Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Εγγραφή Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο


  powered by  www.antzouris.gr(πηγή ΕΒΕΘ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΒΕΘ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ο.Ε.ή Ε.Ε.)
1.   Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)

2.   Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρείας
(φωτοτυπία)

3.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)

4.   Ταυτότητες όλων των μελών (φωτοτυπία)
Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικείμενου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-   Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την  Δ/νση
    Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία).
-   Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται
    Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια
    Παραμονής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Άδεια Εργασίας
    από την Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
    (φωτοτυπία)
-   Εάν πρόκειται για υποκατάστημα  αντί της βεβαίωσης  έναρξης εργασιών θα
    υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος,  που
    έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας (φωτοτυπία) και αντί τις
    ταυτότητες των μελών θα υποβληθεί ταυτότητα του Διευθυντή του
    υποκαταστήματος (φωτοτυπία) και δείγμα υπογραφής του. Επίσης απαιτείται
    Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η
    Εταιρεία καθώς και απόσπασμα καταστατικού συμφωνητικού (εταιρικού) για
    την ίδρυση του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) σε περίπτωση που δεν αναφέρεται
    στο αρχικό καταστατικό (εταιρικό).Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικείμενου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό .


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ατ.Ε.)


1.   Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)
2.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)
3.   Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος (φωτοτυπία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-   Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την Δ/νση
    Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία).
-   Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται
    Διαβατήριο (φωτοτυπία).  Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια
    Παραμονής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Άδεια Εργασίας από
    την  Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία)
-    Εάν προκείται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα
     υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που   
     έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης (φωτοτυπία).   
     Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής
     που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και δείγμα υπογραφής του Δ/ντή του
     υποκαταστήματος.
  

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.)


1.  Αίτηση (το έντυπο δίνεται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)
2.  ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρείας ή Ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της Νομαρχίας (φωτοτυπία)
3.   Καταστατικό Συμβόλαιο (εταιρικό) σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)
4.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)
5.   Δείγμα υπογραφής των διαχειριστών της εταιρείας
6.   Ταυτότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (φωτοτυπία)ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ


-    Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την
     Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
    (φωτοτυπία).

-    Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται
     Διαβατήριο (φωτοτυπία).  Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια
     Παραμονής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Άδεια
     Εργασίας από την Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας
     Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία).

-         Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης  έναρξης εργασιών
θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του
υποκαταστήματος,  που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας (φωτοτυπία) ενώ αντί τις ταυτότητες των μελών και τα δείγματα υπογραφής τους θα υποβληθούν ταυτότητα του Διευθυντή του υποκαταστήματος (φωτοτυπία)  και δείγμα υπογραφής του. Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η εταιρεία καθώς και Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (φωτοτυπία) που να αναφέρει την ίδρυση του υποκαταστήματος.


ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)1.  Αίτηση (το έντυπο δίνεται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)
2.      ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) στο οποίο δημοσιεύεται η
      περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρείας ή Απόδειξη του    
      Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) (φωτοτυπία)
2.      Καταστατικό Συμβόλαιο (εταιρικό) σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)
4.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)
5.   Δείγμα υπογραφής των διαχειριστών της εταιρείας
6.   Ταυτότητες των μελών της εταιρείας (φωτοτυπία)

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-  Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από τη Δ/νση
   Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
   (φωτοτυπία).

-  Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται
   Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια
   Παραμονής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Άδεια
   Εργασίας από την Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας
   Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία).

-  Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης  έναρξης εργασιών
   θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του
   υποκαταστήματος,  που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της     
   εταιρείας (φωτοτυπία) ενώ αντί τις ταυτότητες των μελών και τα δείγματα
   υπογραφής τους θα υποβληθούν ταυτότητα του Διευθυντή του
   υποκαταστήματος (φωτοτυπία) και δείγμα υπογραφής του. Επίσης
   απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής
   που εδρεύει η εταιρεία καθώς και Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής 
   Συνέλευσης (φωτοτυπία) που να αναφέρει την ίδρυση του
   υποκαταστήματος.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.),

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)


1.      Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.,
υπογεγραμμένο από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας)
2.      ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) όπου δημοσιεύεται περίληψη του
καταστατικού σύστασης της εταιρείας με το οποίο χορηγείται από την    Διεύθυνση Εταιρειών της Νομαρχίας, Βασ.Ηρακλείου 12, τηλ.0310/554-306 η έγκριση για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος αλλοδαπής κεφαλαιουχικής εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα και για το διορισμό του Πληρεξουσίου – Αντιπροσώπου και Αντικλήτου. (φωτοτυπία)
Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ απαιτούνται σε φωτοτυπία:
-         για τις Α.Ε., ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.)
- για τις Ε.Π.Ε., απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ)  
3.   Καταστατικό εταιρικό σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)
4.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)
5.   Δείγμα υπογραφής των διαχειριστών της εταιρείας
6. Ταυτότητες των ημεδαπών διαχειριστών του υποκαταστήματος (φωτοτυπία). Για τους αλλοδαπούς υπηκόους της Ευρωπαικής Ένωσης απαιτείται Διαβατήριο.  Για υπηκόους τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια Παραμονής (Περιφέρεια Κεντρ.Μακεδονίας –Τμήμα Αποκέντρωσης, Τάκη Οικονομίδη & Καθ.Ρωσίδη 11, τηλ. 0310/409-215) και Άδεια Εργασίας (Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας, Φράγκων 14, τηλ.0310/513-735).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 
Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την
Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο τηλ.0310/263-685).

Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί «Έγκριση Εγκατάστασης», από τη Νομαρχία (όταν η εγκατάσταση αφορά σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου (π.χ.τεχνικού έργου κ.λ.π.) ή ρυθμίζεται από ειδικό νόμο ή θεσμοθετημένες ειδικές διακρατικές συμβάσεις), η εγγραφή των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων γίνεται χωρίς τα ανωτέρω Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), δικαιολογιτικά τα οποία αντικαθίστανται, κατά περίπτωση με:

q       Καταστατικό (της Μητέρας Εταιρείας) σε επίσημη μετάφραση.
q       Απόφαση για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου της, στην Ελλάδα.
q       Σύμβαση Έργου ή άλλο δικαιολογητικό (από το οποίο να προκύπτει η χρονική διάρκεια εγκατάστασης).
q       Σχετικό Νόμο ή Διακρατική Σύμβαση (απ’ όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση Έγκριση Εγκατάστασης από τη Νομαρχία).(πηγή ΕΒΕΘ)