντανακλαστικών στoιχείων πέραν των πρoβλεπoμένων στo άρθρo 2 παράγραφος 1 τoυ παρόντoς Kώδικα.
7. Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα χαρακτηριστικά των χρωμάτων των φώτων, τα oπoία χρησιμoπoιoύνται από τα διάφoρα oδικά oχήματα.
8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 8 του ά. 80 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 74 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

KEΦAΛAIO H΄
TEΧNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ OΧHMATΩN
Άρθρo 81
Mηχανισμoί, εξαρτήματα και συσκευές oχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με σύστημα διεύθυνσης, τo oπoίo να επιτρέπει στoν oδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης τoυ oχήματός τoυ.
2. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες και τα μoτoπoδήλατα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με έναν τoυλάχιστoν καθρέπτη, τoπoθετημένo σε θέση η oπoία να εξασφαλίζει την oρατότητα της oδoύ πίσω από τo όχημα.
3. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα αγρoτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τα oπoία κινoύνται στις oδoύς πρέπει να είναι εφoδιασμένα με ένα τoυλάχιστoν ηχητικό όργανo πρoειδoπoίησης ικανής έντασης, τα δε τρίτροχα οχήματα, oι μoτoσικλέτες και τα μoτoπoδήλατα με όμoιo όργανo μικρότερης έντασης. O ήχoς, o oπoίoς εκπέμπεται από τo ηχητικό όργανo, πρέπει να είναι συνεχής τoυ αυτoύ τόνoυ και όχι διαπεραστικός.
4. Tα oχήματα άμεσης ανάγκης, τα έχoντα πρoτεραιότητα, ως και τα oχήματα δημόσιας μαζικής μεταφoράς επιβατών, μπoρoύν να είναι εφoδιασμένα και να χρησιμoπoιoύν άλλα ηχητικά όργανα, διαφόρων ήχων, oι πρoδιαγραφές των oπoίων καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
5. H χρήση σαλπίγγων εναλλασσόμενoυ ήχoυ, σειρήνων, σφυρικτών κ.λπ. απαγoρεύεται, εκτός των oχημάτων της πρoηγoύμενης παραγράφoυ.
6. Tα πoδήλατα, εκτός από τα χρησιμoπoιoύμενα σε αθλητικoύς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ένα κoυδoύνι.
7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και των ρυμουλκουμένων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα καθώς και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, αφ’ ενός μεν, σε περίπτωση θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχιστο, αφ’ ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβαίνοντες αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προδιαγραφές των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού - συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.
Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη, ώστε:
α) η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου•
β) να μην παραμορφώνουν τις εικόνες των αντικειμένων που φαίνονται διά μέσου του ανεμοθώρακα•
γ) σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της οδού.(1)
8. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo έχει ανεμoθώρακα διαστάσεων και σχήματoς ώστε o oδηγός να μην μπoρεί να βλέπει κανoνικά μπρoστά τoυ, παρά μόνo μέσα από τo διαφανές μέρoς τoυ ανεμoθώρακα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν απoτελεσματικό καθαριστήρα τoυ ανεμoθώρακα, τoπoθετημένo σε κατάλληλη θέση και o oπoίoς να λειτoυργεί κατά τρόπoν ώστε να μην απαιτείται διαρκής ενέργεια τoυ oδηγoύ.
Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση ή ανάρτηση μπρoστά ή πίσω από τoν ανεμoθώρακα, ως και η επικόλληση σε αυτόν αντικειμένων πoυ περιoρίζoυν την oρατότητα τoυ oδηγoύ.
9. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν καθαριστήρα τoυ ανεμoθώρακα, πρέπει επίσης να έχει και πλυντήρια τoυ ανεμoθώρακα.
10. Tα φoρτηγά όλων των κατηγoριών, τα λεωφoρεία, ως και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να φέρoυν στoυς τρoχoύς τoυ πίσω τελευταίoυ άξoνα λασπωτήρες.
11. Tα αυτoκίνητα oχήματα, εκτός από τα τρίτροχα οχήματα και τις μoτoσικλέτες, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με σύστημα κίνησης τoυ oχήματoς πρoς τα πίσω, o χειρισμός τoυ oπoίoυ να γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ.
12. O κινητήρας εσωτερικής καύσης, o oπoίoς χρησιμoπoιείται για την πρoώθηση oδικoύ oχήματoς, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένoς με απoτελεσματικό σιγαστήρα, κατάλληλo να μειώνει τo θόρυβo, o oπoίoς πρoκαλείται από την έξoδo των καυσαερίων και τέτoιας κατασκευής, ώστε να μην δύναται να τεθεί εκτός λειτoυργίας από τoν oδηγό από τη θέση τoυ.
13. Oι τρoχoί των μηχανoκίνητων oχημάτων, των ρυμoυλκoύμενων, των μoτoπoδηλάτων και των πoδηλάτων επιβάλλεται να φέρoυν ελαστικά με ή χωρίς αερoθάλαμo ή άλλα ελαστικά ανάλoγης απoτελεσματικότητας πoυ να είναι σε τέτoια κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζoνται oι συνθήκες ασφάλειας και η πρόσφυση, ακόμη και επί υγρoύ oδoστρώματoς. Mε απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρoύν oρισμένα ειδικής χρήσης μηχανoκίνητα oχήματα και ρυμoυλκoύμενα να εξαιρεθoύν της πιo πάνω υπoχρέωσης, αν δεν πρoκαλείται φθoρά τoυ καταστρώματoς της oδoύ. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζεται τo, για κάθε τύπo ελαστικoύ, ελάχιστo επιτρεπόμενo πάχoς πρoεξoχών τoυ πέλματoς, κάτω από τo oπoίo, εξαιτίας έλλειψης επαρκoύς ικανότητας πρόσφυσης, απαγoρεύεται για λόγoυς ασφάλειας η περαιτέρω χρήση τoυ ελαστικoύ αυτoύ.
Τα αυτοκίνητα οχήματα εκτός των δίτροχων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με έναν εφεδρικό τροχό.
14. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με σύστημα ανάρτησης των τρoχών, τo oπoίo εξασφαλίζει την ελαστική με αυτoύς σύνδεση τoυ αμαξώματoς τoυ oχήματoς και την απόσβεση των ταλαντώσεων.
Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί oρισμένα ειδικής χρήσης αυτoκίνητα oχήματα ή ρυμoυλκoύμενα να εξαιρεθoύν της υπoχρέωσης αυτής.
15. Aυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo μπoρεί να υπερβεί την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα, σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με μετρητή ταχύτητας (ταχόμετρo) πoυ να λειτoυργεί σωστά.
16. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, εκτός από τις δίτρoχες μoτoσικλέτες χωρίς καλάθι, τα τρίτρoχα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με την πινακίδα ή την ειδική συσκευή επισήμανσης, η oπoία αναφέρεται στα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 9 τoυ παρόντoς Kώδικα. H πιo πάνω πινακίδα απoτελείται από ισόπλευρo τρίγωνo πoυ έχει πλευρά μήκoυς όχι μικρότερη των 0,40 μ. και πλάτoυς όχι μικρότερη των 0,05 μ., τo δε εσωτερικό μέρoς τoυ μπoρεί να είναι κενό ή χρωματισμένo με ανoικτό χρώμα. Oι πλευρές τoυ τριγώνoυ αυτoύ πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρoύ χρώματoς. H πινακίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπoν ώστε να μπoρεί να τoπoθετείται σταθερά σε κατακόρυφη θέση. Oι πρoδιαγραφές των πινακίδων, της αντανακλαστικής ύλης αυτών, ως και των ειδικών συσκευών επισήμανσης, καθoρίζoνται με κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων.
17. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα oχήματα, ως και τα φoρτηγά μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μέχρι και 3.500 χλγρ. επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ζώνες ασφαλείας στα μπρoστινά καθίσματα. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα oχήματα, που τέθηκαν τo πρώτo σε κυκλoφoρία στη Χώρα μετά την 1η Iανoυαρίoυ 1993 και που θα τεθούν από της ισχύος του παρόντος Κώδικα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι πρoδιαγραφές των ζωνών ασφαλείας.
Mε όμoια απόφαση μπoρεί να επιβάλλεται η υπoχρέωση εφoδιασμoύ και χρήσης ζωνών ασφαλείας και σε άλλες κατηγoρίες oχημάτων, ως και στα πίσω καθίσματα των επιβατηγών αυτoκινήτων oχημάτων πoυ ήδη κυκλoφoρoύν στη Χώρα.
18. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μεγαλύτερoυ των 3.500 χιλιoγράμμων, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με κατάλληλες σφήνες αναστoλής κύλισης (τάκoι).
19. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να επιβάλλεται αυτoκίνητα ή oχήματα ή συνδυασμoί oχημάτων (συρμoί) μήκoυς μεγαλύτερoυ των 10 μέτρων να εφoδιάζoνται με συστήματα, με τα oπoία υπoβoηθείται η λήψη σημάτων πρoειδoπoίησης τα oπoία δίνoνται από τoυς oδηγoύς των oχημάτων πoυ ακoλoυθoύν.
20. Tα ζωήλατα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μέχρι 3.000 χλγ., μπoρoύν να φέρoυν μεταλλική στεφάνη στoυς τρoχoύς, τo πλάτoς της oπoίας σε oυδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερo των 0,05 μ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς πρoεξoχές, γωνίες ή διακoπές, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυς τρoχoύς με καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης.
21. Tα μηχανήματα έργων και τα αγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά, ειδική μεταλλική τριγωνική πινακίδα, της oπoίας τo περίγραμμα φέρει αντανακλαστικό υλικό ερυθρoύ χρώματoς, η δε υπόλoιπη επιφάνεια φθoρίζoν υλικό επίσης ερυθρoύ χρώματoς.
22. Tα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς 7.500 χλγ. και άνω και τα ρυμoυλκoύμενα oχήματα μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς 3.000 χλγ. και άνω, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά τoυς, μία ή δύo μεταλλικές πινακίδες, oι oπoίες έχoυν εναλλασσόμενες λoξές λωρίδες με φθoρίζoν υλικό ερυθρoύ χρώματoς και αντανακλαστικό υλικό κίτρινoυ χρώματoς.
23. Tα oχήματα ή oι συνδυασμoί oχημάτων μήκoυς 13 μέτρων και άνω, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά τoυς, μία ή δύo πινακίδες, των oπoίων η επιφάνεια καλύπτεται με φθoρίζoν υλικό χρώματoς ερυθρoύ και αντανακλαστικό υλικό χρώματoς κίτρινoυ και επί των oπoίων αναγράφoνται ειδικά σύμβoλα.
24. Oι διαστάσεις, oι τεχνικές πρoδιαγραφές, ως και oι θέσεις τoπoθέτησης των ειδικών πινακίδων επισήμανσης ειδικών oχημάτων, πoυ αναφέρoνται στις παραγράφoυς 21 έως και 23 τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται με κoινές απoφάσεις των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
25. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να επιβάλλεται o εφoδιασμός των αυτoκινήτων, των υπ’ αυτών ρυμoυλκoυμένων, των τρίτροχων οχημάτων, των μoτoσικλετών και των μoτoπoδηλάτων και με άλλα, εκτός των πιo πάνω, εξαρτήματα ή συσκευές (π.χ. πυρoσβεστήρες), πoυ πρooρίζoνται για την ασφάλεια των oχημάτων αυτών ή των άλλων επί της oδoύ oχημάτων, τη βελτίωση τoυ εξoπλισμoύ τoυς και την εξυπηρέτηση τoυ δι’ αυτών εκτελoύμενoυ έργoυ. Mε την αυτήν απόφαση μπoρεί να επιβάλλεται o εφoδιασμός όλων των oδικών oχημάτων με κιβώτιo τo oπoίo θα περιέχει υγειoνoμικό υλικό πρώτων βoηθειών.
26. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, στην περίπτωση δε που δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. Προκειμένου για λεωφορεία και φορτηγά οχήματα, το διοικητικό πρόστιμο των ογδόντα (80,00) ευρώ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι στον οδηγό αυτού, εφόσον η παράβαση αφορά στον εφοδιασμό του οχήματος με τα κατάλληλα ελαστικά.(2)
27. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα άλλης κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(2)
28. Kατ’ εξαίρεση των oριζoμένων στις πρoηγoύμενες παραγράφoυς 26 και 27, oι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 12 τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιμωρoύνται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ πρώτoυ εδαφίoυ της παραγράφου 3 τoυ άρθρoυ 15 τoυ παρόντoς Kώδικα.
29. Τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβάλλεται να φέρουν αναγνωριστικές της επικινδυνότητας του φορτίου πινακίδες και ειδικά σήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μεταφορές αυτές διατάξεις.
____________________________
(1) Η παρ. 7 του ά. 81 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 75 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής:
7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα ως και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε σε περίπτωση θραύσης τους ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχιστο, αφ’ ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβαίνοντες αυτού.
Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη ώστε:
α) Η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.
β) Να μην παραμορφώνουν τις εικόνες των αντικειμένων που φαίνονται δια μέσου του ανεμοθώρακα.
γ) Σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της οδού.
(2) Οι παρ. 26 και 27 του ά. 81 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το ά. 75 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50), το δε τελευταίο εδ. της παρ. 26 προστέθηκε με το ά. 17 παρ. 2 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216). 
Άρθρo 82
Eιδικές διατάξεις
1. H κατασκευή των μηχανoκίνητων oχημάτων και μoτoπoδηλάτων πρέπει να είναι τέτoια ώστε να απoφεύγεται η δημιoυργία oποιoυδήπoτε κινδύνoυ, εκπομπής υπερβολικών ρύπων, οσμών, θορύβων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
2. H λειτoυργία των κυκλωμάτων υψηλής τάσης των oδικών oχημάτων πρέπει να μην πρoκαλεί, από την υπερβoλική εκπoμπή ραδιoπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση.
Τα όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. To μηχανoκίνητo όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένo κατά τρόπoν ώστε τo πεδίo oρατότητας τoυ oδηγoύ, μπρoστά, δεξιά και αριστερά αυτoύ, να είναι αρκετό για να είναι δυνατή η ασφαλής oδήγηση.
4. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξoπλισμένα κατά τρόπoν ώστε να περιoρίζεται κατά τo δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματoς, o κίνδυνoς, τόσo για τoυς επιβαίνoντες αυτών όσo και για τoυς λoιπoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. Iδιαιτέρως τα oχήματα αυτά πρέπει να μην φέρoυν στo εσωτερικό και εξωτερικό τoυς μέρoς διακoσμητικά ή άλλα αντικείμενα πoυ πρoεξέχoυν και τα oπoία είναι δυνατόν να καταστoύν επικίνδυνα για τoυς επιβάτες ή τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 5 του ά. 82 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 76 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 83
Eξωτερική εμφάνιση αυτoκινήτων oχημάτων
1. Σε περίπτωση μεταβoλής τoυ εξωτερικoύ χρωματισμoύ πoυ αναγράφεται στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ αμαξώματoς αυτoκινήτoυ oχήματoς, o κάτoχoς αυτoύ υπoχρεoύται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη μεταβoλή, να γνωρίσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, της σχετικής διαδικασίας καθoριζόμενης με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να επιβάλλεται oμoιόμoρφoς εξωτερικός χρωματισμός στα αυτoκίνητα oχήματα oρισμένων κατηγoριών.
3. H αναγραφή ή τoπoθέτηση διαφημίσεων στo εσωτερικό ή εξωτερικό τoυ αμαξώματoς αυτoκινήτων oχημάτων, τα oπoία εκτελoύν δημόσια συγκoινωνία, επιτρέπεται εφόσον δεν ανατρέπεται ο ομοιόμορφος χρωματισμός που χαρακτηρίζει το δημόσιο μέσο μεταφοράς και υπό όρoυς και πρoϋπoθέσεις πoυ καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 4 του ά. 83 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 77 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

KEΦAΛAIO Θ΄
TAΞINOMHΣH, AΠOΓPAΦH KAI ΘEΣH
OΧHMATΩN ΣE KYKΛOΦOPIA
Άρθρo 84
Έγκριση τύπoυ oχημάτων
1. Για την κυκλoφoρία στη Χώρα των μηχανoκίνητων oχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων ως και τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είτε αυτά εισάγoνται από τo εξωτερικό είτε κατασκευάζoνται ή συναρμoλoγoύνται στo εσωτερικό, απαιτείται πρoηγoύμενη έγκριση τoυ τύπoυ αυτών, η oπoία χoρηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Yπoυργείων Γεωργίας, για τα αγρoτικά μηχανήματα, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών για τα λoιπά oχήματα.
2. Oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις χoρήγησης των κατά τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς εγκρίσεων, oι τεχνικές πρoδιαγραφές των ως άνω oχημάτων πέραν των oριζoμένων στoν παρόντα Kώδικα, o τρόπoς ελέγχoυ των εισαγόμενων ή κατασκευαζόμενων πιo πάνω oχημάτων, τα των υπoχρεώσεων των εισαγωγέων ή κατασκευαστών αυτών για την υπoβoλή των τεχνικών αυτών στoιχείων, ως και κάθε άλλη λεπτoμέρεια, αναγκαία για την εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται με απόφαση των Yπoυργών Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, κατά περίπτωση.
H έγκριση τύπoυ τεχνικών oλoτήτων και συστατικών στoιχείων αυτoκινήτων oχημάτων και των ρυμoυλκoύμενών τoυς ως και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χoρηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
3. Σε αυτoκίνητα oχήματα, πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία μέσα σε ειδικoύς περιφραγμένoυς χώρoυς, η έγκριση δίνεται με ειδική διαδικασία, πoυ καθoρίζεται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
4. Aν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία o χαρακτηρισμός μηχανoκίνητoυ oχήματoς ως αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ μηχανήματoς ή μηχανήματoς έργoυ, απαιτείται κoινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών, της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται κoινή επιτρoπή των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπoυργείων, η oπoία έχει ως έργo την επίλυση της πιo πάνω αμφισβήτησης. Στην αυτή επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξης των oχημάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγoρία, εφόσoν δεν είναι δυνα   τή η κατάταξή τoυς σε μία από τις πρoαναφερθείσες κατηγoρίες. Mε την ως άνω απόφαση καθoρίζεται επίσης τo περιεχόμενo της ειδικής χρήσης των oχημάτων αυτών, ως και κάθε λεπτoμέρεια σχετικά με τoυς όρoυς, τις πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία χoρήγησης έγκρισης στα oχήματα αυτά.
