Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σύσταση ΟΕ Υπηρεσία Μιας Στάσης

  powered by  www.antzouris.gr
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση ΟΕ, ΕΕ μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου για τη σύσταση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
1. Καταστατικό υπογεγραμμένο από τα μέλη, 1 φωτοαντίγραφο αυτού & 1 σε ηλεκτρονική μορφή , στο οποίο να περιλαμβάνεται η εισφορά κάθε εταίρου και το σύνολο των εισφορών της εταιρίας.
2. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης, στο οποίο να αναφέρεται η επωνυμία της εταιρίας.
3. Ταυτότητες των μελών και του αντιπροσώπου ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών
 
4. Εξουσιοδότηση διαχειριστή προς τρίτο (αντιπρόσωπος)
  με το γνήσιο της υπογραφής ή Εξουσιοδότηση των μελών προς μέλος με το γνήσιο της υπογραφής.

5. Φορολογική ενημερώτητα μελών.
 Σημειώνεται πως ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να έχει ΑΦΜ (δεν μπορεί να του χορηγηθεί μέσω της ΥΜΣ) 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον αντιπρόσωπο της υπό σύστασης εταιρίας.
 
Επίσης θα συμπληρωθούν στην ΥΜΣ από τον αντιπρόσωπο τα ακόλουθα:

5. Εντολή-εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου προς την ΥΜΣ,


6. ΓΙΑ ΔΟΥ: Μ1 (εφόσον οι ιδρυτές θα αιτηθούν έκδοση ΑΦΜ), Μ3, Μ6, Μ7, Μ8, Δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
7. Αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ (εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πληρώσει με αυτό τον τρόπο ή το ποσό υπερβαίνει τα 1500€). Το κόστος κάτω των 1500€ μπορεί να πληρωθεί και στην ΥΜΣ. (Ανάλυση του κόστους υπάρχει στο κεφάλαιο: Κόστος σύστασης εταιρίας μέσω της ΥΜΣ
)Μέσω της ΥΜΣ δεν ιδρύονται Ο.Ε. για την έναρξη των οποίων είναι απαραίτητη διοικητική απόφαση - έγκριση , πχ ΚΥΑ (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)


Eνημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας , τα δικαιώματά σας , το σχετικό νομικό πλαίσιο και λοιπές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε μέσω της ιστοσελίδας nomikeslyseis.gr