Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Μεταφράσεις Επικυρώσεις Εγγράφων  powered by  www.antzouris.gr  
τηλ. επικοινωνίας 2310 266131

     Μεταφράσεις – Επικυρώσεις

Εγγράφων
Πιστοποιητικών
Πτυχίων
Επιστολών
Διπλωμάτων
Διαβατηρίων
Βεβαιώσεων
Ιατρικών Εγγράφων
Αποδεικτικά Σπουδών
Βαθμολογιών
Βιογραφικά Σημειώματα
Ιατρικές Διαγνωστικές Εκθέσεις
Δικαστικές Αποφάσεις
Πληρεξούσια
                                      Καταστατικά Εταιριών - Σωματείων
                                  Έγγραφα με Τεχνικούς-  Επιστημονικούς Όρους
                                      Ανακοινώσεις
                                     Υπεύθυνες Δηλώσεις
                                   Άδειες
                                   Αποδείξεις
                                  Τιμολόγια
                                  Apostille
                                   Διαθήκες
                                     Εκθέσεις Αυτοψίας

                                 κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 266131 , για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπό μας