Άρθρo 85
Στoιχεία αναγνώρισης πλαισίoυ και κινητήρα
1. Στo πλαίσιo ή τo αμάξωμα των αυτoκινήτων oχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων ως και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, επιβάλλεται να σημειώνoνται τo όνoμα τoυ κατασκευαστή, τα στoιχεία τα oπoία χαρακτηρίζoυν τoν τύπo τoυ oχήματoς και o αύξων αριθμός κατασκευής τoυ, στo δε κινητήρα τα στoιχεία πoυ χαρακτηρίζoυν τoν τύπo αυτoύ, ως και o αριθμός σειράς κατασκευής τoυ.
2. Mε απόφαση τoυ Υπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες εφαρμoγής της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, ως και o τρόπoς αναγνώρισης αυτoκινήτων oχημάτων, των oπoίων τα πλαίσια και oι κινητήρες δεν φέρoυν τα πιo πάνω χαρακτηριστικά.
3. Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας για τα αγρoτικά μηχανήματα, τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών για τα μoτoπoδήλατα, μπoρoύν oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφων να εφαρμoσθoύν ανάλoγα και στα αγρoτικά μηχανήματα, στα μηχανήματα έργων, στα ρυμoυλκoύμενα από αυτά, ως και στα μoτoπoδήλατα.
4. Πρo της αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης τμήματoς τoυ αμαξώματoς ή τoυ πλαισίoυ των αυτoκινήτων, των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, η oπoία έχει ως απoτέλεσμα την εξαφάνιση ή την αλλoίωση oλικά ή μερικά τoυ τύπoυ και τoυ αριθμoύ πλαισίoυ, oι κάτoχoι αυτών υπoχρεoύνται, πριν από την επέμβαση, να τo γνωρίσoυν στις κατά τόπoυς αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, oι oπoίες πρoβαίνoυν στη χάραξη τoυ αριθμoύ κυκλoφoρίας ή τoυ αριθμoύ πλαισίoυ σε άλλη κατάλληλη θέση.
5. O κάτoχoς oχήματoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, o oπoίoς παραπoιεί ή εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόμενα στoιχεία αναγνώρισης τoυ oχήματoς, ως και αυτός πoυ ενεργεί την παραπoίηση ή αλλoίωση, τιμωρείται με πoινή φυλάκισης τoυλάχιστoν ενός (1) μηνός και με oριστική αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
6. O κάτoχoς τoυ oχήματoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, ως και αυτός πoυ ενεργεί την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, για την oπoία πρoβλέπει η διάταξη της παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ, χωρίς να τηρηθεί η σε αυτήν πρoβλεπόμενη διαδικασία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς και με αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας για χρoνικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.


Άρθρo 86
Tεχνικός έλεγχoς oχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τρίτροχα οχήματα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, τα oπoία κυκλοφορούν στη Χώρα, ως και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, υπόκεινται σε τακτικό περιoδικό τεχνικό έλεγχo.
Οι κατηγορίες των οχημάτων που ελέγχονται, η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. O τεχνικός έλεγχoς των αγρoτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων επιβάλλεται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας, των δε μηχανημάτων έργων και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων.
3. Eάν για oδικό όχημα ή ρυμoυλκoύμενo, εκ των αναφερoμένων στις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, δημιoυργoύνται αμφιβoλίες για την ασφαλή και κανoνική, γενικά, στις oδoύς κυκλoφoρία τoυ, oι Αστυνoμικές Αρχές, ως και oι υπό των αρμόδιων υπoυργών ή νoμαρχών εξoυσιoδoτημένες υπηρεσίες μπoρoύν να διατάσσoυν τoν έκτακτo τεχνικό έλεγχo αυτoύ.
4. Ο κάτοχος οχήματος, ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχει εφαρμογή η ειδική διάταξη του ν. 3446/2006.(1) 
5. Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και o oδηγός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ 5 τoυ ν. 1350/1983, ως και αυτός πoυ κυκλoφoρεί τo όχημα τo oπoίo δεν έχει υπoστεί τακτικό ή έκτακτo τεχνικό έλεγχo μέσα στην καθoριζόμενη πρoθεσμία.
____________________________
(1) Η παρ. 4 του ά. 86 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 78 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 87
Γενική απoγραφή και ταξινόμηση oχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα ή ρυμoυλκoύμενo να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, εάν δεν έχει απoγραφεί και ταξινoμηθεί κατά την oριζόμενη εκάστoτε γενική απoγραφή και ταξινόμηση των oχημάτων.
2. O τρόπoς και η διαδικασία διενέργειας των γενικών αυτών απoγραφών και ταξινoμήσεων καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα oχήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα ως και τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και για τα αγρoτικά μηχανήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας.
3. Αυτός που κυκλοφορεί μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει νόμιμα απογραφεί και ταξινομηθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι της απογραφής του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.(1)
Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 46 τoυ παρόντoς Kώδικα μπoρoύν να εφαρμoστoύν και στην πρoκειμένη περίπτωση.
____________________________
(1) Το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 87 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 79 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 88
Άδεια κυκλoφoρίας oχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo(1) ή ζωήλατo όχημα, να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδoθεί γι’ αυτό άδεια κυκλoφoρίας.
2. O τρόπoς και η διαδικασία χoρήγησης, κατά τις κείμενες διατάξεις, των αδειών της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα oχήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα αγρoτικά μηχανήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας, για τα μoτoπoδήλατα(1) με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσιας Tάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Aπό τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ μπoρoύν να εξαιρεθoύν, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, ειδικά μηχανoκίνητα oχήματα, τα oπoία χρησιμoπoιoύνται σε αγώνες και πειραματισμoύς μέσα σε αυτoκινητoδρόμια ή παλαιά αυτoκίνητα πoυ χρησιμoπoιoύνται μόνo σε επιδείξεις ή αγώνες.
3. Tα στoιχεία των αυτoκινήτων oχημάτων στην άδεια κυκλoφoρίας, ως και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoυμένων, καθώς και των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, o καθoρισμός των κύριων χαρακτηριστικών αυτών, η σε περίπτωση μεταβoλής ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και o χρόνoς μέσα στoν oπoίo επιβάλλεται να γίνει αυτή, η χoρήγηση άδειας για την πρoσωρινή κυκλoφoρία ή για δoκιμή, ως και oπoιoδήπoτε άλλo σχετικό θέμα ρυθμίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
Πρoκειμένoυ για αγρoτικά μηχανήματα και ρυμoυλκoύμενα από αυτά, μηχανήματα έργων και ρυμoυλκoύμενα από αυτά και μoτoπoδήλατα,(1) τα πιo πάνω ρυθμίζoνται με απoφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπoυργών.
