Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Βιομηχανικό Σχέδιο


 powered by  www.antzouris.gr     Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Μπορεί να είναι μια γραμμή , ένα σχέδιο , ένας συνδυασμός χρωμάτων ή σχημάτων κτλ.

       Για την προστασία του βιομηχανικού σχεδίου απευθυνόμαστε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση καταχώρισης.


Στοιχεία του Βιομηχανικού Σχεδίου
-         Νέο
-         Ατομικό
Δεν πρέπει να μοιάζει ή να συνδέεται με άλλο βιομηχανικό σχέδιο ώστε να δημιουργείται σύγχυση στο κοινό ως προς την ταυτότητα και την προέλευση του.

Επίσης
Δεν παρέχεται προστασία σε ένα βιομηχανικό σχέδιο όταν:
  • είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη 
  • τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία
  • τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ΄ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν.


   Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις , ο δικαιούχος του Βιομηχανικού Σήματος αποκτά «Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος» το οποίο δίνει σε αυτόν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του σχεδίου ενώ παράλληλα αποκλείει κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Διαδικασία

Μετά την πάροδο 4 μηνών και από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει τον σχετικό τίτλο προστασίας. Αυτός μπορεί να ισχύει έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη προστασίας ανανεώνονται ανά 5 χρόνια.

     Για την κατοχύρωση ο αιτών επιβαρύνεται με  τέλος κατάθεσης και καταχώρισης, τέλη προστασίας και δημοσίευσης ή αναβολής της.

    Οι δικαιούχοι μπορούν να επεκτείνουν την προστασία του βιομηχανικού τους σχεδίου εκτός Ελλάδος, από την Ελλάδα.(πηγή ΟΒΙ)