Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Σύμφωνο Συμβίωσης

Νομικές Λύσεις μέσω Διαδικτύου


Τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης   Είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
   Με την κατάρτιση του συμφώνου, οι σχέσεις των μερών ρυθμίζονται βάσει των όρων  της συμβάσεων και με αναλογική εφαρμογή των άρθρων του ΑΚ και της σχετικής νομοθεσίας που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να ρυθμίσουν τις εσωτερικές τους σχέσεις, οι όροι των οποίων θα ισχύουν και έναντι τρίτων. 
   Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών ισχύουν όσο διαρκεί η σύμβαση και παύουν με τη λύσης της, εκτός αντίθετης συμφωνίας. Προϋποθέσεις

1. πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα

2. να μην σύντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις 
    -  προηγούμενος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός εξ αυτών 
     -  συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό 
     -  συγγένεια εκ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως
     -  μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε  


Τι Ρυθμίζει


  • Επώνυμο
  • Περιουσιακές Σχέσεις
  • Διατροφή 
  • Τέκνα - Γονική μέριμνα - Επώνυμο τέκνων
  • Κληρονομικά Δικαιώματα

Δικαιώματα 

     Με το σύμφωνο συμβίωσης τα συμβαλλόμενα μέρη αποκτούν μια σειρά απο δικαιώματα  βάσει της συμφωνίας μεταξύ των μερών και  των διατάξεων του ΑΚ.
  •  μπορούν να διατηρήσουν το επώνυμό τους ή να χρησιμοποιούν το επώνυμο του  άλλου εφόσον υπαρχει συγκατάθεση , στις κοινωνικές σχέσεις των μερών. 
  •  δικαίωμα στα αποκτήματα 
  •  δικαίωμα διατροφής
  •  κληρονομικά δικαιώματα
  •  δίνεται το δικαίωμα και σε ομόφυλα ζευγάρια να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του συμφώνου συμβίωσης.


Σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια

  Το νέο σύμφωνο συμβίωσης δίνει τη δυνατότητα και στα ομόφυλα ζευγάρια να καταρτίσουν σύμβαση με την οποία θα ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις , κληρονομικά δικαιώματα, δικαίωμα διατροφης κ.α.


     Δεν ρυθμίζει ζητήματα τεκνοθεσίας και δεν αναγνωρίζεται ο/η σύντροφος ως γονέας του τέκνου που έχει αποκτήσει ο/η έτερος συντρόφος. Eνημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας , τα δικαιώματά σας , το σχετικό νομικό πλαίσιο και λοιπές πληροφορίες , μέσω της ιστοσελίδας nomikeslyseis.gr