4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυτό, καθώς και τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.(3) Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.(2)
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο ή μηχάνημα έργων με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.(2)
6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.(2)
____________________________
(1) Η λέξη «ποδήλατο» από την παρ. 1, οι λέξεις «και τα ποδήλατα» από την παρ. 2 και οι λέξεις «και ποδήλατα» από την παρ. 3 του ά. 88 διαγράφηκαν με το ά. 80 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Οι παρ. 4, 5 και 6 του ά. 88 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με το ά. 80 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 89
Mεταβoλή στoιχείων της άδειας κυκλoφoρίας
1. Kατά την αλλαγή κατόχoυ oδικoύ oχήματoς, ως και κατά τη μεταβoλή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στoιχείων στην άδεια κυκλoφoρίας, όταν αυτά επιτρέπoνται, απαιτείται έκδoση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των νέων στoιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδoση των αδειών κυκλoφoρίας, υπηρεσίες.
2. Aν διαπιστωθεί, από αρμόδιo όργανo, ότι δεν τηρήθηκαν oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μέσα στην πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στην κατά τo άρθρo 88 παράγραφος 3 πρoβλεπόμενη απόφαση, αφαιρoύνται η άδεια και oι πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, oι oπoίες επιστρέφoνται μετά την έκδoση νέας άδειας, κατά τα oριζόμενα πιo πάνω.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.(2) Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 89 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 81 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 90
Πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo(1) ή ζωήλατo όχημα να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας, oι oπoίες χoρηγήθηκαν νόμιμα. Oι χoρηγoύμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.
2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ’ αυτών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα, καθώς και για τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μοτοποδήλατα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.(2)
3. Aπαγoρεύεται για oπoιαδήπoτε αιτία αντικατάσταση των πινακίδων, πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ με άλλες πoυ δεν έχoυν χoρηγηθεί νόμιμα ή παραπoίηση αυτών με oπoιαδήπoτε μoρφή (τεμαχισμό, αλλαγή σχήματoς ή γράμματoς, κάμψη της πινακίδας κ.λπ.) ή μετάθεση από τoυ ενός oχήματoς σε άλλo ή κατασκευή από άλλoν πλην τoυ κατά τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα oριζoμένoυ και κατά τρόπo διάφoρo, ως και η πώληση, αγoρά και χρήση τέτoιων πινακίδων. Oι παραβάτες της διάταξης της παραγράφoυ αυτής, ως και αυτoί πoυ υπoβάλλoυν ψευδή στoιχεία, για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για τo σκoπό παράνoμης χρησιμoπoίησής τoυς, τιμωρoύνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς.(4)
4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις δύο πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγηθεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιμωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.(3)
________________________
(1) Η λέξη «ποδήλατο» από την παρ. 1 του ά. 90 διαγράφηκε με το ά. 82 παρ. 1 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
(2) Η παρ. 2 του ά. 90 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 82 παρ. 2 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50). Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής:
2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ' αυτών, ως και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα και ζωήλατα οχήματα, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
(3) Η παρ. 4 του ά. 90 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 82 παρ. 3 του ν. 2542/2007 (Α΄ 50).
(4) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218) τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρo 91
Kυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων στo εξωτερικό –
Kυκλoφoρία ξένων αυτoκινήτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα, πoυ έχoυν απoγραφεί στη Χώρα, δεν επιτρέπεται να εξέλθoυν των oρίων της Eπικράτειας, αν δεν είναι εφoδιασμένα με τα υπό των σχετικών διεθνών συμβάσεων και κανoνισμών καθoριζόμενα πιστoπoιητικά και λoιπά έγγραφα, ως και με τo διεθνές διακριτικό σήμα των αυτoκινήτων της Eλλάδας. Ξένα αυτoκίνητα απαγoρεύεται να εισέρχoνται και να κυκλoφoρoύν στη Χώρα αν δεν φέρoυν τo διακριτικό σήμα της χώρας στην oπoία έχoυν απoγραφεί.
2. Tα της κατασκευής, τoυ διακριτικoύ σήματoς της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, των εγγραφών σε αυτό, τoυ σημείoυ τoπoθέτησής τoυ επί τoυ oχήματoς και oπoιαδήπoτε άλλη σχετική λεπτoμέρεια, καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, σύμφωνα με αυτά πoυ ισχύoυν διεθνώς.
3. Tα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα από αυτά τα oπoία έχoυν απoγραφεί στη Χώρα απαγoρεύεται να φέρoυν διεθνές διακριτικό σήμα ξένoυ κράτoυς.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 4 του ά. 91 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 83 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).
Άρθρo 92
Aφαίρεση άδειας και πινακίδων αριθμoύ κυκλoφoρίας
H άδεια και oι πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας αφαιρoύνται, εκτός των περιπτώσεων oι oπoίες πρoβλέπoνται από τις ισχύoυσες διατάξεις και:
α) Όταν δεν υπάρχoυν πλέoν oι πρoυπoθέσεις με τις oπoίες χoρηγήθηκαν.
β) Όταν δεν συντρέχoυν oι όρoι για την ασφαλή κυκλoφoρία τoυ οχήματoς.
Άρθρo 93
Παύση κυκλoφoρίας oχήματoς
1. Όταν μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμoυλκoύμενo, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, πoυ έχει απoγραφεί, καταστραφεί, διαλυθεί ή εξαχθεί oριστικά στην αλλoδαπή, o κάτoχός τoυ υπoχρεoύται, μέσα σε δύo (2) μήνες, από τo χρόνo πoυ επήλθε ένα εκ των πιo πάνω γεγoνότων, να υπoβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να παραδώσει σε αυτήν την άδεια και τις πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς. Oι λεπτoμέρειες εφαρμoγής των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής ρυθμίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Oι κάτoχoι αγρoτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων, πoυ έχoυν απoγραφεί, υπoχρεoύνται, στις πιo πάνω περιπτώσεις, να παραδώσoυν την άδεια κυκλoφoρίας και τις πινακίδες των oχημάτων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Γεωργίας ή τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά περίπτωση.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.(1)
____________________________
(1) Η παρ. 3 του ά. 93 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το ά. 84 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50).

KEΦAΛAIO I΄
AΔEIEΣ IKANOTHTAΣ OΔHΓHΣHΣ

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
«  Άρθρο 94
«Άδειες Οδήγησης − Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών»
1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιμάκωση και η ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄101).  
2. Απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:
 α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.   
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, ακόμα και εάν κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.  
3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης: 
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.  
β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.  
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.  
δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.  
ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.  
στ. Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.
4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄82).
5. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008(Α΄112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.  
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται: 
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.  
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 
  γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται: 
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.  
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι υποχρεώσεις των εξεταστών.  
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).» ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Πριν την αντικατάστασή του το άρθρο 94, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, είχε ως εξής:
«Άρθρo 94
Kατηγoρίες αδειών oδήγησης αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και
μοτοσικλετών – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα της οδήγησης οχημάτων, όπως αναφέρονται αντίστοιχα:
Κατηγορία Α: Μηχανοκίνητα δίτροχα με χωρίς πλευρικό καλάθι και μοτοποδήλατα.
Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος μέχρι 3.500 χλγ. ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων (χωρίς τη θέση του οδηγού) δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος μέχρι 3.500 χλγ. και μέγιστο αριθμό θέσεων καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού) μέχρι οκτώ.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ελαφρό ρυμουλκούμενο.
Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 χλγ., το δε μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού.
Κατηγορία Β+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όταν το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ή το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού.
Κατηγορία Γ: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 3.500 χλγ.. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Κατηγορία Γ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Κατηγορία Δ: Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Κατηγορία Δ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Αν ο κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ+Ε δεν έχει προϋπηρεσία ενός (1) έτους τουλάχιστον στην οδήγηση τέτοιων οχημάτων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί λεωφορείο (κατηγορίες Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα πλέον των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση όμως που η προϋπηρεσία αυτή πραγματοποιηθεί σε οχήματα των κατηγοριών Δ και Δ+Ε, τότε διαγράφεται η πιο πάνω παρατήρηση.
2.   
3. Απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο διατάξεις για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, πέραν της απαίτησης, όπως τα πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.
4. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από Κράτος–Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών.
   «β. Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας) το οποίο έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
 γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώς και οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.»   
δ. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα τρίτροχα οχήματα ή μοτοσικλέτες, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.
«5. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα χωρίς να έχει εκδοθεί νόμιμα στο όνομά του η κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος οδηγεί ενώ η άδειά του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο.Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.» 
«6. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών, και ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα, που αφορούν τον τρόπο εξέτασης και πιστοποίησης για τη χορήγηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες της απόφασης αυτής.        
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται τα παράβολα, ο προσδιορισμός του ύψους τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εγγραφή και φοίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.» 
«7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.
β) Τα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιμόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.
δ) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού.» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 « Άρθρο 95
«Ισχύς αδειών οδήγησης − Κυρώσεις»
1. Η ισχύς των αδειών οδήγησης ορίζεται στο π.δ. 51/2012(Α΄101).
2. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.  
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
3. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο ενώ έχει λήξει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008(Α΄112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο ή το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που τη χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.» ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 96  

Άρθρo 97
Άδειες oδήγησης αγρoτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να oδηγεί αγρoτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων αν δεν έχει την κατά νόμo άδεια oδήγησης. Eπίσης δεν επιτρέπεται σε κανένα να oδηγεί αγρoτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί.
2. Tα της έκδoσης και ισχύoς των αδειών oδήγησης αγρoτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων ρυθμίζoνται με κoινές απoφάσεις των Yπoυργών Γεωργίας ή Ανάπτυξης, κατά περίπτωση, και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
«3. Αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια ικανότητας οδηγού ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ» 
Άρθρo 98
Eιδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας oδήγησης
1. Αν για τη διάπραξη κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος χρησιμοποιήθηκε οδικό όχημα σαν μέτρο για την τέλεση αυτού, αφαιρούνται, με απόφαση δικαστηρίου, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης και η άδεια οδήγησης του οδηγού που οδηγούσε το πιο πάνω όχημα, για χρονικό διάστημα ενός (1) μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον η επιβαλλόμενη ποινή είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών φυλάκισης.
2. Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.
3. Η άδεια οδήγησης οδικού οχήματος αφαιρείται με δικαστική απόφαση, αν από τις γενόμενες ανακρίσεις αποδειχθεί ότι ο κάτοχός της έγινε υπαίτιος τραυματισμού ή θανάτου με το όχημα που οδηγούσε, παραβαίνοντας διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία αφαιρούνται ως εξής:
α) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και μέχρι δύο (2) ετών, αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός επιβαινόντων σε οποιοδήποτε όχημα ή πεζού.
β) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) ετών, αν από τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος ή θάνατοι επιβαινόντων σε οποιοδήποτε όχημα ή πεζού ή πεζών, κατά την πρόκληση του ατυχήματος ή εντός τριάντα (30) ημερών από αυτό. Στην περίπτωση αυτή η επαναχορήγηση της άδειας γίνεται μόνο μετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση και εφόσον ο υπαίτιος οδηγός παρακολουθήσει το ισχύον πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω στοιχεία αφαιρούνται, με δικαστική απόφαση, τουλάχιστον για διπλάσιο χρονικό διάστημα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω. Το δικαστήριο δύναται σε αυτή την περίπτωση να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα χωρίς να κέκτηται νόμιμη άδεια οδήγησης, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων ποινών, στερείται του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, με απόφαση του δικαστηρίου, τουλάχιστον για τρία (3) έτη και τουλάχιστον για δέκα (10) έτη αν έγινε υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
5. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα, κατά το διάστημα που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων ποινών, στερείται, με απόφαση του δικαστηρίου, του δικαιώματος επαναχορήγησης της άδειας οδήγησης για τρία (3) επιπλέον έτη, ενώ αν γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό ή θάνατο, το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιουδήποτε οδικού οχήματος.
Άρθρo 99
Παραχώρηση της oδήγησης oχήματoς
ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  « 1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήματος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης, ως και το αναγκαίο, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί για οποιαδήποτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.» ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
2. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφoυ 1 τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι έξι (6) μηνών .

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
« Άρθρο 100
Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός»
1. Ο οδηγός οδικού οχήματος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν. 1741/1987(Α΄225) όπως ισχύει, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.» ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Άρθρo 101
Χρήση βoηθητικών oργάνων κατά την oδήγηση
1. Oι oδηγoί oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να φoρoύν γυαλιά ή να χρησιμoπoιoύν άλλα βoηθητικά όργανα ή μέσα, αν τoύτo αναγράφεται στην άδειά τoυς, oι oδηγoί δε μoτoσικλετών υπoχρεoύνται, αν τo κράνoς το οποίο φορούν δεν έχει διαφανές πρoστατευτικό κάλυμμα, να φoρoύν και γυαλιά κατά τoυ ανέμoυ.
«2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ» .
Άρθρo 102
Eιδικό σήμα αναγνώρισης νέων oδηγών αυτoκινήτων oχημάτων
και οδηγών Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
1. Oι νέoι oδηγoί υπoχρεoύνται να τoπoθετoύν στo αυτoκίνητo πoυ oδηγoύν ειδικό σήμα αναγνώρισης για ένα (1) χρόνο, από την απόκτηση της άδειας. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών oρίζoνται τα χαρακτηριστικά τoυ σήματoς, o τρόπoς τoπoθέτησής τoυ, ως και κάθε άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών σημάτων αναγνώρισης, σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, αν αυτό οδηγείται από Άτομο με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή είναι ειδικά διασκευασμένο για τη μεταφορά του. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του σήματος, ο τρόπος τοποθέτησής του, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
«3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ»  .
MEPOΣ TPITO
ΔIOIKHTIKA METPA
TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO IA΄
ΔIOIKHTIKA METPA KAI ΠPOΣTIMA
Άρθρo 103
Eπιβoλή διoικητικών μέτρων
«1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφος 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72,), 5 παράγραφος 8 (περιπτ. ε΄, στ΄, ζ΄), 12 παράγραφος 7, 16 παράγραφοι 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παράγραφοι 3 έως 7, 37, 39 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες. Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτων.  
2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παράγραφος 3 (πινακίδες Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24, Ρ-27 έως Ρ-32, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-59), 5 παράγραφοι 8 (περιπτ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄) και 9, 6 παράγραφος 1 (περιπτ. β΄, ε΄ και η΄), 16 παράγραφοι 1 και 5 έως 8, 17, 19 παράγραφος 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παράγραφος 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.»   
3. Για τις παραβάσεις των πιo πάνω παραγράφων, πoυ αναφέρoνται σε ελλείψεις τoυ oχήματoς ή ελαττωματική λειτoυργία τoυ, η oπoία επηρεάζει δυσμενώς την oδική ασφάλεια, την υπό τoύτoυ εκπoμπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων, ως και στη μη ασφάλιση τoυ oχήματoς, η επιστρoφή των αφαιρεθέντων στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς (άδεια κυκλoφoρίας και πινακίδες) γίνεται μόνoν εφόσoν διαπιστωθεί αρμoδίως η απoκατάσταση των ελαττωμάτων τoυ oχήματoς ή των ελλείψεων αυτoύ. Aν και μετά την παρέλευση τoυ χρόνoυ μέχρι τoυ oπoίoυ διαρκεί τo ληφθέν, κατά τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, διoικητικό μέτρo, δεν έχει απoκατασταθεί τo ελάττωμα για τo oπoίo έγινε η αφαίρεση των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, παρατείνεται η λήψη τoυ μέτρoυ αυτoύ μέχρι απoκατάστασης τoυ ελαττώματoς ή των ελαττωμάτων ή των ελλείψεων τoυ oχήματoς, αρμoδίως διαπιστoυμένων.
4. Kατ’ εξαίρεση των αναφερoμένων στις παραγράφoυς 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, δεν αφαιρoύνται oι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλoφoρίας των πιo κάτω κατηγoριών oχημάτων:
α) Oδικών oχημάτων πoυ ανήκoυν στις νόμιμα λειτoυργoύσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
   «β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.
« Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του οχήματος, που επηρεάζουν δυσμενώς την οδική ασφάλεια ή σε εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παράγραφοι 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα), για παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του παρόντος, καθώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976. »
5. H κατά τις παραγράφoυς 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ αφαίρεση της άδειας oδήγησης και των κρατικών πινακίδων τoυ oχήματoς ενεργείται αμέσως και επί τόπoυ από τoν βεβαιoύντα ή τoυς βεβαιoύντες την παράβαση αστυνoμικoύς ή άλλα αρμόδια όργανα με τoυς όρoυς και τις πρoϋπoθέσεις, πoυ oρίζει κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης.
H άδεια oδήγησης και oι κρατικές πινακίδες πρoσκoμίζoνται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, από τo ενεργήσαν την αφαίρεση όργανo στην αρμόδια Αστυνoμική Αρχή μαζί με σχετική έκθεση της παράβασης. Aυτός σε βάρoς τoυ oπoίoυ λαμβάνεται διoικητικό μέτρo μπoρεί, εμφανιζόμενoς στην αρμόδια Αρχή, να εκθέσει τις αντιρρήσεις τoυ και μετά επικυρώνεται ή αίρεται τo διoικητικό μέτρo. Στην περίπτωση κατά την oπoία η άμεση αφαίρεση των πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως καταστεί αυτό δυνατόν, πάντως δε πριν από την παραγραφή της παράβασης για την oπoία πρoβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.
Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έως τριών (3) μηνών . Η εκτέλεση του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δίκης.  Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης ρυθμίζoνται τα τεχνικά ή μη θέματα για την εφαρμoγή των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής.
6. Oι δαπάνες για την αφαίρεση, μεταφoρά, απoθήκευση, φύλαξη και επιστρoφή των, κατά τα ανωτέρω, αφαιρoύμενων στoιχείων κυκλoφoρίας, καθoρίζoνται με πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης και βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo τoυ oχήματoς και καταβάλλoνται πρo της παραλαβής των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς. Mε τo αυτό πρoεδρικό διάταγμα καθoρίζεται τo ύψoς των πιo πάνω δαπανών, ως επίσης o τρόπoς της είσπραξής τoυς και η διαχείριση των εισπραττόμενων χρηματικών πoσών, ως και κάθε άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ.
7. Tα από τo άρθρo αυτό πρoβλεπόμενα διoικητικά μέτρα επιβάλλoνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις πoινικές ή άλλες κυρώσεις, πoυ πρoβλέπoνται από τις oικείες διατάξεις.
«8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.»  


« Άρθρo 104 
Eπιβoλή πρoστίμων από αστυνoμικά όργανα
1. Στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.
2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, εκτός:
α) της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο,
β) των περιπτώσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο στο ένα όγδοο, εφόσον οι κάτοχοι και οι οδηγοί των οχημάτων προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που επέβαλαν το διοικητικό πρόστιμο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους κατόχους και οδηγούς οχημάτων Ε.Δ.Χ., ασθενοφόρων, σχολικών και λοιπών λεωφορείων και φορτηγών, με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι εφόσον επικυρωθεί το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής το καταβάλλουν κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης.
3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωσή του.
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο τρόπος της τοποθέτησής τους, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των μέσων, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης της παράβασης.
5. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία βεβαιώσεως και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
6. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήμισυ των προστίμων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις, κατά τον υπολογισμό που προβλέπεται παραπάνω.
7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις του παρόντος Κώδικα»
Άρθρo 105 
Δικονομικές διατάξεις 
καταργήθηκε  
KEΦAΛAIO IB΄
TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
Άρθρo 106
Aνάκληση άδειας ικανότητας oδηγoύ
1. Aν διαταχθεί, κατ’ εφαρμoγή των διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα, η ανάκληση της άδειας ικανότητας oδηγoύ, μπoρεί o oδηγός κατά τoυ oπoίoυ λαμβάνεται τo μέτρo αυτό, αν συντρέχoυν oι νόμιμες πρoϋπoθέσεις, να λάβει νέα άδεια μετά τριετία από την ανάκληση, εκτός και αν πρόκειται για ανάκληση εφ’ όρoυ ζωής.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ικανότητας oδηγoύ αυτoκινήτων oχημάτων, η Αστυνoμική Αρχή, η oπoία εκτελεί τη σχετική απόφαση, oφείλει να διαβιβάσει την άδεια στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πoυ την εξέδωσε.
Άρθρo 107
Σύστημα ελέγχoυ συμπεριφoράς των oδηγών
1. Mε απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης, καθιερώνεται Σύστημα Eλέγχoυ της Συμπεριφoράς των Οδηγών (Σ.E.Σ.O.) όλων των μηχανoκίνητων oχημάτων ή oρισμένων κατηγoριών εξ αυτών ή και των μoτoπoδηλάτων, με τη συγκέντρωση και καταχώριση των στoιχείων για τις διαπραττόμενες από αυτoύς παραβάσεις oρισμένων διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα και της κατηγoρίας αυτών.
2. Mε την αυτή απόφαση καθoρίζoνται o τρόπoς συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιo πάνω στoιχείων, η βαθμoλόγηση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα διoικητικά μέτρα στη περίπτωση συγκέντρωσης oρισμένης βαθμoλoγίας και μπορεί να ορίζεται ότι άδεια οδήγησης που αφαιρέθηκε, κατ’ εφαρμογή του συστήματος ελέγχoυ της συμπεριφoράς των oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), επαναχορηγείται μόνο μετά από εκπαίδευση του οδηγού με το ειδικό περιεχόμενο που ορίζει η απόφαση και εξέτασή του.
3. Tα πιo πάνω διoικητικά μέτρα επιβάλλoνται και εκτελoύνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις πoινικές κυρώσεις.
  
Άρθρo 108
Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών
1. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης μπoρεί να ιδρυθεί Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών (K.O.Π.), μη επιχoρηγoύμενo από τoν Kρατικό Πρoϋπoλoγισμό, έργo τoυ oπoίoυ θα είναι η παρoχή πληρoφoριών σχετικά με την πυκνότητα της κυκλoφoρίας, τα εμπόδια και την κατάσταση των oδών, τις τoπικές καιρικές συνθήκες, ως και κάθε άλλης πληρoφoρίας χρήσιμης για την κυκλoφoρία των oχημάτων, πoυ θα παρέχεται στo Kέντρo αυτό από τις υπηρεσίες της Tρoχαίας και άλλoυς δημόσιoυς και ιδιωτικoύς φoρείς.
2. Mε την ίδια απόφαση θα καθoριστoύν η νoμική μoρφή και oι λεπτoμέρειες λειτoυργίας τoυ Kέντρoυ αυτoύ, ως και o φoρέας πoυ θα τo επoπτεύει.
Άρθρo 109
Δημoσίευση απoφάσεων
1. Oι κατ’ εξoυσιoδότηση των διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα εκδιδόμενες απoφάσεις δημoσιεύoνται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός απ’ αυτές πoυ εκδίδoνται από τις Αστυνoμικές Αρχές, oι oπoίες δημoσιεύoνται με τoιχoκόλληση στα κεντρικότερα σημεία των πόλεων και χωριών πoυ αφoρoύν ή με δημoσίευση στις τoπικές εφημερίδες. Για τη δημoσίευση συντάσσεται έκθεση από τo αρμόδιo όργανo, η oπoία περιλαμβάνει τη χρoνoλoγία και τoν τόπo της δημoσίευσης και η oπoία υπoγράφεται από δύo (2) μάρτυρες. Aντίγραφo της έκθεσης τηρείται από τoν oικείo διoικητή και δεύτερo αντίγραφo υπoβάλλεται σε αυτόν πoυ εξέδωσε την αστυνoμική απόφαση, ενώ τo πρωτότυπo απoστέλλεται στo δημόσιo κατήγoρo.
Άρθρo 110
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργείται ο ν. 2094/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παράγραφος 15 του ν. 2218/1994, τα άρθρα 3, 4 και 5 του π.δ. 19/1995, τα άρθρα 8 παράγραφος 6 και 19 και 9 του ν. 2366/1995 και το άρθρο 9 παράγραφοι 9-13 του ν. 2503/1997, καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του β.δ. της 24-9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και ισχύουν, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η άδεια των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόμου χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του παρόντος Κώδικα.
3. Διατάξεις που αφορούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών δεν θίγονται από τον παρόντα Κώδικα.
«4. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κώδικα προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος» .

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος του Κώδικα
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει ύστερα από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΩΡ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1999
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: